Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Lider Odaları       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

CAN AKIN Gözüyle 


     

 Tüm Yazıları

       ShareThis
Can Akın - Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe
28.01.2009
CAN AKIN
Okunma Sayısı : 30391
Oy Sayısı : 30
Değerlendirme : 4,83
Popülarite : 7,14
Verdiğiniz Puan :
 

 

 
UNESCO.ORG  ----   Year : 2009  --- Countries : Turkey
400th anniversary of the birth of Katip Çelebi, scholar (1609-1657) 

09_turkey_Katip Çelebi.JPG

Şubat 1609 - 6 Ekim 1657 tarihleri arasında yaşamış, İstanbul' lu bir bilim adamıdır.

XVII. yy. Türk ilim dünyasının pozitif ve hür düşünceyi temsil eden en önemli simalarındandır.

Tarih, coğrafya ve bibliyografya alanlarında önemli yapıtlar vermiş; İslam bilginlerinin eserlerinin yanı sıra, batılı kaynaklara da müraacat ederek; çağını anlamaya çalışmış bir aydındır.

Hilmi Ziya Ülken, Katip Çelebi için "XVII. asır fikir tarihimizde Garba çevrilmiş düşünceyi hazırlayan sağlam realist görüşe sahip bir fikir adamımızdır" der. Kâtip Çelebi Mîzânü\'l-Hakk fi ihtiyâri\'l-Ahakk adlı eserinde; Din bilginlerinin kendi aralarındaki şiddetli tartışmalarının temelsizliğini ve zararlarını vurgulamış; karşıt düşüncelere hoşgörüyle bakılmasını öğütlemiştir.

Kâtip Çelebi, hem önemli yapıtlar vermiş hem de medresenin egemenliğindeki düşünce dünyasının dışında görüşler ileri sürmüştür.

Batı kaynaklarının önemine dikkati çekmesi, Latince öğrenmeye çalışması, bu dilden yapıtlar çevirmesi, Doğu kaynaklarına eleştirel bir gözle bakması; dönemine göre çok ileri adımlardır.

KATİP ÇELEBİ NİN BAŞLICA ESERLERİ

Tarih Alanında Eserleri
 • 1. Arapça Fezleke (Fezleket akvâl'l-ahyâr fi ilmi't-târîh ve'l-ahbâr)
 • 2. Türkçe Fezleke
 • 3. Tuhfet'ül-kibâr fi esfâri'l-bihâr
 • 4. Takvîmü\'t-tevârih

  Coğrafya Alanında Eserleri
 • 1. Cihannüma (Avrupa dillerine çevrilen coğrafyaya dair ünlü eseri
 • 2. Levâmiu'n-nur fi zulmeti Atlas Minur
 • 3. Müntehab-ı Bahriye (Kitab-ı Bahriye)

  Bibliyografik Çalışmaları
 • 1 Keşfü\'z-zunûn anil-esâmi ve\'l-fünun
 • 2. Süllemü'l-vusûl ilâ tabakati'l-fûhûl
 • 3. Câmi-ul-Mütûn min Cüll-il-Fünûn

  Din Alanında Çalışmaları
 • 1.Mîzânü\'l-Hakk fi ihtiyâri\'l-ahakk EN DOĞRUYU SEÇMEK İÇİN HAK TERAZİSİ
 • 2.İlhâmü\'l-mukaddes min feyzi\'l-akdes

  Sosyal Kültürel ve Halk Bilimi Alanında Çalışmaları
 • 1.Tuhfetü'l-ahyâr fi'l-hıkem ve'l-eş'âr
 • 2.Dürer-i münteşire ve gurer-i münteşire (Dağılmış İnciler ve Saçılmış Yıldızlar)
 • 3. Recmü'r-râcim bi's-sîn ve'l-Cim ( Sual ve cevap yoluyla şeytanı taşlama)
 • 4. Beyzâvi Tefsirinin şerhi********

  Katip Çelebi was a Turkish scholar. Among his chief works is the "Keşfü'z-zünûn an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn" which documents some 15,000 books. The best known of his encyclopaedic contributions is the "Keşfü'z-zünûn", a bibliographical dictionary in the Arab language, with over 14,500 entries in alphabetical order. This work served as a basis for the "Bibliothèque Orientale" by Barthélemy d'Herbelot de Molainville. He was also the author of many works in the fields of geography, history and economics.

       *** Click on the picture to Watch ***
    *** Seyretmek için resmin üzerine tıklayınız ***

  Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe - CAN AKIN
   
  Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - ... 

  POWER POINT PPS SLAYT
  Unesco 2009 Year Kâtip Celebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe - Can Akin Download  Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe

  1608 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının adı Abdullah'tır. Babası, Osmanlı devlet ve siyâset adamlarının yetiştirildiği Enderûn kurumunda eğitim görerek yetişmiş bir askerdir. Mustafa bin Abdullah, ordu kâtipliğinde bulunduğu için ulema ve halk arasında Kâtip Çelebi diye tanındı. Hacca gittiği ve baş muhasebeci ikinci halifesi olduğu için Hacı Halîfe ismiyle meşhur oldu. Babası aydın bir kişi olduğu için daha beş-altı yaşlarında onu eğitmeye başladı. On dört yaşına kadar çeşitli hocalarından dini ve pozitif bilim eğitimi aldı.

  On dört yaşında Anadolu muhasebesi kalemine kâtip oldu. 1624 yılında babasıyla birlikte Tercan, bir sene sonra da Bağdat Seferi'ne çıktı. Dönüşte babası bir müddet Diyarbakır'da kaldı. 1627-1628'de Erzurum kuşatmasına katıldıktan sonra İstanbul'a geldi ve yaklaşık iki yıl, Bağdat Seferi'ne katılana kadar, Kâdı zade'nin derslerine devâm etti. 1630 Bağdat kuşatmasında ordunun defterini tuttu. Seferden sonra tekrar İstanbul'a dönerek Kâdı zade'nin derslerine katıldı. 1633–1635 Halep Seferi'nde hacca gitme fırsatı buldu. Dönüşte bir kış Diyarbakır'da kalıp oradaki bilgin ve aydınlarla görüştü. 1635 senesinde Sultan Dördüncü Murat ile Revan Seferine katıldı. On yıl kadar çeşitli savaşlarda bulunduktan sonra İstanbul'a döndü ve hep i çeşitli alanlardaki bilimlerle uğraşır oldu.

  A'rec Mustafa Efendi, Ayasofya dersiamı(öğretim görevlisi) Abdullah Efendi ile Süleymaniye dersiâmı (öğretim görevlisi) Mehmed Efendiden ders aldı ve A'rec Mustafa Efendiyi kendisine üstat edindi. Bir taraftan kendisi öğrenirken, diğer yandan birçok öğrenciye ders verdi.
  1645'te Girit Seferi'ne katılması sayesinde haritaların nasıl yapıldığını inceleme fırsatını buldu ve bu konuyla ilgili eserlerde çizilen haritaları gördü. Bu arada görevinden ayrılarak, üç yıl devlette çalışmadı. Bu üç yıl içinde bazı öğrencilerine çeşitli konularda dersler verdi. Yine bu zaman içinde sık sık hastalandığı için, tedavi çareleri bulmak amacıyla, çeşitli tıp kitaplarını okudu. Pek çok eserini bu yıllarda yazmıştır.

  Kâtib Çelebi 1656 yılında vefât etti. Mezarı, Vefa'dan Unkapanı'ndaki Mahmûdiye (Unkapanı) Köprüsüne inen büyük caddenin sağ kenarındadır.
  Kâtip Çelebi çalışkan, iyi huylu, vakarlı, az konuşan, çok yazan biri olarak bilinir. Arapça, Farsça yanında Lâtinceyi de bilirdi. Osmanlı Devleti'nde Batı bilimleriyle fazla ilgilenen ve Doğu bilimleriyle karşılaştırıp sentezini yapan ilk Türk bilim adamlarından biridir.

  ESERLERİ

  01.         Keşfü'z-Zünûn an Esâmi'l-Kütüb vel-Fünûn: Arabça, çok kıymetli bir eserdir. On beş bine yakın kitap ve on bine yakın müellifi tanıtan büyük bir bibliyografya ansiklopedisi mâhiyetindedir. Mısır'da, Almanya'da, İstanbul'da basıldı. Lâtinceye de çevrilmiştir.
  02.         Cihannümâ: En eski coğrafya kitabımızdır. Haritalarıyla birlikte İbrâhim Müteferrika matbaasında basılmıştır. Daha sonra yazılacak coğrafya kitaplarımıza kaynak teşkil edebilecek bu eser, Avrupa dillerine çevrilmiştir.
  03.         Tuhfet-ül Kibâr fî Esfâr-il Bihâr: Denizcilik târihi bakımından önemli bir eserdir. Osmanlı Devleti zamanındaki deniz savaşlarını ele almaktadır.
  04.         Takvîm-üt-Tevârîh: 1648 târihine kadar yaşanmış olayların kronolojik açıklamasını içerir. Arapça ve Farsça dillerinde basılmıştır.
  05.         Fezleket-üt-Tevârîh: Bir mukaddime, üç usûl ve bir son sözden ibâret olan bu eser, varlıkların başlangıcı, peygamberlerin ve hükümdârların târihi diye hülâsa edilebilecek bir târih kitâbıdır.
  06.         Fezleke: Fezleket-üt-Tevârih'in devamı niteliğindedir. 1591'den 1654 tarihine kadar yaşanmış olayları anlatır. 1879'da iki cilt olarak basılmıştır.
  07.         Kânûnnâme,
  08.         Târîh-i Firengî Tercümesi,
  09.         Târîh-i Kostantiniyye ve Kayâsire,
  10.       İrşâd-ül-Hayâfâ ilâ Târîh-ul-Yunân ver-Rûm,
  11.       Süllem-ül-Vusûl ilâ Tabakât-ilFuhûl,
  12.       İhlâm-ül-Mukaddes,
  13.       Tuhfet-ül-Ahfâr fil-Hikem ve'l-Emsâl ve'l-Eş'âr,
  14.       Dürer-i Müntesira vel Gurer-i Münteşira,
  15.       Düstûr-ül-Amel fî Islâhil-Hâlâl,
  16.       Beydâvî Tefsîri Şerhi,
  17.       Hüsn-ül-Hidâye,
  18.       Resm-ür-Recm bis-Sim ve'l-Cîm,
  19.       Câmi-ul-Mütûn min Cüll-il-Fünûn,
  20.       Mîzân-ül-Hak fî İhtiyâr-il-Ehak.

  *****

  _mg_2190.jpg
  [Köprülü Kütüphanesi-Ayşegül]

  Bu eserin yazarı  Katip Çelebi 'dir. Bize Cihannüma dışında Keşfü'z zünun adlı eserinide bırakmıştır.Kâtib Çelebi, Cihannüma'yı iki kez yazmıştır. İkinci Cihannüma, Dünya'nın yuvarlak olduğunu da kanıtlamaya çalışan fiziki coğrafya ağırlıklı bir giriş bölümüne sahip. Ardından Japonya'dan başlayarak Asya ülkelerini tanıtır. Bunların tarihleri, yönetim biçimleri, ekonomileri, inançları konusunda bilgiler verir. Bu arada İslam Coğrafyacılarının bilgi yanlışlarını gösterir, bunların harita kullanmamaktan ileri geldiğini açıklar. Her iki biçimde de ek olarak birçok harita vardır.

  Osmanlı Donanmasının Saadet veya Zaferler Yüzyılı olarak adlandırılan dönemdeki göz kamaştırıcı başarılarından sonra gerileme eğilimi gösteren ve 1571 yılındaki İnebahtı Bozgunu ile tehlike sinyalleri veren Türk denizciliğini yeniden canlandırmak amacıyla incelemelerde bulunan Katip Çelebi, "Tuhfetü'l-Kibar Fi Esfari'l Bihar (Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan)" adlı eserinde denizcilere bazı tavsiyelerde bulunmaktadır.

           Bu tavsiyeler, aslında bir dönemi dolaylı olarak sorguladığından, Türk Deniz Tarihi açısından belge niteliği taşımaktadır. Ayrıca, bu öğütlerinin başlangıcında yapmış olduğu jeopolitik durum değerlendirmesi, denizci stratejilerin önem ve önceliğinin, o dönemlerde bile nasıl iyi anlaşıldığını göstermesi yönüyle ilginç ve dikkat çekicidir. Katip Çelebi'nin jeostratejik yaklaşımına göz atalım: "Gizli değildir ki, bu Osmanlı Devleti'nde en büyük dayanak olup şanına iş-güç edinip önem verilmek ön sırada bulunan deniz işleridir. Zira bahtı gelişen devletin revnak ve unvanı (şan ve şeref) iki karaya (Anadolu ve Rumeli) ve iki denize (Akdeniz ve Karadeniz) hükmetmektedir. Bundan başka Osmanlı ülkesinin çoğu adalar ve kıyılar olduğundan hele saltanatın yöresi, yani İstanbul'un velinimetinin iki deniz olduğunda hiç şüphe yoktur. Bu kadarını elde tutmak, gözetip korumak denizlerin bulunmasına bağlı olduğu için geçmişte büyük himmet (kalb-i, samimi gayret) ederlerdi. Bugün de önemli olan gafleti koyup yine elden geleni yapmaktır. Ulu Tanrı başarı versin. Bundan sonra öğütleri söylemeğe başlayalım."

           Yukarıdaki metinden anlaşılacağı üzere Katip Çelebi, imparatorluğun topraklarını muhafaza etmesi için deniz gücünün hayatiyetinin önceki dönemlerde idrak edildiğini, ancak daha sonra bu konuda gaflet içerisine girildiğini, gelinen noktada elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayarak öğütlerine başlamaktadır.

           Katip Çelebi tavsiyelerini 40 başlık altında toplamaktadır. En çok önem verdiği konular, denizciliğin bir ilim, bir disiplin olarak kabul edilmesi üzerinde odaklanmaktadır. Bu konudaki hassasiyetini şu sözlerinden anlamaktayız: "Yerle bir olası kâfirler, bu bilimlere önem verip itibar ederek Yeni Dünyayı bulup Sinde ve Hinde yayılarak oraları ele geçirdi. Kafir kralları içinde rütbesi duka payesinden ibaret ve aralarında balıkçı unvanıyla ün almış olan Venedik Tayfası gibi bir aşağılık kavim Osmanlı imparatorluğu ülkesinin Boğazına (Çanakkale Boğazı) gelip doğuya ve batıya hükmeyleyen şanı-ulu devlete karşı koydu.

  KATİP ÇELEBİ'DEN TÜRK DENİZCİLERİNE 40 ÖĞÜT

           İlk öğüdü, denizcilik bilgisi sınırlı olan Kaptan Paşa ve diğer önemli komutanların, mutlaka tecrübeli denizcilere danışmaları gereği üzerinedir. Bu konunun, 1571 yılında yaşanan İnebahtı yenilgisinde, Yeniçeri Ağası iken Kaptan-ı Deryalığa atanan Müezzinzade Ali Paşa'nın yapmış olduğu hatalar nedeniyle dile getirildiği tahmin edilmektedir. Bilindiği üzere, Ali Paşa muharebe öncesinde Donanmanın Sol Kanat Komutanı Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Reis'in ikaz ve uyarılarını dikkate almamıştır.

           2'nci öğüt, inşa süresinin kısa olması nedeniyle, mümkün olduğunca Donanma gemilerinin, İstanbul Tersanesi'nde inşa edilmesi üzerinedir.

           3'üncü öğüt, gemilerin lojistik açıdan tam olarak donatılmalarının gereğini ortaya koymaktadır.

           4'üncü öğüt, Donanma gemilerinin ilerisinde mutlaka keşif maksatlı gemi görevlendirilmesini dikte etmektedir.

           5'inci öğüt, Donanmada 200 parça gemi olursa, bunun iki kol (hat) halinde tertiplenmesinin faydalı olacağını açıklamaktadır.

           6'ncı öğüt, denizde öğlenden sonra bir liman yakınında bulunuluyorsa, o limana girilerek, geceyi limanda geçirmenin faydalarını anlatmaktadır.

           7'nci öğüt, Boğaz dışında bulunulduğunda, seyre çıkmadan önce sabah namazının kılınması gerektiğini vurgulamaktadır.

           8'inci öğüt, forslu gemi komutanlarının (baştarda reisleri) tecrübeli denizciler arasından seçilmesinin önemine işaret etmektedir.

           9'uncu öğüt, Donanma içerisinde bastardaların (sancak gemisi, kadırga tipi, 26–30 kürekçi oturağı, çift kürekli) yavaş gitmelerinin faydalı olacağını belirtmektedir.

           10'uncu öğüt, bey gemilerinin (Rodos, Midilli, Sakız gibi Kaptan Paşa eyaletinin sancak beylerinin gemileri, Kaptan Paşa komutasındaki asli Donanma unsurlarını desteklerler.), bastardaların önünde bulunmalarının önemine dikkat çekmektedir. Baştardalar için süratin önemli olmadığı vurgulanmaktadır.

           11'inci öğüt, gemilerin münavebeli olarak yağlanmalarını, bir grubun nöbetçi kalmasını, bu ihmal nedeniyle ağır zayiatlar verildiği anlatmaktadır.

           12'nci öğüt, Donanma Navarin'de iken Haçlı Donanmasının keşfi için Mesine'ye gemi gönderilmesinin faydalı olacağını belirtmektedir.

           13'üncü öğüt, Mesine'de Haçlı Donanması bulunmuyorsa, Kaptan Paşaların denize açıldıklarında, yorgun ve güçsüz personeli 15 parça gemi ile birlikte Navarin'de bırakmalarını dikte etmektedir.

           14'üncü öğüt, Navarin'den denize çıkıldığında 15 günlük su ikmali yapılması ve fırtına nedeniyle Donanmanın gece dönme ihtimaline karşı, şehrin yüksek sırtlarında gece boyunca ateş yakılması için tedbir alınması üzerinedir.

           15'inci öğüt, gemilerin gece fırtına çıktığında, müsademe riskine karşı gece boyunca fenerlerini yakmalarının faydalı olacağını belirtmektedir.

           16'ncı öğüt, Donanmanın sığlıklar ve seyir engelleri nedeniyle Ege Adaları arasında, ihtiyaç olmadıkça seyir yapmamalarını dile getirmektedir.

           17'nci öğüt, Donanmanın başka bölgelerde bulunduğu durumlarda, Ege Adalarını korumak için 10 parça geminin görevlendirilmesini talep etmektedir.

           18'inci öğüt, Donanmanın sisli ve puslu havalarda kıyıya yakın seyrettiğinde, uygun bir bölgede demirlemesini, açık denizde seyredildiğinde ise, Kaptan Paşanın bastardasında mehter marşları çalınmasını, böylelikle  gemilerin  dağılmasının  önlenmesini  açıklamaktadır.

           19'uncu öğütte, reislerin deniz ilmini iyi bilmeleri, harita ve pusuladan anlamaları, bu konuda hevesli olmaları dile getirilmektedir.

           20'nci öğüt, gemicilerin sınava tabi tutulmasını ve başarılı olanların ödüllendirilmesini, böylece diğer denizcilerin teşvik edilmesini anlatmaktadır.

           21'inci öğütte, Düşman donanmasının açık denizde, Donanmamızın ise, sahile yakın olduğu durumlarda muharebeden kaçınılması belirtilmektedir. (Inebahtı da Kılıç Ali Paşa'nın (Uluç Ali Reis) ısrarına rağmen, Kaptan-Derya Ali Paşa Donanmayı sahil kesiminde tertiplemiştir.)

           22'nci öğüt, Düşman kalyonlarına çatışmanın başlangıcında çatma ile yanaşılmamasını, öncelikle uzun menzilden dümen ve direklerinin hedef alınmasını belirtmektedir.

           23'üncü öğüt, Kaptan Paşa'nın sancak gemisinin muharebe hattının gerisinde, 3 gemi ile pruvadan, iki gemi ile pupadan emniyet alınmasını dikte etmektedir. (İnebahtı'da Kaptan Paşanın sancak gemisi ileri hatta yer almıştı.)

           24'üncü öğüt, Kaptan Paşa ve Baş Komutanların (Serdar), bulundukları gemiyi, hiçbir nedenle terk
  etmemeleri gereğini vurgulanmaktadır.

           25'inci öğüt, Kaptan Paşanın, mutlak surette muharebeyi sevk ve idare edecek bir mevkide bulunmasını, düşmanla çatma suretiyle temas etmekten kaçınmasını dikte etmektedir. (İnebahtı'da Ali Paşa, bu tür zorlaması nedeniyle şehit edilmiştir.)

           26'ncı öğütte, bey gemilerinden 100 gayrimüslimin çıkarılarak, yerine 100 Türkün konulması ifade edilmektedir. (daha önceki isyanları nedeniyle)

           27'nci öğütte, gayrimüslimlerin güvenilmez oldukları vurgulanarak, kürekçilerin (forsalar) Türk ve gayrimüslimler arasından karışık olarak seçilmesi talep edilmektedir.

           28'inci öğütte, Donanmanın büyük seferleri öncesinde, Ege Adalarında konuşlu gemilerin keşif maksatlı olarak önceden muhtemel harekât alanlarına gönderilmesine işaret edilmektedir.

           29'uncu öğüt, savaşanların moral ve motivasyonun bozmamak için, şehit ve yaralıların derhal sarılarak ambarlara taşınması gereğini belirtmektedir.
  30'uncu öğüt, düşman gemisi bütünüyle teslim alınmadan, ganimet toplanmaması gereğini açıklamaktadır.

           31'inci öğüt, gemi sualtından isabet aldığında, yaranın bez parçaları, sarık vb. cisimlerle kapatılmasının faydalı olabileceğini ifade etmektedir.

           32'nci öğütte, topçuluk sanatının maharetle yapılmasının önemine işaret edilmektedir.

           33'üncü öğüt, barutun neminin alınması gereğini vurgulamaktadır.

           34'üncü öğüt, düşman gemilerinin yelkenlerini yakmak üzere çalışmalar yapılmasını ve aynı konuda karşı tedbirler geliştirilmesini dikte etmektedir.

           35'inci öğüt, daha önce denenmiş askerler dururken, yeni levent istihdam etmenin fayda sağlamayacağını ifade etmektedir.

           36'ncı öğütte, kalyon sınıfı gemilerin Boğazdan çıktıktan sonra Donanmaya fazla bir katkı sağlamadıkları belirtilmektedir.

           37'nci öğütte, Donanmanın hafif ve hızlı gemilerden oluşturulmasının, rüzgara tabi olan kalyonlardan oluşan  düşman  donanmasına  karşı  üstünlük sağlayacağı  belirtilmektedir.

           38 ve 39'uncu öğütlerde, ele geçirilen düşman kıyılarında kaleler inşa edilmesi ve bu suretle düşmanın etkisiz hale getirilmesinin önemi vurgulanmaktadır.

           40'ıncı ve son öğütte, "Osmanlı padişahları ve Kaptan Paşaların sefer ve savaşlarının okunması, dinlenmesi ve bunlardan dersler çıkarılmasının önemi ile bu konuda gaflete düşmenin yaratabileceği tehlikeler" vurgulanmaktadır. Katip Çelebi, içinde bulunduğu dönemin bir aydını olarak, kendi bakışı ile Türk denizcilerine yol göstermeğe çalışmaktadır. Bazı tavsiyelerinin günümüzde de geçerli olduğu değerlendirilmektedir.

  KEŞF-EL-ZUNUN KATİP ÇELEBİ + ZEYLİ (TÜMÜ ARAPÇA)

  KEŞF-EL-ZUNUN KATİP ÇELEBİ + ZEYLİ (TÜMÜ ARAPÇA)


  Cihannümâ 300 yıl sonra yayınlanıyor 

  Kâtip Çelebi'nin coğrafya konusunda Osmanlı Devleti'nde çığır açan eseri Cihannüma, sempozyum dolayısıyla basımından 300 yıl sonra günümüz Türkçesiyle yayınlanacak. Yazıldıktan 40 yıl sonra Latinceye, Almancaya, Fransızca ve İngilizceye tercüme edilen eserin ilk baskısı, İbrahim Müteferrika tarafından 1732 yılında yapılmış.

  .
  .
  .
  .
  .

  ********************************************************************

  Katip Çelebi, Mustafa bin Abdallah, Haji Khalifa or Kalfa,

  Katip Çelebi, Mustafa bin Abdallah, Haji Khalifa or Kalfa, (1609, Istanbul - 1657 Istanbul) was an Ottoman scholar. Among his best-known works is the Kashf al-zunun'an asami al-kutub wa al-funun, ("The Removal of Doubt from the Names of Books and the Sciences"), a bibliographic encyclopedia, written in Arabic, which lists more than 14,500 books in alphabetic order.

  The son of a soldier, he himself was a soldier for ten years until a heritage made him turn to a more contemplative life. He performed his Hajj in 1635. He became a government official (ikindji khalif) while continuing to write his encyclopedic contributions. The best known being the "Kashf al-zunnun", a bibliographical dictionary in the Arab language with over 14.500 entries in alphabetical order. This work served as basis for the "Bibliothéque Orientale" of Barthélemy d'Herbelot de Molainville.

  Among his other works: -"Fadhlakat al-tawarikh" (1639), a chronology up till 1639, of which the list of 1300 sources was lost from the unique manuscript. -"Takwim al-tawarikh", a chronology from Adam up till 1648, translated in Italy by Rinaldi Carlo as "Cronologia historica..." Venice 1697.

  He also translated Latin texts in cooperation with a French convert to Islam known as shaykh Mehmed Iklāsī: -"Rawnak al-sultana", ="Historia rerum in Oriente gestarum" Francfurt 1587. -"Tariq-i-Firengi", ="Chronique de Jean Carrion" Paris 1548.
  Also to be noted is his study and partial translation of the "Atlas Minor" by Gerardus Mercator and Jodocus Hondius.

  *******

  Kâtip Çelebi (pseudonym of Mustafa Abdullah), Kitâb-i Cihân-nümâ li-Kâtib Çelebi. Constantinople, Ibrahim Müteferrika, 1732 (1145).
  Binding Modern half-leather binding of coated linen over pasteboard.
  Provenance Purchased in 1973.

  From the beginning of the sixteenth century works in Arabic were printed by Christian and Jewish printers in various European cities as well as in Constantinople. The first works printed in Arabic by an Islamic printer were published in Constantinople in the beginning of the eighteenth century (the twelfth century according to the Islamic calendar). These are known as 'Turkish incunabula'. The printer/publisher, who was of Hungarian origin, has passed into history under his assumed Arabic name of Ibrahim Müteferrika. He was born between 1672 and 1675 in Kolozsvár in Transylvania (the present-day city of Cluj in Romania). His Hungarian name has remained unknown. As a young man he settled in Constantinople, where he became a convert to Islam. He must have been a man of many talents because he worked as a courtier and a diplomat, writer/translator, geographer/cartographer, publisher/printer, letter designer and type founder. Probably between 1705 and 1711, he was appointed to the post of müteferrika, the head of the household, at the court of Sultan Ahmed III. In 1726 he wrote a treatise on the use and efficacy of the printing press, which he submitted to the Grand Vizier, the Grand Mufti and the clergy. He subsequently submitted an official request to the Sultan for permission to print classical and scientific works, including dictionaries and treatises on logic, philosophy, geography and astronomy. Despite initial opposition by the influential clergy and professional calligraphers, he received permission in 1727 to print non-religious works. Between 1729 and 1743 the printing workshop established in Constantinople by Müteferrika produced seventeen printed works in 23 volumes, with impressions ranging from 500 to 1,000 copies. The majority of these Turkish incunabula are works on history, but they also contain three linguistic and three scientific works concerning modernisation, magnetism and the workings of the compass, and the Cihan-nüma or Mirror of the World. The latter is the work displayed here. Until far into the nineteenth century this world atlas was regarded in the Ottoman empire as the standard work of geography on account of its combination, unique for that time, of geographic knowledge already available to the Arabic world and European ideas about this branch of learning that were current at the time.

  The author of this work is the historian and geographer Kâtip Çelebi (1609-1657), who was born and died in Constantinople and whose real name was Mustafa ibn Abd Allah. As an army administrator during campaigns in the East he collected a great deal of material for his treatises on the history of the Ottoman empire. An inheritance made it possible for him to settle in Constantinople as a retired citizen, devoting himself entirely to his work as a historian. He also began a collection of books, which, judged by the standards of that time, grew to a considerable size. His most important work was the Kashf al-zunûn'an asâmî al-kutub wa-al-funûn, a bibliographical encyclopaedia with information about 15,000 Arabic, Persian and Turkish books published up to circa 1650. It was Çelebi's intention to dedicate the Cihan-nüma, on which he had started in 1648, to Sultan Mehmed IV, who had just acceded to the throne. Although he was not able to complete the work himself, it has always been attributed to him. The completed work is an atlas with a Turkish text, which for the first time makes use of recently published European atlases and other source material, including Abraham Ortelius's Theatrum orbis terrarum (1570), Gerard Mercator's Atlas minor (1607) and works by the geographer and archaeologist Philippus Cluverius (1580-1622).

  A first version and an extended second version by Çelebi have been handed down in a number of manuscripts. The most important of these are kept in Vienna (Mxt. 389) and Istanbul (Erivan Kiosk 1624). After Çelebi's death, Abû Bakr ibn Bahrâm ad-Dimashqî (?-1691) completed the work. The latter's contribution to the third version is apparent from a manuscript kept in London (British Museum, Or. 1030). The definitive (fourth) version, produced by Ibrahim Müteferrika, was published in 1732. Of the two volumes intended for publication by the latter (Part I: Asia; Part II: Europe), only the first was published. Çelebi's text covers approximately two-thirds of the book, followed seamlessly by Abû Bakr's addition. Of the forty plates and maps in the printed version the maps of Azerbaijan (opposite p. 390) and Anatolia (opposite p. 629) go back to the original maps by Abû Bakr. The map of the Bosporus (opposite p. 681) was probably made by Ibrahim Müteferrika himself. The other maps are based on the work of Jodocus Hondius (1563-1612), the well-known Flemish cartographer. He produced the maps for the Mercator and Ortelius atlases (also see no. 36), whose unprecedented popularity was established practically as soon as they were published.

  The printed version begins with an illustrated introduction on cosmography and astronomy by Müteferrika. The introduction is based on the ideas of Nicolaus Copernicus (1473-1543) and Tycho Brahe (1546-1601), but the author makes it clear that these ideas had not yet been accepted by the clergy, by which he means both the Christian and the Islamic clergy (also see no. 41). The main text of the atlas contains descriptions of the various regions and accompanying maps, with the emphasis on the Ottoman empire. Apart from geographic and climatological details, the atlas contains socio-historical notes as well as descriptions of cities, buildings, ruins and famous persons.

  *********************************************************************

  L'Unesco a proclamé l'année 2009, "Année de Katip Çelebi" (ou Kalib-Tchélébi).

  La vie, les œuvres et les contributions au monde scientifique de Katip Çelebi seront présentées lors des activités qui se dérouleront dans différents pays.

  Deux œuvres composées par Katip Çelebi seront interprétées dans les concerts où les œuvres du 17ème siècle seront interprétées.

  Katip Çelebi qui vivait au 17ème siècle avait des œuvres dans plusieurs domaines allant des sciences religieuses aux mathématiques et à la géographie.

  Parmi les 21 œuvres de Katip Çelebi qui sont parvenues à ce jour, Tuhfat'al-Kibar Fi Esfari'al-Bihar qui donne des informations sur la marine et Djihân-numa qui est qualifié du plus ancien livre de géographie.

  Les œuvres et la vie de Katip Çelebi seront traduits dans plusieurs langues et des reproductions des cartes géographies seront effectuées.

  Lors des réunions de commémoration qui seront réalisées durant toute l'année dans différents pays, plusieurs cotés de Katip Çelebi seront présentées.

  ***********************************************************

  Katip Çelebi, Mustafa bin Abdallah, Kalib-Tchélébi, Haji Khalifa ou Kalfa,

  Katip Çelebi, Mustafa bin Abdallah, Kalib-Tchélébi, Haji Khalifa ou Kalfa, (1609, Constantinople - 1657, Constantinople), savant turc. Parmi ses travaux les plus connus : le Kashf al-zunun'an asami al-kutub wa al-funun qui documente environ 15 000 livres.

  Fils d'un soldat, il a été lui-même un soldat pendant dix années jusqu'à ce qu'un héritage l'amène à une vie plus contemplative. Il a exécuté son Hajj en 1635. Il est devenu un fonctionnaire de gouvernement (ikindji khalif) tout en continuant à écrire ses contributions encyclopédiques. Le plus connu est le «Kashf al-zunnun», un dictionnaire bibliographique en langue arabe avec plus de 14 500 entrées dans l'ordre alphabétique. Ce travail a servi de base à la «Bibliothéque Orientale» de Barthélemy d'Herbelot de Molainville. Il fut premier secrétaire et grand trésorier du sultan Murad IV.

  Parmi ses autres travaux :

      * «Fadhlakat al-tawarikh» (1639), une chronologie jusqu'à 1639, dont la liste des 1 300 sources a été perdue du manuscrit original.
      * «Takwim al-tawarikh», une chronologie d'Adam jusqu'en 1648, traduit en italien par Rinaldi Carlo en «Cronologia historica...» Venise, 1697, traduit en latin par Koehler, et traduit en français, par Antoine Galland.
      * Découverte des pensées touchant les livres et les genres, précieux traité de bibliographie, publié à Leipzig par Gustave Leberecht Flügel, turc-latin, 7 volumes in-4, 1843-1858;
      * Géographie, en arabe ;
      * Histoire de Constantinople, etc., 1732 (traduite en français par Armain, 1743).
  Il a également traduit des textes latins en coopération avec un converti français à l'Islam connu sous le nom de shaykh Mehmed Iklāsī :
      * «Rawnak al-sultana», «Historia rerum in Oriente gestarum», Francfort, 1587,
      * «Tariq-i-Firengi», «Chronique de Jean Carrion» Paris 1548.

  On peut noter en outre est son étude et sa traduction partielle de l'«Atlas Minor» de Gerardus Mercator et Jodocus Hondius.
  Pour une complère référence, voir l' Encyclopédie de l'Islam, le tome IV, 1978, s.v. Katib Celebi (pg.791-792).

  **********************************************************************

  Mustafa bin Abdullah, zis Kâtip Çelebi

  Mustafa bin Abdullah, zis Kâtip Çelebi (1609/1017 Istanbul - 1657/1067 Istanbul) a fost un învăţat şi un enciclopedist otoman. Este cunoscut în Occident mai ales sub numele de Haji Khalifa.

  Despre Kâtip Çelebi profesorul Halil İnalcık spune că a fost „unul dintre cei mai mari savanţi şi enciclopedişti otomani." Franz Babinger îl socoteşte „cel mai mare polihistor al otomanilor". Calificativul acesta de polihistor, de geniu universal, este reţinut şi de către Aurel Decei.

  „Mustafa bin Abdullah" nu înseamnă altceva decât că Mustafa este fiul lui Abdullah. Tatăl lui Mustafa era funcţionar în birocraţia militară otomană. De la 14 ani şi tânărul Mustafa a început să slujească în armată. Era kâtip. A participat la campanii militare, inclusiv pe teritoriul actual al Irakului.

  În timp ce armata otomană petrecea iarna lui 1633-34 la Alep, oraş aflat acum în Siria, Mustafa a fost în pelerinaj la Mecca. În limba turcă otomană un musulman care a întreprins călătoria la Mecca este denumit hagi (sau haji, în transliterarea englezească).

  Întors la Istanbul, Mustafa bin Abdullah s-a decis, în 1635, să se consacre studiilor ştiinţifice. A renunţat şi la postul său de funcţionar, dar trei ani mai târziu s-a hotărât să ocupe din nou un post funcţionăresc, cel de khalifa. De aici înainte Mustafa bin Abdullah şi-a zis Haji Khalifa. Numele sub care este însă îndeobşte cunoscut în Turcia este cel de Kâtip Çelebi.

  În urma unui accident, Kâtip Çelebi a murit în anul 1657, fără să fi împlinit cincizeci de ani, tot în oraşul în care s-a născut, Istanbul.

  Cea mai cunoscută lucrare a lui Kâtip Çelebi este Keşf-el-Zunun, o amplă bibliografie, scrisă în limba arabă, a cărţilor din lumea islamică (în jur de 14500 de descrieri ale acestor scrieri, aranjate în ordine alfabetică). Kâtip Çelebi a muncit douăzeci de ani la această carte monumentală. Primul volum l-a terminat în 1653.

  Keşf-el-Zunun a fost tradusă, în 1698-1705, în limba franceză. Cartea lui Kâtip Çelebi a constituit o sursă de cunoaştere a scrierilor orientale pentru autori precum Barthélemy d'Herbelot de Molainville sau Joseph von Hammer-Purgstall.

  La rândul său, Kâtip Çelebi a fost interesat de ceea ce se publica în Occident. Era la curent cu geografia apuseană. Kâtip Çelebi a încercat să dovedească faptul că ideea Pământului rotund nu este în contradicţie cu credinţa islamică.

  Cihannüma (începută în 1648, redactată în două versiuni şi rămasă neterminată) este o scriere influenţată de autori occidentali precum Mercator, Ortelius şi Cluverius. Este o descriere geografică a lumii.

  Takvim-al-Tevarih (alcătuită în 1648) este o cronologie istorică.Fezleke-al-Tevarih este o cronică mai amplă, care acoperă însă şi perioada 1592(anul 1000 în cronologia islamică)-1654/1065. În afară de aceasta, Kâtip Çelebi a mai scris şi despre istoria puterii navale otomane.

  Kâtip Çelebi a tratat în scrieri ale sale şi chestiuni legate de credinţa religioasă. El a combătut fanatismul. Halil İnalcık scrie că, în viziunea lui Kâtip Çelebi: „Islâm-ul preferă toleranţa în raport cu forţa, căci în orice caz folosirea forţei este greşită, deoarece aceasta determină rezistenţă, ce generează la rândul ei nelinişte şi sciziuni în stat."Legile, după Kâtip Çelebi, se modifică în timp, se adaptează practicilor oamenilor.

  Deşi influenţat de ideile din ştiinţa occidentală a vremii, în cercetările sale Kâtip Çelebi caută însă temeiurile prime în Coran.

     01.  İnalcık(1996, p.355).
     02. Babinger(1927, p.196).
     03. Decei(1978, p.184).
     04. „Scrib", dacă e să ne ţinem aproape de sensul originar al termenului; „secretar" ar fi însă o redare mai lesne inteligibilă azi. „Çelebi" înseamnă „domn". Deci numele „Kâtip Çelebi" s-ar traduce prin „domnul secretar".
     05. Babinger(1927, p.195).
     06. Termenul a pătruns, pe filiera otomană, şi-n limbi din Europa. Pentru română a se vedea Lazăr Şăineanu, Influenţa orientală asupra limbii şi culturii române (Bucureşti: Socec, 1900), vol.II, p.194.
     07. Vezi Babinger(1927, p.195).
     08.  Şăineanu, Op.cit., vol.II, pp.81-82 arată că termenul a ajuns şi-n limba română sub forma cuvântului calfă. Originea cuvântului este în arabă, unde are sensul de succesor, locţiitor, după cum precizează Karl Lokotsch, Etymologisches Wörterbuch der europäischen Wörter orientalischen Ursprungs (Heidelberg: Carl Winter, 1927), termenul 798. Cuvântul desemnează, între altele, pe succesorul religios al profetului Muhammad, califul. Turcii otomani, modificând şi forma cuvântului, au dezvoltat însă şi sensul de secundant, ajutor, calfă. Aici khalifa are sensul de funcţionar de cancelare, în cadrul biroului de control al trupelor călare, unde lucra Mustafa bin Abdullah. Cum Mustafa era un al doilea khalifa în limba turcă otomană rezulta un joc de cuvinte, după cum a remarcat J.v.Hammer, explică Babinger(1927, p.195).
     09. Pentru titlurile scrierilor lui Kâtip Çelebi s-au folosit transcrierile în turca modernă, aşa cum apar ele în Kâtip Çelebi(1941, col.17-24)
    10. Traducerea titlului complet al cărţii este „Înlăturarea îndoielii cu privire la numele cărţilor şi al ştiinţelor"; pe scurt, „Înlăturarea îndoielii".
    11. Halil İnalcık spune că „a recunoscut superioritatea geografiei apusene"(İnalcık, 1996, p.363) şi a fost la originea traducerii unei lucrări a lui Mercator şi Hondius.
    12. Halil İnalcık (1996, p.363).
    13. „Viziunea asupra lumii".
    14. Ad litteram: „Calendarul istoriei".
    15. „Cronica istoriei".
    16. ^ Babinger(1927, p.201) apreciază că aceasta este o sursă amănunţită şi deosebit de preţioasă pentru perioada respectivă.
    17. İnalcık(1996, p.369).
    18. a se vedea İnalcık(1996, p. 364).

      * Kâtip Çelebi (1941, 1943). Keşf-el-Zunun. Istanbul: Maarif Matbası.
      * Babinger, Franz (1927). Die Geschichtschreiber der Osmanen und ihre Werke. Leipzig: Otto Harrassowitz.
      * Decei, Aurel (1978). Istoria Imperiului Otoman. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.
      * İnalcık, Halil (1996). Imperiul Otoman - Epoca clasică. Bucureşti: Editura Enciclopedică. ISBN 973-45-0168-2.

  ***********************************************************
  Can BEY Merhaba Kâtip Çelebi ile ilgili verdiğiniz detaylı bilgi için teşekkür ederim.
  Çok yakın zamanda İZ TV de İstanbul ile ilgili bir belgeselde Tarihçi Rüknü Özkök Kâtip Çelebi ile ilgili kısa bilgi vermişti. Bu vesile ile bende kabrinin Unkapanı'nda Manifaturacılar çarşısında olduğunu öğrendim. Sağ olun Nusret ERTÜRK

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    KOGEMER (info@kogemer.com.tr) TEŞEKKÜR EDERİM..


  *****

  Mr Can AKIN

                               
                     He was born in 1958 and is known by the foreigners, a fan of Mevlana and Turk, living abroad, worked for various duties at the Ministry of Internal Affairs and the General Directorship of Afforesting and Erosion Control of the Ministry of Agriculture and Forest, retired from the same institution in a successful register. He's the Turkey advisor af a foreign foundation. 

                      He is also known via his articles against Global Warming, Terror, Narcotic and Child Pornography beside his love for poems, which is special to him.

                     Also, he is a photograph artist, the photographs taken by him during Şebb-İ Aruz Ceremonies of Mevlana in Konya in 2005, are attracted attention and demand very much because UNESCO announced  the year 2007 as the Peace and Affection Year of Mevlana. He exhibited his photographs in digital environment in Germany, Netherlands, Belgium, France, Luxemburg and Cyprus abroad. He opened 12 exhibitions one after another in Turkey in 12 months in April, 2007 and broke a record hard to reach through the approximately 250.000 visitors. Also, millions of people visited his internet site and followed up the photographs and videos of the exhibitions.

                      At the date 10.10.2010  the year of Balıkesir citizens 16.000 people visited two photo exhibitions of 'Hairy Squashes of Balıkesir'. In addition millions of people watched the photoes and videos of the exhibitions on internet.

                      At the date 10.10.2010 the story book titled "Uncle Ece The Ghazi and Little Can" and the poetry book titled "I love You" which he published with Poet and artist Nilufer Dursun are sold in abroad in America, Australia and England

                      He prefer to use the name "COSMIC POEMS" in Turkish and World Literature firstly and released his album of Cosmic Poems "I Can Never Leave You" with this name with the Poet Nilgün NART. Thus, they started a new school in the poem art. They became the innovators of a new trend in their poems through an exposition also including the whole Cosmos; their subjects are the Creation Love. The album of Cosmic Poems "I Never Leave You" was liked and was listened mostly in Europe and America on internet and became number one.

                      The Poet using a language free of non essentials and affectations in his poems, known as Can from Dusseldorf in Germany, Dr Dream in America, Mr Mikado Kamekido in Japan, Mr Can AKIN in Turkey, sends his these poems to the internet addresses of his fans over 1.250.000 every week. And this number increases day by day...

  *****

  Mr Can AKIN


                     Nació en el año 1958. Reconocido por los turcos y en el extranjero por su admiración a Mevlana. Fue director general del Control de las Erosiones y de la Deforestación en el Ministerio de Agricultura y Bosques, jubilándose en el mismo establecimiento, luego de asistir a varias misiones del Ministerio de Asuntos Interiores. Fue asesor de empresas extranjeras en Turquia.

                      En la medida de sus posibilidades ha visitado los centros de arte y museos más importantes de muchas ciudades, en Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Chipre, Italia, comoen la ciudad del Vaticano, y en Azerbaycan 

                       Además de la autoría de sus poemas de amor, es reconocido por sus escritos en contra de la pornografía infantil, el Calentamiento Global, el Terrorismo y la Drogadicción.

                        Además participó como artista fotográfico en el año 2005 en la ciudad de Konya, durante el homenaje a Mevlana y luego fue solicitado por la UNESCO en el año 2007, que fue declarado el Año del Amor a Mevlana.

                        Estas fotografias digitales fueron expuestas en Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Chipre y también en Turquía desde abril del año 2007, realizó 12 exposiciones, estimándose la presencia de 250.000 personas que visitaron la exposición, siendo un récord difícil de batir.

                        El 10.10.2010 realizó en la ciudad de Balikesir de Turquía, la segunda exposición fotográfica : "Balıkesir Tülükabakları", visitada por 16.000 personas... Al mismo tiempo, esta exposisión fue seguida por millones a través en los sitios de internet a través de sus videos.

                        El 10.10.2010 durante su exposición fotográfica, publicó con la poeta-pintora Sra Nilüfer Dursun sus libros traducidos al idioma inglés, el libro de cuentos : "Uncle Ece The Ghazi & Little Can" y el libro de poemas llamado "I LOVE YOU", y que han sido presentados para la venta fuera de su Patria, en Inglaterra, Australia y América... 

                      A través del poeta en Turquía y el Mundo Literario se está usando por primera vez, el nombre de " POEMAS COSMICOS " ; y así con el título " "Senden Hiç Ayrılmadım ki", el poeta Nilgün NART ha publicado un Album con sus Poemas Cósmicos. Asi mismo, nuevas poesías se están publicando, todas para servir al amor en todo el Universo; de este modo el poeta-escritor ha sido el pionero en esta nueva corriente poética.

                      El Album de Poemas Cósmicos "Que Nunca Me Separe de Tí ", es el más buscado en Europa y América por Internet y escuchado por numerosas fans. 

                                       Las poesías están escritas en un lenguaje sencillo y son enviadas por el poeta, que es conocido en América como Dr. Dream, en Japón Mr Mikado Kamekido y en Turquía Mr Can AKIN, a las direcciones de internet de sus fans, alrededor de 1.250.000 por semana. Y este número aumenta todos los días.

  *****

  Can AKIN


                    Он родился в 1958 и известен иностранцами как поклонник Мовлана и Тюрк, который живет за границей, проработав на различных должностях в Министерстве Внутренних дел и в Всеобщем Руководстве Контроля за Засаживанием леса и Эрозией Министерства Сельского Хозяйства и Леса, с того же самого учреждения успешно вышел на пенсию. 

                      Он также известен статьями против Глобального потепления, Террора, Наркотика и Детской Порнографии, кроме его стихов про любовь, которая отличается от других.

                    Кроме того, он - художник фотограф, фотографии, которые он снял во время  Церемонии Шабби-Аруз в Конье в 2005ом году привлек к себе большое внимание и интерес, так как ЮНЕСКО объявил 2007 год Годом Мира и Привязанности к Мовлане. Он показал свои фотографии в цифровой среде в загранице - в Германии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Люксембурге и Кипре. Он открыл в апреле 2007 один за другим 12 выставок в Турции в течении 12 месяцев и установил рекорд, собирая приблизительно 250.000 посетителей. Кроме того, миллионы людей посетили его сайт и посмотрели фотографии и видео с его выставок.

                      Он впервые использовав название "КОСМИЧЕСКИЕ СТИХИ" в Турецкой и Мировой Литературе, и под этим ж названием выпустил свой альбом Космических Стихов «Я никогда не расставался с тобой» вместе с поэтом Нилгюнь Нарт представил во вниманию общества. Таким образом, они создали новую школу в искусстве стихотворения. С подробными изложениями в стихах, темы которых стало Созидательная Любовь, включая в себя целый Космос, стали новаторами, передовыми в новый течении. Альбом Космических Стихов «Я никогда не расставался с тобой», любили и слушались главным образом в Европе и в Америке по Интернету и стали номер один.

                    Поэт, используя не сложный язык в стихах, известный как Джан из Дюссельдорфа в Германии, доктор Dream в Америке, Mikado Kamekido в Японии, г Can AKIN в Турции,  эти стихи отправляет каждую неделю в интернет-адреса его поклонников более чем 1.250.000. И это число увеличивается день за днём.

  *****

  Can AKIN


                     Der im Ausland Lebender und Türkei und Mevlana Bewunderer, Generaldirektor des Ministeriums für Landwirtschaft und Forsten, Abteilung der Aufforstung und Erosionsschutz a. D, zugleich verschiedene Positionen im Innenministerium, die er erfolgreich ablegte, im Ausland bekannt und geschätzt, wurde 1958 geboren.

                     Mit einer sich selbst bestimmten Art und weise Schreibt er seine Liebesgedichte. Auch ist er bekannt durch Verfasste Artikel und Schriften gegen den Terror, Kinderpornografie und Drogen.

                     Can Akin ist ein Fotokünstler, und hat im Jahre 2005 bei der Festlichen Zeremonie zu Ehren Des Mevlana, in Konya, mit eine Reihe von Bildern das Interesse auf sich gezogen und bewirkt, das UNESCO das Jahr 2007, als das Jahr des? Mevlana Sebb-i Aruz" als das Jahr der Liebe und des Friedens Erkoren hat. Seit dieser Zeit sind seine Bilder gefragt, bewundert und Ausgestellt unter anderem in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg sowie in Zypern.

                       Im April 2007 hat Akin in der Türkei in 12 Monaten 12 Ausstellungen vorgestellt, und somit einen Besucherrekord von über 250.000 aufgestellt. Diese zahlen sind schwer einzuholen und werden nur noch von sich selbst getoppt, indem die Besucher im Internet, seine Ausstellungen und Videos Millionen fach, anklicken.

                       Ein, in der Türkischen und der Welt Literatur neuartiger begriff ? KOSMISCHE GEDICHTE ? ist in gemeinsamer Arbeit mit der Türkischen Dichterin Nilgün NART entstanden Erschienen im gleichnamigem Album, das Gedicht ? Nie Hab` Ich mich von dir Getrennt" ist in Europa und Amerika auf den ersten platz der Internet Besucher.

                        In seinen Gedichten bevorzugt Can Akin eher die ? Mundart ? und ist in Deutschland als der Düsseldorfer Can, in den Staaten als Dr. Dream, in Japan als Mr Mikado Kamekido und Letztlich in der Türkei als Mr Can Akin bekannt. Seine Gedichte werden Woche für Woche von mehr als 1.250.000 Internet User gelesen, die zahl ist steigend.

  *****

  Can AKIN
        
                    1958-cü ildə doğulan, Ölkə xaricində yaşayan Türk və Mövlanə pərəstişkarı əcnəbilər tərəfindən tanınan, Əkinçilik və Meşə Nazirliyi Ağaclandırma və Erroziya İdarəsinin Ümumi Müdirliyində və Daxili İşlər Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışaraq eyni təşkilatdan müvəffəqiyyətlə təqaüdə çıxmışdır. 

                    Özünəməxsus sevgi şeirlərinin yanaşı, Qlobal İstiləşmə, Terror, Narkotik və Uşaq Pornoqrafiyasına qarşı yazıları ilə tanınmaqdadır.

                    Bundan başqa, fotoşəkil sənətçisi olub, 2005-ci ildə Konya Mövlanə Şəbbi Aruz Mərasimləri əsnasında çəkdiyi fotoşəkilləri, UNESCOi-nun 2007-ci ili Mövlanə Hüzur və Sevgi İli elan etməsi ilə bağlı çox böyük maraq və tələb ilə qarşılaşmaqdadır. Fotoğraflarını dijital mühitdə xaricdə Almaniya, Hollandiya, Belçika, Fransa, Lüksemburq, Kiprdə sərgiləmişdir. Türkiyədə Aprel 2007- də 12 ayda ardıcıl olaraq 12 sərgi açaraq təxminən 250.000 adam ziyarətçi sayına çatması ilə bir rekord qazanmışdır. Bundan başqa, internet saytını milyonlarla adam ziyarət edərək sərgilərin fotoşəkil və videolarını izləmişlər.

                     Türkiyə və Dünya Ədəbiyyatında ilk dəfə "KOSMİK ŞERLƏR" adını istifadə edərək və bu adla "Səndən Heç Ayrılmadım ki" Kosmik Şerlər Albomunu Şair Nilgün NART ilə ictimaiyyətə təqdim etmişdir. Bununla da şer sənətində yeni bir məktəb yaratmışlar. Mövzusu Yaradılış Sevgisi olan, bütün bir Kainatı da özünə daxil edən bir izahatla şerlərində yeni bir axının qabaqcılı olmuşlar. "Səndən Heç Ayrılmadım ki" Kosmik Şerlər Albomu, Avropa və Amerikada internetdə ən çox bəyənilərək və dinlənilənlər sırasında bir nömrə olmuşdur.

                    Şerlərində sadə bir dil istifadə edən, Almaniya da Düsseldorflu Can, Amerikada Dr Dream, Yaponiya da Mr Mikado Kamekido, Türkiyədə də Mr Can AKIN kimi tanınan Şair, bu şerlərini hər həftə 1.250.000 i aşan pərəstişkarlarının internet ünvanına göndərməkdədir və bu ədəd hər gün artmaqdadır.

  *****

  Can AKIN


                    Roden prez 1958 godina jiveest dilgo vreme izvin Rodinata si Turziya. Poznavan i Obicthan ot Potcitatelite na Mevlana. Rabotil dilgi godini v Ministerstvoto na zemedelieto i gorite, na glavna redaktciq na Zalesqvane i eroziqta na kontrol i Ministerstvoto na vitrescnite raboti zaemaasc nay- razlicni postove i uspescno pensioniran

                    B dopilnenie ki sobstvenite si stihove za lyubov, globalno zatoplqne, terorizma, narkotitcite i pisaniqta protiv detskata pornografiq  

                    Schto taka fotograf. Prez 2005 g snimanite snimki v Konya po vreme na tseremoniqta Mevlana-и Aruz Şebb. Po vreme na tseremoniqtqta Mevlana-и Aruz Şebb prez 2007g, tazi godina be obqvena ot Yunesko za godina na Mevlqnq Mir i Lyubov. Poradi ogromniq interes snimkite sa mnogo tirseni i izlagani na razlihi izlojbi v Turrciq i v Sveta.V Germaniya, Belgiya, Franciya, lyuksenburg, Kipir.V turciya prez april 2007 edno sled drogo sa izlagi 12 izlojbi interesit e ogromen. Za 12 izlojeniq priblizitelno posetitelite nabroqvat nad 250.000 dushi, osven tova pazglejdaiqta v internet stranitcite na snimkite ivideotata e ogromen miliyoni snimki i videota sa razglejdani i svalqni.

                     V turskata i svetovna literatura za pirvi pit be sizdaden albumit „ Kosmicheski Stihove" V tozi album sis sideystvieto na poetesata Nilgün Nart be napraven i izlojen za pochitatelite na poeziqtq pod imeto „Ot teb ne se razdelih izobshto". Taka be otvorena nova stranitca v izkustvoto na poeziyata sidirjashta stihove za vseleneta, luobovta, edinstvoto, mira... Taka „ Ot teb ne se razdelih izobshto" stana avagard na edno novo dvijenie. Albumit „ Kosmicheski stihove" e mnogo haresvan i e satanal nomer edno v Evrova i Amerika, slushayki i gledayki ot internet
       
                     Izpolzvayki yasen i razbiraem ezik. V Germaniya poznavan nod imeto Can ot Dusseldorf, v Amerika Dr Dream, в Япония, г-н Mikado Kamekido i v Turcia Poetit Can AKIN, negovite stihove bivat mnogo haresvani i spodelqni ot negovite pochitatei, stihovete vsqkq sedmitca bivat izprashtani na 1.250.000 i pove che pochitateli po internet. I broqt im vseki den narastva..

  *****

  Can AKIN

                  Yurtdışında yaşayan Türk ve Mevlana hayranı yabancılar tarafından tanınan 1958 doğumlu Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunarak aynı kurumdan başarılı bir sicille emekli olmuştur.  Yabancı bir kuruluşun Türkiye danışmanlığını yapmaktadır...

                    Olanakları ölçüsünde yurt dışındaki müzeleri ve sanat merkezlerini gezme olanağı yarattı. Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İtalya, Kıbrıs, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Makedonya, Nahcivan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Ukrayna, Vatikan, Yunanistan,'ın bütün kentlerinde bulunan önemli müze ve sanat merkezlerini görme inceleme olanağı bulmuştur.

                    Kendisine özgü aşk şiirlerinin yanı sıra, Küresel Isınma, Terör, Uyuşturucu ve Çocuk Pornografisine karşı yazıları ile tanınmaktadır.

                     Ayrıca, Uluslararası fotoğraf sanatçısı olup, 2005 yılında Konya Mevlana Şebb-i Aruz Törenleri esnasında çektiği fotoğrafları, UNESCO'nun 2007 yılını Mevlana Huzur ve Sevgi Yılı ilan etmesinden dolayı çok büyük ilgi ve talep ile karşılaşmaktadır. Fotoğraflarını dijital ortamda yurtdışında Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Lüksemburg, Kıbrıs'ta sergilemiştir. Nahcivan'da Karma Sergiye katılmıştır. En son Polonya'da Varşova Üniversitesinde Fotoğraflarını dijital olarak sergilemiştir. Türkiye'de Nisan 2007 de 12 ayda ardı ardına 12 sergi açarak, Tahmini ziyaretçi 250.000 kişi sayısıyla ulaşılması güç bir rekor kırmıştır.

                   10.10.2010 Dünya Balıkesirliler Yılında ise Balıkesir'de "Balıkesir Tülükabakları" 2 Fotoğraf sergisini 16.000 kişi ziyaret etmiştir... Ayrıca internet sitesini milyonlarca kişi ziyaret ederek sergilerin fotoğraf ve videolarını takip etmişlerdir.

                   Eğitimci, Yazar, Şair, Ressam Nilüfer Dursun ile Türkçe - İngilizce olarak çıkardığı "Uncle Ece The Ghazi & Little Can" Öykü kitabı ve "I LOVE YOU"  - "Manevi İklimler Ozanı Mevlana" " Poet Of The Moral Climates Mevlana " - "Sevgi İçin Yaşamak"  "Living For Love" - Türkçe İngilizce Mistik Şiirler - Turkish English Mystical Poems… İsimli şiir kitabı Yurt dışında Amerika, Avusturalya ve İngiltere'de satışa sunulmuştur...              

                  Türkiye ve Dünya Edebiyatında ilk defa "KOZMİK ŞİİRLER" ismini kullanarak ve bu isimle "Senden Hiç Ayrılmadım ki" Kozmik Şiirler Albümünü Şair Nilgün NART ile piyasaya çıkarmıştır. Böylece şiir sanatında yeni bir ekolu da başlatmışlardır. Konusu Yaradılış Sevgisi olan, bütün bir Evreni de içine alan bir anlatımla şiirlerinde yeni bir akımın öncüsü olmuşlardır. "Senden Hiç Ayrılmadım ki" Kozmik Şiirler Albümü, Avrupa ve Amerika'da internet üzerinde en çok beğenilerek ve dinlenerek bir numara olmuştur.

                     Şiirlerinde yalın bir dil kullanan, Almanya da Düsseldorflu Can, Amerika'da Dr. Dream, Japonya'da Mr Mikado Kamekido, Türkiye'de de Mr Can AKIN olarak tanınan Şair, bu şiirlerini her hafta 1.250.000'i aşkın hayranlarının internet adresine göndermektedir.  Ve bu sayı her gün artmaktadır.

                     Türkiye İlim Ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği – İlesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği – Gesam, International Police Association - Uluslararası Polis Birliği – Ipa - Meslek Birliği üyesidir..
                    
  *****

  Şiir Cd

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n.jpg

  01 - SENDEN HİÇ AYRILMADIM Kİ     
  "Senden Hiç Ayrılmadım Ki "
  Kozmik Şiirler - COSMIC POEMS - KOSMISCHE GEDICHTE
  Nilgün Nart - Can AKIN

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider..org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4945&ItemIndex=51

  Okunma Sayısı :77044


  CAN AKIN FOTOĞRAF SERGİLERİ

  23 - Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Kütahya
  Karma Sergisi. 
  Yer : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi
  Sergi Tarihi :  15 Ağustos 2015 - 22 Ağustos 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(1).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3012&ItemIndex=110
  Okunma Sayısı :12.500

  22 - Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Kırklareli
  Karma Sergisi. 
  Yer : Prof. Dr. Gültaç Özbay Sanat Galerisi Salonu
  Sergi Tarihi : 31 Temmuz 2015 - 8 Ağustos 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(2).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4657&ItemIndex=69 
  Okunma Sayısı :10.400

   
  21 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN
  GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği NAHCIVAN Karma Sergisi.
  Yer : Nahçivan Ressamlar Birliği Sergi Salonu
  Sergi Tarihi : 22.06.2015 - 24.06.2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000
  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(3).gif
  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(4).jpg 
   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(5).jpg

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(6).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=7685&ItemIndex=29
  Okunma Sayısı :16.400

  20 -  Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Kırıkkale
  Karma Sergisi.
  Yer : Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Güzel Sanatlar Galerisi
  Sergi Tarihi: 13 – 20 Haziran 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(7).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9792&ItemIndex=12
  Okunma Sayısı :21.400

  19 - Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  " Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Polonya - Varşova üniversitesi Dijital fotoğraf sergisi. Varşova Devlet Üniversitesi'ndeki TÜRK RESİM SANATI adlı Panelde.
  Yer: Varşova Devlet Üniversitesi Kütüphanesi
  Sergi Tarihi: 26 Mayıs 2015 Salı 14.00
  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(8).gif

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(9).jpg
  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(10).jpg
  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(11).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4268&ItemIndex=79
  Okunma Sayısı :20.400

  18 -  Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Isparta Karma Sergisi.
  Yer : Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Güzel Sanatlar Sergi Salonunda
  Sergi Tarihi : 2 - 8 Mayıs 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ISPARTA%20(41).JPG

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3148&ItemIndex=103
  Okunma Sayısı :12.400

  17 -  Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Gümüşhane Kültür Merkezi Karma Sergisi
  Yer : Gümüşhane Kültür Merkezi
  Sergi Tarihi : 28 Nisan - 6 Mayıs 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_gumushane%20(5).JPG

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4591&ItemIndex=71
  Okunma Sayısı : 9.500

  16 - Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Şanlıurfa Nevali Hotel Karma Sergisi.
  Yer : Şanlıurfa Nevali Hotel
  Sergi Tarihi : 26 - 31 Mart 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_sanl%C4%B1urfa%20(7).JPG

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6003&ItemIndex=49
  Okunma Sayısı : 7.700

  15 -  Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Kocaeli Karma Sergisi.
  Yer : İzmit Eski Tren Garı Sanat Galerisinde
  Sergi Tarihi:  6-17 Şubat 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_kocaeli_%20(21).JPG

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3659&ItemIndex=89

  Okunma Sayısı :9.500

  14 -  Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  Balıkesir Tülükabakları - Can AKIN Fotoğraf Sergisi
  Yer : Balıkesir Yaylada AVM Sanat Galerisinde
  Sergi Tarihi: 16 Eylül - 05 Ekim 2010
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 14.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_kocaeli_%20(27).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=17062&ItemIndex=1 
  Okunma Sayısı :36.665

  13 - Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  Balıkesir Tülükabakları - Can AKIN Fotoğraf Sergisi
  Yer : Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Balıkesir Saat Kulesi Yanı
  Sergi Tarihi: 6 - 15 Eylül 2010
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000 ( 56 gazeteci 9 TV kanalı 7 yabancı basın 264 Sanatçı iştirak etmiştir.  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=16919&ItemIndex=0 
  Okunma Sayısı :42.903

  12 - Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  Can AKIN "Mevlana Konulu" Fotoğraf Sergisi Samsun Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezinde?
  Yer: Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi - Samsun
  Sergi Tarihi: 6  Eylül - 6 Ekim 2008
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 150.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(12).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=10708&ItemIndex=4
  Okunma Sayısı :31.982

  11 - Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi İzmir Alsancak Frida Sanat Evinde
  Yer: Frida Sanat Evi 1456 sk 96-2 Alsancak -İzmir
  Sergi Tarihi: 10 - 24 Ocak 2008
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.900

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(13).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8775&ItemIndex=14
  Okunma Sayısı :51.481

  10 - Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
   " Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Yer: Hakan Çeken Kültür Merkezi Urla - İzmir
  Sergi Tarihi: 30 Kasım - 10 Aralık 2007
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 7.500

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(14).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8516&ItemIndex=0
  Okunma Sayısı :56.622

  9 -  Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  " Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Yer: Milli Piyango Talih Kuşu Sanat Galerisi - Kızılay - Ankara
  Sergi Tarihi: 02 Ekim -  10 Ekim 2007  
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 3.000

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(15).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=7845&ItemIndex=2
  Okunma Sayısı :50.872

  8 -  Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Yer: Tarot Galeri - Cafe / Turgutreis - Bodrum
  Sergi Tarihi: 04 Ağustos -  04 Eylül 2007  
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 3.500

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(16).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=7330&ItemIndex=0
  Okunma Sayısı :20.970

  7 -  Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  "Türk-Amerikan Dostluğundan Yansımalar" Fotoğraf Yarışmasına Katılan Ödül Alan Eserler.
  Yer : Türk - Amerikan Derneği  "Turkish - American Association"- Çankaya - Ankara
  Sergi Tarihi: 7 Haziran - 7 Temmuz 2007
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı : 6.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(17).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız..
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6687&ItemIndex=7
  Okunma Sayısı :28.253

  6 - Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  " Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi "
  Yer: Neva Sanat Ve Gelişim Merkezi - Bilkent / Ankara
  Sergi Tarihi: 18 Mayıs - 18 Haziran 2007
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı : 3.000

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(18).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6613&ItemIndex=5
  Okunma Sayısı :28.897

  5 -  Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  " Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"  Beypazarı  Festivali Ankara
  Yer: Beypazarı Belediyesi Halk Evi Beypazarı - Ankara
  Sergi Tarihi: 02 Haziran - 03 Haziran 2007
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 50.000        

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(19).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6727&ItemIndex=2
  Okunma Sayısı :35.758

  4 - Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi" Türk- Amerikan Derneği Ankara
  Yer: M.Emin Hekimgil Sanat Galerisi "Turkish - American Association" Çankaya - Ankara
  Sergi Tarihi: 15 Mayıs  - 31 Mayıs 2007
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı : 3.000

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(20).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6622&ItemIndex=2
  Okunma Sayısı :28.316

  3 -  Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  " Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi" Zonguldak Valiliği
  Yer: İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Atatürk Kültür Merkezi - Zonguldak
  Sergi Tarihi : 21 Nisan - 30 Nisan 2007   
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı : 4.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(21).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız..
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6533&ItemIndex=3
  Okunma Sayısı :40.023

  2 -  Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  " Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Giresun Valiliği Emniyet Müdürlüğü "Polis Sergisi"
  Yer: İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü "Can Akengin Sanat Galerisi"  Giresun
  Sergi Tarihi: 09 Nisan - 11 Nisan 2007
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 4.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(22).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6503&ItemIndex=0
  Okunma Sayısı :29.785

  1 -  Şair Ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN
  İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü "Sanatçı Polisler Sergisi"
  Yer: Yeminli Mali Müşavirler Odası Sanat Platformu İstiklal Caddesi No: 302 Beyoğlu / İstanbul?
  Sergi Tarihi: 03 Nisan - 10 Nisan 2007
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 7.800

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(23).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6396&ItemIndex=0
  Okunma Sayısı :66.098

  Yazar, Şair, Fotoğraf Sanatçısı - Can AKIN - Kitapları

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/12A.jpg

  Aşk - Seni Seviyorum - Şiir Kitabı – Şair Can AKIN

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8966&ItemIndex=20
  Okunma Sayısı :164.198

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/ECEAMCAKAPAK.jpg

  İNGİLİZCE HİKAYE KİTABI / ENGLISH STORY BOOKS

  Stories Of Memory - In Balikesir City Uncle Ece And Little Can - Written By: Can AKIN

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8866 
  Okunma Sayısı :62.203

  Balıkesir'de Gazi Ece Amca Ve Ben Öykü Kitabı - Yazar: Can AKIN

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3066&ItemIndex=101
  Okunma Sayısı :114.258

  TÜRKÇE - İSPANYOLCA / Turco - Español

  Balikesir Ciudad, Su Héroe Ece Amca Y Yo Escribir: Can AKIN

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4900&ItemIndex=60
  Okunma Sayısı :39.520


  TÜRKÇE - BULGARCA / Турски - Български

  В Балъкесир Чичо Едже И Аз- Писател: Джан Акън-Разказ
  Bulgarca - Balıkesir'de Gazi Ece Amca Ve Ben Öykü Kitabı - Yazar: Can AKIN
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9121&ItemIndex=17
  Okunma Sayısı :13.813

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/I_LOVE_YOU.jpg

  TÜRKÇE – İNGİLİZCE  / TURKISH - ENGLISH

  Türkçe - İngilizce - Poet Mr Can AKIN - Poet Nilufer DURSUN
  Poetry Book - Love - I Love You
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6002&ItemIndex=49
  Okunma Sayısı :66.778

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(24).JPG

  TÜRKÇE – İNGİLİZCE  / TURKISH - ENGLISH

  Manevi İklimler Ozanı Mevlana -  Poet Of The Moral Climates Mevlana
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6075&ItemIndex=47
  Okunma Sayısı :52.380  TÜRKÇE - İNGİLİZCE / TURKISH - ENGLISH

  Sevgi İçin Yaşamak - Living For Love - Türkçe İngilizce Mistik Şiirler - Turkish English Mystical Poems
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2960&ItemIndex=117
  Okunma Sayısı :24.460

  E - MAIL ADRESİ
  mr_canakin@hotmail.com

  Akın Can | Kartınızı Oluşturun

  .

 • Kötü         Çok İyi  Oyla 
             
  Tüm yazıları        ShareThis
    Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
                   

      Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

  Türk Liderler:

  Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

  Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org