Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Lider Odaları       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

CAN AKIN Gözüyle 


     

 Tüm Yazıları

       ShareThis
Can Akın - Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe
28.01.2009
CAN AKIN
Okunma Sayısı : 36170
Oy Sayısı : 30
Değerlendirme : 4,83
Popülarite : 7,14
Verdiğiniz Puan :
 

 

 
UNESCO.ORG  ----   Year : 2009  --- Countries : Turkey
400th anniversary of the birth of Katip Çelebi, scholar (1609-1657) 

09_turkey_Katip Çelebi.JPG

Şubat 1609 - 6 Ekim 1657 tarihleri arasında yaşamış, İstanbul' lu bir bilim adamıdır.

XVII. yy. Türk ilim dünyasının pozitif ve hür düşünceyi temsil eden en önemli simalarındandır.

Tarih, coğrafya ve bibliyografya alanlarında önemli yapıtlar vermiş; İslam bilginlerinin eserlerinin yanı sıra, batılı kaynaklara da müraacat ederek; çağını anlamaya çalışmış bir aydındır.

Hilmi Ziya Ülken, Katip Çelebi için "XVII. asır fikir tarihimizde Garba çevrilmiş düşünceyi hazırlayan sağlam realist görüşe sahip bir fikir adamımızdır" der. Kâtip Çelebi Mîzânü\'l-Hakk fi ihtiyâri\'l-Ahakk adlı eserinde; Din bilginlerinin kendi aralarındaki şiddetli tartışmalarının temelsizliğini ve zararlarını vurgulamış; karşıt düşüncelere hoşgörüyle bakılmasını öğütlemiştir.

Kâtip Çelebi, hem önemli yapıtlar vermiş hem de medresenin egemenliğindeki düşünce dünyasının dışında görüşler ileri sürmüştür.

Batı kaynaklarının önemine dikkati çekmesi, Latince öğrenmeye çalışması, bu dilden yapıtlar çevirmesi, Doğu kaynaklarına eleştirel bir gözle bakması; dönemine göre çok ileri adımlardır.

KATİP ÇELEBİ NİN BAŞLICA ESERLERİ

Tarih Alanında Eserleri
 • 1. Arapça Fezleke (Fezleket akvâl'l-ahyâr fi ilmi't-târîh ve'l-ahbâr)
 • 2. Türkçe Fezleke
 • 3. Tuhfet'ül-kibâr fi esfâri'l-bihâr
 • 4. Takvîmü\'t-tevârih

  Coğrafya Alanında Eserleri
 • 1. Cihannüma (Avrupa dillerine çevrilen coğrafyaya dair ünlü eseri
 • 2. Levâmiu'n-nur fi zulmeti Atlas Minur
 • 3. Müntehab-ı Bahriye (Kitab-ı Bahriye)

  Bibliyografik Çalışmaları
 • 1 Keşfü\'z-zunûn anil-esâmi ve\'l-fünun
 • 2. Süllemü'l-vusûl ilâ tabakati'l-fûhûl
 • 3. Câmi-ul-Mütûn min Cüll-il-Fünûn

  Din Alanında Çalışmaları
 • 1.Mîzânü\'l-Hakk fi ihtiyâri\'l-ahakk EN DOĞRUYU SEÇMEK İÇİN HAK TERAZİSİ
 • 2.İlhâmü\'l-mukaddes min feyzi\'l-akdes

  Sosyal Kültürel ve Halk Bilimi Alanında Çalışmaları
 • 1.Tuhfetü'l-ahyâr fi'l-hıkem ve'l-eş'âr
 • 2.Dürer-i münteşire ve gurer-i münteşire (Dağılmış İnciler ve Saçılmış Yıldızlar)
 • 3. Recmü'r-râcim bi's-sîn ve'l-Cim ( Sual ve cevap yoluyla şeytanı taşlama)
 • 4. Beyzâvi Tefsirinin şerhi********

  Katip Çelebi was a Turkish scholar. Among his chief works is the "Keşfü'z-zünûn an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn" which documents some 15,000 books. The best known of his encyclopaedic contributions is the "Keşfü'z-zünûn", a bibliographical dictionary in the Arab language, with over 14,500 entries in alphabetical order. This work served as a basis for the "Bibliothèque Orientale" by Barthélemy d'Herbelot de Molainville. He was also the author of many works in the fields of geography, history and economics.

       *** Click on the picture to Watch ***
    *** Seyretmek için resmin üzerine tıklayınız ***

  Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe - CAN AKIN
   
  Unesco 2009 Year Kâtip Çelebi - ... 

  POWER POINT PPS SLAYT
  Unesco 2009 Year Kâtip Celebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe - Can Akin Download  Kâtip Çelebi - Mustafa bin Abdullah - Hacı Halîfe

  1608 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının adı Abdullah'tır. Babası, Osmanlı devlet ve siyâset adamlarının yetiştirildiği Enderûn kurumunda eğitim görerek yetişmiş bir askerdir. Mustafa bin Abdullah, ordu kâtipliğinde bulunduğu için ulema ve halk arasında Kâtip Çelebi diye tanındı. Hacca gittiği ve baş muhasebeci ikinci halifesi olduğu için Hacı Halîfe ismiyle meşhur oldu. Babası aydın bir kişi olduğu için daha beş-altı yaşlarında onu eğitmeye başladı. On dört yaşına kadar çeşitli hocalarından dini ve pozitif bilim eğitimi aldı.

  On dört yaşında Anadolu muhasebesi kalemine kâtip oldu. 1624 yılında babasıyla birlikte Tercan, bir sene sonra da Bağdat Seferi'ne çıktı. Dönüşte babası bir müddet Diyarbakır'da kaldı. 1627-1628'de Erzurum kuşatmasına katıldıktan sonra İstanbul'a geldi ve yaklaşık iki yıl, Bağdat Seferi'ne katılana kadar, Kâdı zade'nin derslerine devâm etti. 1630 Bağdat kuşatmasında ordunun defterini tuttu. Seferden sonra tekrar İstanbul'a dönerek Kâdı zade'nin derslerine katıldı. 1633–1635 Halep Seferi'nde hacca gitme fırsatı buldu. Dönüşte bir kış Diyarbakır'da kalıp oradaki bilgin ve aydınlarla görüştü. 1635 senesinde Sultan Dördüncü Murat ile Revan Seferine katıldı. On yıl kadar çeşitli savaşlarda bulunduktan sonra İstanbul'a döndü ve hep i çeşitli alanlardaki bilimlerle uğraşır oldu.

  A'rec Mustafa Efendi, Ayasofya dersiamı(öğretim görevlisi) Abdullah Efendi ile Süleymaniye dersiâmı (öğretim görevlisi) Mehmed Efendiden ders aldı ve A'rec Mustafa Efendiyi kendisine üstat edindi. Bir taraftan kendisi öğrenirken, diğer yandan birçok öğrenciye ders verdi.
  1645'te Girit Seferi'ne katılması sayesinde haritaların nasıl yapıldığını inceleme fırsatını buldu ve bu konuyla ilgili eserlerde çizilen haritaları gördü. Bu arada görevinden ayrılarak, üç yıl devlette çalışmadı. Bu üç yıl içinde bazı öğrencilerine çeşitli konularda dersler verdi. Yine bu zaman içinde sık sık hastalandığı için, tedavi çareleri bulmak amacıyla, çeşitli tıp kitaplarını okudu. Pek çok eserini bu yıllarda yazmıştır.

  Kâtib Çelebi 1656 yılında vefât etti. Mezarı, Vefa'dan Unkapanı'ndaki Mahmûdiye (Unkapanı) Köprüsüne inen büyük caddenin sağ kenarındadır.
  Kâtip Çelebi çalışkan, iyi huylu, vakarlı, az konuşan, çok yazan biri olarak bilinir. Arapça, Farsça yanında Lâtinceyi de bilirdi. Osmanlı Devleti'nde Batı bilimleriyle fazla ilgilenen ve Doğu bilimleriyle karşılaştırıp sentezini yapan ilk Türk bilim adamlarından biridir.

  ESERLERİ

  01.         Keşfü'z-Zünûn an Esâmi'l-Kütüb vel-Fünûn: Arabça, çok kıymetli bir eserdir. On beş bine yakın kitap ve on bine yakın müellifi tanıtan büyük bir bibliyografya ansiklopedisi mâhiyetindedir. Mısır'da, Almanya'da, İstanbul'da basıldı. Lâtinceye de çevrilmiştir.
  02.         Cihannümâ: En eski coğrafya kitabımızdır. Haritalarıyla birlikte İbrâhim Müteferrika matbaasında basılmıştır. Daha sonra yazılacak coğrafya kitaplarımıza kaynak teşkil edebilecek bu eser, Avrupa dillerine çevrilmiştir.
  03.         Tuhfet-ül Kibâr fî Esfâr-il Bihâr: Denizcilik târihi bakımından önemli bir eserdir. Osmanlı Devleti zamanındaki deniz savaşlarını ele almaktadır.
  04.         Takvîm-üt-Tevârîh: 1648 târihine kadar yaşanmış olayların kronolojik açıklamasını içerir. Arapça ve Farsça dillerinde basılmıştır.
  05.         Fezleket-üt-Tevârîh: Bir mukaddime, üç usûl ve bir son sözden ibâret olan bu eser, varlıkların başlangıcı, peygamberlerin ve hükümdârların târihi diye hülâsa edilebilecek bir târih kitâbıdır.
  06.         Fezleke: Fezleket-üt-Tevârih'in devamı niteliğindedir. 1591'den 1654 tarihine kadar yaşanmış olayları anlatır. 1879'da iki cilt olarak basılmıştır.
  07.         Kânûnnâme,
  08.         Târîh-i Firengî Tercümesi,
  09.         Târîh-i Kostantiniyye ve Kayâsire,
  10.       İrşâd-ül-Hayâfâ ilâ Târîh-ul-Yunân ver-Rûm,
  11.       Süllem-ül-Vusûl ilâ Tabakât-ilFuhûl,
  12.       İhlâm-ül-Mukaddes,
  13.       Tuhfet-ül-Ahfâr fil-Hikem ve'l-Emsâl ve'l-Eş'âr,
  14.       Dürer-i Müntesira vel Gurer-i Münteşira,
  15.       Düstûr-ül-Amel fî Islâhil-Hâlâl,
  16.       Beydâvî Tefsîri Şerhi,
  17.       Hüsn-ül-Hidâye,
  18.       Resm-ür-Recm bis-Sim ve'l-Cîm,
  19.       Câmi-ul-Mütûn min Cüll-il-Fünûn,
  20.       Mîzân-ül-Hak fî İhtiyâr-il-Ehak.

  *****

  _mg_2190.jpg
  [Köprülü Kütüphanesi-Ayşegül]

  Bu eserin yazarı  Katip Çelebi 'dir. Bize Cihannüma dışında Keşfü'z zünun adlı eserinide bırakmıştır.Kâtib Çelebi, Cihannüma'yı iki kez yazmıştır. İkinci Cihannüma, Dünya'nın yuvarlak olduğunu da kanıtlamaya çalışan fiziki coğrafya ağırlıklı bir giriş bölümüne sahip. Ardından Japonya'dan başlayarak Asya ülkelerini tanıtır. Bunların tarihleri, yönetim biçimleri, ekonomileri, inançları konusunda bilgiler verir. Bu arada İslam Coğrafyacılarının bilgi yanlışlarını gösterir, bunların harita kullanmamaktan ileri geldiğini açıklar. Her iki biçimde de ek olarak birçok harita vardır.

  Osmanlı Donanmasının Saadet veya Zaferler Yüzyılı olarak adlandırılan dönemdeki göz kamaştırıcı başarılarından sonra gerileme eğilimi gösteren ve 1571 yılındaki İnebahtı Bozgunu ile tehlike sinyalleri veren Türk denizciliğini yeniden canlandırmak amacıyla incelemelerde bulunan Katip Çelebi, "Tuhfetü'l-Kibar Fi Esfari'l Bihar (Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan)" adlı eserinde denizcilere bazı tavsiyelerde bulunmaktadır.

           Bu tavsiyeler, aslında bir dönemi dolaylı olarak sorguladığından, Türk Deniz Tarihi açısından belge niteliği taşımaktadır. Ayrıca, bu öğütlerinin başlangıcında yapmış olduğu jeopolitik durum değerlendirmesi, denizci stratejilerin önem ve önceliğinin, o dönemlerde bile nasıl iyi anlaşıldığını göstermesi yönüyle ilginç ve dikkat çekicidir. Katip Çelebi'nin jeostratejik yaklaşımına göz atalım: "Gizli değildir ki, bu Osmanlı Devleti'nde en büyük dayanak olup şanına iş-güç edinip önem verilmek ön sırada bulunan deniz işleridir. Zira bahtı gelişen devletin revnak ve unvanı (şan ve şeref) iki karaya (Anadolu ve Rumeli) ve iki denize (Akdeniz ve Karadeniz) hükmetmektedir. Bundan başka Osmanlı ülkesinin çoğu adalar ve kıyılar olduğundan hele saltanatın yöresi, yani İstanbul'un velinimetinin iki deniz olduğunda hiç şüphe yoktur. Bu kadarını elde tutmak, gözetip korumak denizlerin bulunmasına bağlı olduğu için geçmişte büyük himmet (kalb-i, samimi gayret) ederlerdi. Bugün de önemli olan gafleti koyup yine elden geleni yapmaktır. Ulu Tanrı başarı versin. Bundan sonra öğütleri söylemeğe başlayalım."

           Yukarıdaki metinden anlaşılacağı üzere Katip Çelebi, imparatorluğun topraklarını muhafaza etmesi için deniz gücünün hayatiyetinin önceki dönemlerde idrak edildiğini, ancak daha sonra bu konuda gaflet içerisine girildiğini, gelinen noktada elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayarak öğütlerine başlamaktadır.

           Katip Çelebi tavsiyelerini 40 başlık altında toplamaktadır. En çok önem verdiği konular, denizciliğin bir ilim, bir disiplin olarak kabul edilmesi üzerinde odaklanmaktadır. Bu konudaki hassasiyetini şu sözlerinden anlamaktayız: "Yerle bir olası kâfirler, bu bilimlere önem verip itibar ederek Yeni Dünyayı bulup Sinde ve Hinde yayılarak oraları ele geçirdi. Kafir kralları içinde rütbesi duka payesinden ibaret ve aralarında balıkçı unvanıyla ün almış olan Venedik Tayfası gibi bir aşağılık kavim Osmanlı imparatorluğu ülkesinin Boğazına (Çanakkale Boğazı) gelip doğuya ve batıya hükmeyleyen şanı-ulu devlete karşı koydu.

  KATİP ÇELEBİ'DEN TÜRK DENİZCİLERİNE 40 ÖĞÜT

           İlk öğüdü, denizcilik bilgisi sınırlı olan Kaptan Paşa ve diğer önemli komutanların, mutlaka tecrübeli denizcilere danışmaları gereği üzerinedir. Bu konunun, 1571 yılında yaşanan İnebahtı yenilgisinde, Yeniçeri Ağası iken Kaptan-ı Deryalığa atanan Müezzinzade Ali Paşa'nın yapmış olduğu hatalar nedeniyle dile getirildiği tahmin edilmektedir. Bilindiği üzere, Ali Paşa muharebe öncesinde Donanmanın Sol Kanat Komutanı Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Reis'in ikaz ve uyarılarını dikkate almamıştır.

           2'nci öğüt, inşa süresinin kısa olması nedeniyle, mümkün olduğunca Donanma gemilerinin, İstanbul Tersanesi'nde inşa edilmesi üzerinedir.

           3'üncü öğüt, gemilerin lojistik açıdan tam olarak donatılmalarının gereğini ortaya koymaktadır.

           4'üncü öğüt, Donanma gemilerinin ilerisinde mutlaka keşif maksatlı gemi görevlendirilmesini dikte etmektedir.

           5'inci öğüt, Donanmada 200 parça gemi olursa, bunun iki kol (hat) halinde tertiplenmesinin faydalı olacağını açıklamaktadır.

           6'ncı öğüt, denizde öğlenden sonra bir liman yakınında bulunuluyorsa, o limana girilerek, geceyi limanda geçirmenin faydalarını anlatmaktadır.

           7'nci öğüt, Boğaz dışında bulunulduğunda, seyre çıkmadan önce sabah namazının kılınması gerektiğini vurgulamaktadır.

           8'inci öğüt, forslu gemi komutanlarının (baştarda reisleri) tecrübeli denizciler arasından seçilmesinin önemine işaret etmektedir.

           9'uncu öğüt, Donanma içerisinde bastardaların (sancak gemisi, kadırga tipi, 26–30 kürekçi oturağı, çift kürekli) yavaş gitmelerinin faydalı olacağını belirtmektedir.

           10'uncu öğüt, bey gemilerinin (Rodos, Midilli, Sakız gibi Kaptan Paşa eyaletinin sancak beylerinin gemileri, Kaptan Paşa komutasındaki asli Donanma unsurlarını desteklerler.), bastardaların önünde bulunmalarının önemine dikkat çekmektedir. Baştardalar için süratin önemli olmadığı vurgulanmaktadır.

           11'inci öğüt, gemilerin münavebeli olarak yağlanmalarını, bir grubun nöbetçi kalmasını, bu ihmal nedeniyle ağır zayiatlar verildiği anlatmaktadır.

           12'nci öğüt, Donanma Navarin'de iken Haçlı Donanmasının keşfi için Mesine'ye gemi gönderilmesinin faydalı olacağını belirtmektedir.

           13'üncü öğüt, Mesine'de Haçlı Donanması bulunmuyorsa, Kaptan Paşaların denize açıldıklarında, yorgun ve güçsüz personeli 15 parça gemi ile birlikte Navarin'de bırakmalarını dikte etmektedir.

           14'üncü öğüt, Navarin'den denize çıkıldığında 15 günlük su ikmali yapılması ve fırtına nedeniyle Donanmanın gece dönme ihtimaline karşı, şehrin yüksek sırtlarında gece boyunca ateş yakılması için tedbir alınması üzerinedir.

           15'inci öğüt, gemilerin gece fırtına çıktığında, müsademe riskine karşı gece boyunca fenerlerini yakmalarının faydalı olacağını belirtmektedir.

           16'ncı öğüt, Donanmanın sığlıklar ve seyir engelleri nedeniyle Ege Adaları arasında, ihtiyaç olmadıkça seyir yapmamalarını dile getirmektedir.

           17'nci öğüt, Donanmanın başka bölgelerde bulunduğu durumlarda, Ege Adalarını korumak için 10 parça geminin görevlendirilmesini talep etmektedir.

           18'inci öğüt, Donanmanın sisli ve puslu havalarda kıyıya yakın seyrettiğinde, uygun bir bölgede demirlemesini, açık denizde seyredildiğinde ise, Kaptan Paşanın bastardasında mehter marşları çalınmasını, böylelikle  gemilerin  dağılmasının  önlenmesini  açıklamaktadır.

           19'uncu öğütte, reislerin deniz ilmini iyi bilmeleri, harita ve pusuladan anlamaları, bu konuda hevesli olmaları dile getirilmektedir.

           20'nci öğüt, gemicilerin sınava tabi tutulmasını ve başarılı olanların ödüllendirilmesini, böylece diğer denizcilerin teşvik edilmesini anlatmaktadır.

           21'inci öğütte, Düşman donanmasının açık denizde, Donanmamızın ise, sahile yakın olduğu durumlarda muharebeden kaçınılması belirtilmektedir. (Inebahtı da Kılıç Ali Paşa'nın (Uluç Ali Reis) ısrarına rağmen, Kaptan-Derya Ali Paşa Donanmayı sahil kesiminde tertiplemiştir.)

           22'nci öğüt, Düşman kalyonlarına çatışmanın başlangıcında çatma ile yanaşılmamasını, öncelikle uzun menzilden dümen ve direklerinin hedef alınmasını belirtmektedir.

           23'üncü öğüt, Kaptan Paşa'nın sancak gemisinin muharebe hattının gerisinde, 3 gemi ile pruvadan, iki gemi ile pupadan emniyet alınmasını dikte etmektedir. (İnebahtı'da Kaptan Paşanın sancak gemisi ileri hatta yer almıştı.)

           24'üncü öğüt, Kaptan Paşa ve Baş Komutanların (Serdar), bulundukları gemiyi, hiçbir nedenle terk
  etmemeleri gereğini vurgulanmaktadır.

           25'inci öğüt, Kaptan Paşanın, mutlak surette muharebeyi sevk ve idare edecek bir mevkide bulunmasını, düşmanla çatma suretiyle temas etmekten kaçınmasını dikte etmektedir. (İnebahtı'da Ali Paşa, bu tür zorlaması nedeniyle şehit edilmiştir.)

           26'ncı öğütte, bey gemilerinden 100 gayrimüslimin çıkarılarak, yerine 100 Türkün konulması ifade edilmektedir. (daha önceki isyanları nedeniyle)

           27'nci öğütte, gayrimüslimlerin güvenilmez oldukları vurgulanarak, kürekçilerin (forsalar) Türk ve gayrimüslimler arasından karışık olarak seçilmesi talep edilmektedir.

           28'inci öğütte, Donanmanın büyük seferleri öncesinde, Ege Adalarında konuşlu gemilerin keşif maksatlı olarak önceden muhtemel harekât alanlarına gönderilmesine işaret edilmektedir.

           29'uncu öğüt, savaşanların moral ve motivasyonun bozmamak için, şehit ve yaralıların derhal sarılarak ambarlara taşınması gereğini belirtmektedir.
  30'uncu öğüt, düşman gemisi bütünüyle teslim alınmadan, ganimet toplanmaması gereğini açıklamaktadır.

           31'inci öğüt, gemi sualtından isabet aldığında, yaranın bez parçaları, sarık vb. cisimlerle kapatılmasının faydalı olabileceğini ifade etmektedir.

           32'nci öğütte, topçuluk sanatının maharetle yapılmasının önemine işaret edilmektedir.

           33'üncü öğüt, barutun neminin alınması gereğini vurgulamaktadır.

           34'üncü öğüt, düşman gemilerinin yelkenlerini yakmak üzere çalışmalar yapılmasını ve aynı konuda karşı tedbirler geliştirilmesini dikte etmektedir.

           35'inci öğüt, daha önce denenmiş askerler dururken, yeni levent istihdam etmenin fayda sağlamayacağını ifade etmektedir.

           36'ncı öğütte, kalyon sınıfı gemilerin Boğazdan çıktıktan sonra Donanmaya fazla bir katkı sağlamadıkları belirtilmektedir.

           37'nci öğütte, Donanmanın hafif ve hızlı gemilerden oluşturulmasının, rüzgara tabi olan kalyonlardan oluşan  düşman  donanmasına  karşı  üstünlük sağlayacağı  belirtilmektedir.

           38 ve 39'uncu öğütlerde, ele geçirilen düşman kıyılarında kaleler inşa edilmesi ve bu suretle düşmanın etkisiz hale getirilmesinin önemi vurgulanmaktadır.

           40'ıncı ve son öğütte, "Osmanlı padişahları ve Kaptan Paşaların sefer ve savaşlarının okunması, dinlenmesi ve bunlardan dersler çıkarılmasının önemi ile bu konuda gaflete düşmenin yaratabileceği tehlikeler" vurgulanmaktadır. Katip Çelebi, içinde bulunduğu dönemin bir aydını olarak, kendi bakışı ile Türk denizcilerine yol göstermeğe çalışmaktadır. Bazı tavsiyelerinin günümüzde de geçerli olduğu değerlendirilmektedir.

  KEŞF-EL-ZUNUN KATİP ÇELEBİ + ZEYLİ (TÜMÜ ARAPÇA)

  KEŞF-EL-ZUNUN KATİP ÇELEBİ + ZEYLİ (TÜMÜ ARAPÇA)

  Cihannümâ 300 yıl sonra yayınlanıyor 

  Kâtip Çelebi'nin coğrafya konusunda Osmanlı Devleti'nde çığır açan eseri Cihannüma, sempozyum dolayısıyla basımından 300 yıl sonra günümüz Türkçesiyle yayınlanacak. Yazıldıktan 40 yıl sonra Latinceye, Almancaya, Fransızca ve İngilizceye tercüme edilen eserin ilk baskısı, İbrahim Müteferrika tarafından 1732 yılında yapılmış.

  ********************************************************************

  Katip Çelebi, Mustafa bin Abdallah, Haji Khalifa or Kalfa,

  Katip Çelebi, Mustafa bin Abdallah, Haji Khalifa or Kalfa, (1609, Istanbul - 1657 Istanbul) was an Ottoman scholar. Among his best-known works is the Kashf al-zunun'an asami al-kutub wa al-funun, ("The Removal of Doubt from the Names of Books and the Sciences"), a bibliographic encyclopedia, written in Arabic, which lists more than 14,500 books in alphabetic order.

  The son of a soldier, he himself was a soldier for ten years until a heritage made him turn to a more contemplative life. He performed his Hajj in 1635. He became a government official (ikindji khalif) while continuing to write his encyclopedic contributions. The best known being the "Kashf al-zunnun", a bibliographical dictionary in the Arab language with over 14.500 entries in alphabetical order. This work served as basis for the "Bibliothéque Orientale" of Barthélemy d'Herbelot de Molainville.

  Among his other works: -"Fadhlakat al-tawarikh" (1639), a chronology up till 1639, of which the list of 1300 sources was lost from the unique manuscript. -"Takwim al-tawarikh", a chronology from Adam up till 1648, translated in Italy by Rinaldi Carlo as "Cronologia historica..." Venice 1697.

  He also translated Latin texts in cooperation with a French convert to Islam known as shaykh Mehmed Iklāsī: -"Rawnak al-sultana", ="Historia rerum in Oriente gestarum" Francfurt 1587. -"Tariq-i-Firengi", ="Chronique de Jean Carrion" Paris 1548.
  Also to be noted is his study and partial translation of the "Atlas Minor" by Gerardus Mercator and Jodocus Hondius.

  *******

  Kâtip Çelebi (pseudonym of Mustafa Abdullah), Kitâb-i Cihân-nümâ li-Kâtib Çelebi. Constantinople, Ibrahim Müteferrika, 1732 (1145).
  Binding Modern half-leather binding of coated linen over pasteboard.
  Provenance Purchased in 1973.

  From the beginning of the sixteenth century works in Arabic were printed by Christian and Jewish printers in various European cities as well as in Constantinople. The first works printed in Arabic by an Islamic printer were published in Constantinople in the beginning of the eighteenth century (the twelfth century according to the Islamic calendar). These are known as 'Turkish incunabula'. The printer/publisher, who was of Hungarian origin, has passed into history under his assumed Arabic name of Ibrahim Müteferrika. He was born between 1672 and 1675 in Kolozsvár in Transylvania (the present-day city of Cluj in Romania). His Hungarian name has remained unknown. As a young man he settled in Constantinople, where he became a convert to Islam. He must have been a man of many talents because he worked as a courtier and a diplomat, writer/translator, geographer/cartographer, publisher/printer, letter designer and type founder. Probably between 1705 and 1711, he was appointed to the post of müteferrika, the head of the household, at the court of Sultan Ahmed III. In 1726 he wrote a treatise on the use and efficacy of the printing press, which he submitted to the Grand Vizier, the Grand Mufti and the clergy. He subsequently submitted an official request to the Sultan for permission to print classical and scientific works, including dictionaries and treatises on logic, philosophy, geography and astronomy. Despite initial opposition by the influential clergy and professional calligraphers, he received permission in 1727 to print non-religious works. Between 1729 and 1743 the printing workshop established in Constantinople by Müteferrika produced seventeen printed works in 23 volumes, with impressions ranging from 500 to 1,000 copies. The majority of these Turkish incunabula are works on history, but they also contain three linguistic and three scientific works concerning modernisation, magnetism and the workings of the compass, and the Cihan-nüma or Mirror of the World. The latter is the work displayed here. Until far into the nineteenth century this world atlas was regarded in the Ottoman empire as the standard work of geography on account of its combination, unique for that time, of geographic knowledge already available to the Arabic world and European ideas about this branch of learning that were current at the time.

  The author of this work is the historian and geographer Kâtip Çelebi (1609-1657), who was born and died in Constantinople and whose real name was Mustafa ibn Abd Allah. As an army administrator during campaigns in the East he collected a great deal of material for his treatises on the history of the Ottoman empire. An inheritance made it possible for him to settle in Constantinople as a retired citizen, devoting himself entirely to his work as a historian. He also began a collection of books, which, judged by the standards of that time, grew to a considerable size. His most important work was the Kashf al-zunûn'an asâmî al-kutub wa-al-funûn, a bibliographical encyclopaedia with information about 15,000 Arabic, Persian and Turkish books published up to circa 1650. It was Çelebi's intention to dedicate the Cihan-nüma, on which he had started in 1648, to Sultan Mehmed IV, who had just acceded to the throne. Although he was not able to complete the work himself, it has always been attributed to him. The completed work is an atlas with a Turkish text, which for the first time makes use of recently published European atlases and other source material, including Abraham Ortelius's Theatrum orbis terrarum (1570), Gerard Mercator's Atlas minor (1607) and works by the geographer and archaeologist Philippus Cluverius (1580-1622).

  A first version and an extended second version by Çelebi have been handed down in a number of manuscripts. The most important of these are kept in Vienna (Mxt. 389) and Istanbul (Erivan Kiosk 1624). After Çelebi's death, Abû Bakr ibn Bahrâm ad-Dimashqî (?-1691) completed the work. The latter's contribution to the third version is apparent from a manuscript kept in London (British Museum, Or. 1030). The definitive (fourth) version, produced by Ibrahim Müteferrika, was published in 1732. Of the two volumes intended for publication by the latter (Part I: Asia; Part II: Europe), only the first was published. Çelebi's text covers approximately two-thirds of the book, followed seamlessly by Abû Bakr's addition. Of the forty plates and maps in the printed version the maps of Azerbaijan (opposite p. 390) and Anatolia (opposite p. 629) go back to the original maps by Abû Bakr. The map of the Bosporus (opposite p. 681) was probably made by Ibrahim Müteferrika himself. The other maps are based on the work of Jodocus Hondius (1563-1612), the well-known Flemish cartographer. He produced the maps for the Mercator and Ortelius atlases (also see no. 36), whose unprecedented popularity was established practically as soon as they were published.

  The printed version begins with an illustrated introduction on cosmography and astronomy by Müteferrika. The introduction is based on the ideas of Nicolaus Copernicus (1473-1543) and Tycho Brahe (1546-1601), but the author makes it clear that these ideas had not yet been accepted by the clergy, by which he means both the Christian and the Islamic clergy (also see no. 41). The main text of the atlas contains descriptions of the various regions and accompanying maps, with the emphasis on the Ottoman empire. Apart from geographic and climatological details, the atlas contains socio-historical notes as well as descriptions of cities, buildings, ruins and famous persons.

  *********************************************************************

  L'Unesco a proclamé l'année 2009, "Année de Katip Çelebi" (ou Kalib-Tchélébi).

  La vie, les œuvres et les contributions au monde scientifique de Katip Çelebi seront présentées lors des activités qui se dérouleront dans différents pays.

  Deux œuvres composées par Katip Çelebi seront interprétées dans les concerts où les œuvres du 17ème siècle seront interprétées.

  Katip Çelebi qui vivait au 17ème siècle avait des œuvres dans plusieurs domaines allant des sciences religieuses aux mathématiques et à la géographie.

  Parmi les 21 œuvres de Katip Çelebi qui sont parvenues à ce jour, Tuhfat'al-Kibar Fi Esfari'al-Bihar qui donne des informations sur la marine et Djihân-numa qui est qualifié du plus ancien livre de géographie.

  Les œuvres et la vie de Katip Çelebi seront traduits dans plusieurs langues et des reproductions des cartes géographies seront effectuées.

  Lors des réunions de commémoration qui seront réalisées durant toute l'année dans différents pays, plusieurs cotés de Katip Çelebi seront présentées.

  ***********************************************************

  Katip Çelebi, Mustafa bin Abdallah, Kalib-Tchélébi, Haji Khalifa ou Kalfa,

  Katip Çelebi, Mustafa bin Abdallah, Kalib-Tchélébi, Haji Khalifa ou Kalfa, (1609, Constantinople - 1657, Constantinople), savant turc. Parmi ses travaux les plus connus : le Kashf al-zunun'an asami al-kutub wa al-funun qui documente environ 15 000 livres.

  Fils d'un soldat, il a été lui-même un soldat pendant dix années jusqu'à ce qu'un héritage l'amène à une vie plus contemplative. Il a exécuté son Hajj en 1635. Il est devenu un fonctionnaire de gouvernement (ikindji khalif) tout en continuant à écrire ses contributions encyclopédiques. Le plus connu est le «Kashf al-zunnun», un dictionnaire bibliographique en langue arabe avec plus de 14 500 entrées dans l'ordre alphabétique. Ce travail a servi de base à la «Bibliothéque Orientale» de Barthélemy d'Herbelot de Molainville. Il fut premier secrétaire et grand trésorier du sultan Murad IV.

  Parmi ses autres travaux :

      * «Fadhlakat al-tawarikh» (1639), une chronologie jusqu'à 1639, dont la liste des 1 300 sources a été perdue du manuscrit original.
      * «Takwim al-tawarikh», une chronologie d'Adam jusqu'en 1648, traduit en italien par Rinaldi Carlo en «Cronologia historica...» Venise, 1697, traduit en latin par Koehler, et traduit en français, par Antoine Galland.
      * Découverte des pensées touchant les livres et les genres, précieux traité de bibliographie, publié à Leipzig par Gustave Leberecht Flügel, turc-latin, 7 volumes in-4, 1843-1858;
      * Géographie, en arabe ;
      * Histoire de Constantinople, etc., 1732 (traduite en français par Armain, 1743).
  Il a également traduit des textes latins en coopération avec un converti français à l'Islam connu sous le nom de shaykh Mehmed Iklāsī :
      * «Rawnak al-sultana», «Historia rerum in Oriente gestarum», Francfort, 1587,
      * «Tariq-i-Firengi», «Chronique de Jean Carrion» Paris 1548.

  On peut noter en outre est son étude et sa traduction partielle de l'«Atlas Minor» de Gerardus Mercator et Jodocus Hondius.
  Pour une complère référence, voir l' Encyclopédie de l'Islam, le tome IV, 1978, s.v. Katib Celebi (pg.791-792).

  **********************************************************************

  Mustafa bin Abdullah, zis Kâtip Çelebi

  Mustafa bin Abdullah, zis Kâtip Çelebi (1609/1017 Istanbul - 1657/1067 Istanbul) a fost un învăţat şi un enciclopedist otoman. Este cunoscut în Occident mai ales sub numele de Haji Khalifa.

  Despre Kâtip Çelebi profesorul Halil İnalcık spune că a fost „unul dintre cei mai mari savanţi şi enciclopedişti otomani." Franz Babinger îl socoteşte „cel mai mare polihistor al otomanilor". Calificativul acesta de polihistor, de geniu universal, este reţinut şi de către Aurel Decei.

  „Mustafa bin Abdullah" nu înseamnă altceva decât că Mustafa este fiul lui Abdullah. Tatăl lui Mustafa era funcţionar în birocraţia militară otomană. De la 14 ani şi tânărul Mustafa a început să slujească în armată. Era kâtip. A participat la campanii militare, inclusiv pe teritoriul actual al Irakului.

  În timp ce armata otomană petrecea iarna lui 1633-34 la Alep, oraş aflat acum în Siria, Mustafa a fost în pelerinaj la Mecca. În limba turcă otomană un musulman care a întreprins călătoria la Mecca este denumit hagi (sau haji, în transliterarea englezească).

  Întors la Istanbul, Mustafa bin Abdullah s-a decis, în 1635, să se consacre studiilor ştiinţifice. A renunţat şi la postul său de funcţionar, dar trei ani mai târziu s-a hotărât să ocupe din nou un post funcţionăresc, cel de khalifa. De aici înainte Mustafa bin Abdullah şi-a zis Haji Khalifa. Numele sub care este însă îndeobşte cunoscut în Turcia este cel de Kâtip Çelebi.

  În urma unui accident, Kâtip Çelebi a murit în anul 1657, fără să fi împlinit cincizeci de ani, tot în oraşul în care s-a născut, Istanbul.

  Cea mai cunoscută lucrare a lui Kâtip Çelebi este Keşf-el-Zunun, o amplă bibliografie, scrisă în limba arabă, a cărţilor din lumea islamică (în jur de 14500 de descrieri ale acestor scrieri, aranjate în ordine alfabetică). Kâtip Çelebi a muncit douăzeci de ani la această carte monumentală. Primul volum l-a terminat în 1653.

  Keşf-el-Zunun a fost tradusă, în 1698-1705, în limba franceză. Cartea lui Kâtip Çelebi a constituit o sursă de cunoaştere a scrierilor orientale pentru autori precum Barthélemy d'Herbelot de Molainville sau Joseph von Hammer-Purgstall.

  La rândul său, Kâtip Çelebi a fost interesat de ceea ce se publica în Occident. Era la curent cu geografia apuseană. Kâtip Çelebi a încercat să dovedească faptul că ideea Pământului rotund nu este în contradicţie cu credinţa islamică.

  Cihannüma (începută în 1648, redactată în două versiuni şi rămasă neterminată) este o scriere influenţată de autori occidentali precum Mercator, Ortelius şi Cluverius. Este o descriere geografică a lumii.

  Takvim-al-Tevarih (alcătuită în 1648) este o cronologie istorică.Fezleke-al-Tevarih este o cronică mai amplă, care acoperă însă şi perioada 1592(anul 1000 în cronologia islamică)-1654/1065. În afară de aceasta, Kâtip Çelebi a mai scris şi despre istoria puterii navale otomane.

  Kâtip Çelebi a tratat în scrieri ale sale şi chestiuni legate de credinţa religioasă. El a combătut fanatismul. Halil İnalcık scrie că, în viziunea lui Kâtip Çelebi: „Islâm-ul preferă toleranţa în raport cu forţa, căci în orice caz folosirea forţei este greşită, deoarece aceasta determină rezistenţă, ce generează la rândul ei nelinişte şi sciziuni în stat."Legile, după Kâtip Çelebi, se modifică în timp, se adaptează practicilor oamenilor.

  Deşi influenţat de ideile din ştiinţa occidentală a vremii, în cercetările sale Kâtip Çelebi caută însă temeiurile prime în Coran.

     01.  İnalcık(1996, p.355).
     02. Babinger(1927, p.196).
     03. Decei(1978, p.184).
     04. „Scrib", dacă e să ne ţinem aproape de sensul originar al termenului; „secretar" ar fi însă o redare mai lesne inteligibilă azi. „Çelebi" înseamnă „domn". Deci numele „Kâtip Çelebi" s-ar traduce prin „domnul secretar".
     05. Babinger(1927, p.195).
     06. Termenul a pătruns, pe filiera otomană, şi-n limbi din Europa. Pentru română a se vedea Lazăr Şăineanu, Influenţa orientală asupra limbii şi culturii române (Bucureşti: Socec, 1900), vol.II, p.194.
     07. Vezi Babinger(1927, p.195).
     08.  Şăineanu, Op.cit., vol.II, pp.81-82 arată că termenul a ajuns şi-n limba română sub forma cuvântului calfă. Originea cuvântului este în arabă, unde are sensul de succesor, locţiitor, după cum precizează Karl Lokotsch, Etymologisches Wörterbuch der europäischen Wörter orientalischen Ursprungs (Heidelberg: Carl Winter, 1927), termenul 798. Cuvântul desemnează, între altele, pe succesorul religios al profetului Muhammad, califul. Turcii otomani, modificând şi forma cuvântului, au dezvoltat însă şi sensul de secundant, ajutor, calfă. Aici khalifa are sensul de funcţionar de cancelare, în cadrul biroului de control al trupelor călare, unde lucra Mustafa bin Abdullah. Cum Mustafa era un al doilea khalifa în limba turcă otomană rezulta un joc de cuvinte, după cum a remarcat J.v.Hammer, explică Babinger(1927, p.195).
     09. Pentru titlurile scrierilor lui Kâtip Çelebi s-au folosit transcrierile în turca modernă, aşa cum apar ele în Kâtip Çelebi(1941, col.17-24)
    10. Traducerea titlului complet al cărţii este „Înlăturarea îndoielii cu privire la numele cărţilor şi al ştiinţelor"; pe scurt, „Înlăturarea îndoielii".
    11. Halil İnalcık spune că „a recunoscut superioritatea geografiei apusene"(İnalcık, 1996, p.363) şi a fost la originea traducerii unei lucrări a lui Mercator şi Hondius.
    12. Halil İnalcık (1996, p.363).
    13. „Viziunea asupra lumii".
    14. Ad litteram: „Calendarul istoriei".
    15. „Cronica istoriei".
    16. ^ Babinger(1927, p.201) apreciază că aceasta este o sursă amănunţită şi deosebit de preţioasă pentru perioada respectivă.
    17. İnalcık(1996, p.369).
    18. a se vedea İnalcık(1996, p. 364).

      * Kâtip Çelebi (1941, 1943). Keşf-el-Zunun. Istanbul: Maarif Matbası.
      * Babinger, Franz (1927). Die Geschichtschreiber der Osmanen und ihre Werke. Leipzig: Otto Harrassowitz.
      * Decei, Aurel (1978). Istoria Imperiului Otoman. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.
      * İnalcık, Halil (1996). Imperiul Otoman - Epoca clasică. Bucureşti: Editura Enciclopedică. ISBN 973-45-0168-2.

  ***********************************************************
  Can BEY Merhaba Kâtip Çelebi ile ilgili verdiğiniz detaylı bilgi için teşekkür ederim.
  Çok yakın zamanda İZ TV de İstanbul ile ilgili bir belgeselde Tarihçi Rüknü Özkök Kâtip Çelebi ile ilgili kısa bilgi vermişti. Bu vesile ile bende kabrinin Unkapanı'nda Manifaturacılar çarşısında olduğunu öğrendim. Sağ olun Nusret ERTÜRK

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    KOGEMER (info@kogemer.com.tr) TEŞEKKÜR EDERİM..  CAN AKIN FOTOĞRAF SERGİLERİ

  56 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Karaman Valiliği, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Karaman Karma Sergisi
  Yer: Karaman Hatuniye Medresesi
  Sergi Tarihi: 4 – 9 Kasım 2017
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000
   
  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/karaman%20gesam%20(10).jpg

   
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2950&ItemIndex=147
  Okunma Sayısı
   
  55 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Batman Valiliği, Batman İl Turizm Müdürlüğü Batman Karma Sergisi
  Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Galerisi
  Sergi Tarihi: 13 – 20 Ekim 2017
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000
   
  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26487&ItemIndex=9
  Okunma Sayısı
   
  54 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Tunceli Valiliği, Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tunceli Karma Sergisi
  Yer:  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Tunceli
  Sergi Tarihi: 29 Eylül – 8 Ekim 2017
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/tunceli%20gesam%20(15).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26498&ItemIndex=6
  Okunma Sayısı

   
  53 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  Gesam Uluslararası / Polonya Türk Sanatçıları Sergisi
  Międzynarodowa Wystawa Gesam w Polsce / Artyści Tureccy
  Flag Poland animated gif 240x180
  Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi

  Türkiye – Polonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı
  Telif Hakları Genel Müdürlüğü
  Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği
  Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
  Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
  Varşova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi
  Yer: Varşova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Sergi Salonu – Varşova - Polonya

  Sergi Tarihi: 11 – 14 Eylül 2017

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20var%C5%9Fova%20(8).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26510&ItemIndex=0

  Okunma Sayısı
   
  52 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Bayburt Karma Sergisi
  Yer: Bayburt Üniversitesi Konferans ve sergi salonu – Kampüs - Bayburt
  Sergi Tarihi: 4- 11 Agustos 2017
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/bayburt%20gesam%20(18).jpg
   
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26499&ItemIndex=5
  Okunma Sayısı
   
  51 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Çankırı Valiliği, Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çankırı Karma Sergisi
  Yer: 100. Yıl Kültür Merkezi Çankırı
  Sergi Tarihi: 4- 24 Temmuz 2017
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/cank%C4%B1r%C4%B1%20gesam%20(18).jpg
   
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26505&ItemIndex=2
  Okunma Sayısı
   
  50 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Hakkâri Valiliği, Hakkâri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hakkâri Karma Sergisi
  Yer: Hakkâri Atatürk Kültür Merkezi
  Sergi Tarihi: 2 – 8 Haziran 2017
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

   Fotoğraf:
   
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26262&ItemIndex=10
  Okunma Sayısı
   

   
  49 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  Flag Iran animated gif 240x180
  ULUSLARARASI İRAN - GESAM TÜRK SANATÇILARI Sergisi'
  Türkiye Büyük Millet Meclisi
  TBMM Türkiye İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı,
  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı
  Gesam Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  İran İslam Cumhuriyeti
  İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı
  İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Üniversitesi
  Tebriz Üniversitesi İslami Sanatlar Fakültesi
  Sergi Tarihi: 24 – 27 Mayıs 2017

  Yer: İran Tebriz Üniversitesi İslami Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20iran%20(60).jpg
   
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26503&ItemIndex=3
  Okunma Sayısı
   
  48 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Yozgat Valiliği, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yozgat Karma Sergisi
  Yer: Yozgat Kültür Merkezi
  Sergi Tarihi: 6- 12 Mayıs 2017
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/yozgat%20gesam%20(40).JPG
   
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26502&ItemIndex=4
  Okunma Sayısı
   

  47 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Uşak Valiliği, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Uşak Karma Sergisi
  Yer: Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi  Sergi Salonu – Uşak
  Sergi Tarihi: 1 – 8 Nisan 2017
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20u%C5%9Fak%20(20).jpg
   
  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26507&ItemIndex=1
  Okunma Sayısı
   
  46 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi,  

  northern_cyprus

  "Çocuk Gelinlere Hayır" konulu karma resim sergisi
  "SELVİ SERTDEMİR DE ÇOCUK GELİNDİ"
  Gazimağusa Belediyesi'nin katkıları,
  Ressam Saime Ercan'ın proje temsilciliğinde

  Yer: Buğday Camii – Magusa - Kıbrıs
  Sergi Tarihi: 8- 11 Mart 2017
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3015&ItemIndex=136
  Okunma Sayısı :


  45 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kırşehir Valiliği, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kırşehir Karma Sergisi
  Yer:  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi - Kırşehir
  Sergi Tarihi: 11 – 17 Şubat 2017
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20k%C4%B1r%C5%9Fehir%20(26).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26492&ItemIndex=8
  Okunma Sayısı


  44 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Bitlis Valiliği, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bitlis Karma Sergisi
  Yer:  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi - Bitlis
  Sergi Tarihi: 3 – 10 Şubat 2017
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/bitlis%20gesam%20(12).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26495&ItemIndex=7   
  Okunma Sayısı


  43 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Amasya Valiliği, Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Amasya Karma Sergisi
  Yer: Hazeranlar Konağı Güzel Sanatlar Galerisi 
  Sergi Tarihi: 13 – 20 Ocak 2017
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26023&ItemIndex=13  
  Okunma Sayısı


  42 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Afyonkarahisar Karma Sergisi
  Yer: Afyon Lisesi Sergi Salonu - Afyonkarahisar
  Sergi Tarihi: 17-27 Aralık 2016
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26014&ItemIndex=2
  Okunma Sayısı :

  41 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Tokat Valiliği, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tokat Karma Sergisi
  Yer: Sümbül Baba Zaviyesi - Tokat
  Sergi Tarihi: 18 – 25 Kasım 2016
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25914&ItemIndex=9
  Okunma Sayısı:

  40 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Siirt Valiliği, Siirt  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Siirt Karma Sergisi
  Yer: Kültür Merkezi - Siirt
  Sergi Tarihi: 27 Ekim 2016
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25898&ItemIndex=10
  Okunma Sayısı:

  39 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın
  Gesam Uluslararası / Arnavutluk Türk Sanatçıları Sergisi
  Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi
  Türkiye – Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
  Arnavutluk - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı
  Telif Hakları Genel Müdürlüğü
  Türkiye Cumhuriyeti Arnavutluk Büyükelçiliği
  Arnavutluk Ankara Büyükelçiliği
  Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
  Tiran Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi
  Yer: Tiran Gençlik Merkezi -  Arnavutluk
  Sergi Tarihi: 18 -21 Ekim 2016
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000
  Flag Albania animated gif 240x180 
  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25919&ItemIndex=8
  Okunma Sayısı:

  38 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Bingöl Valiliği, Bingöl  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Bingöl Karma Sergisi
  Yer: Sanat Sokağı – Hükümet Caddesi - Bingöl
  Sergi Tarihi: 7-12 Eylül 2016
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26016&ItemIndex=0
  Okunma Sayısı:

  37 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Sinop Valiliği, Sinop  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Sinop Karma Sergisi
  Yer: Sinop Kültür Merkezi - Sinop
  Sergi Tarihi: 15 – 25 Temmuz 2016
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26015&ItemIndex=1
  Okunma Sayısı:

  36 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kars Valiliği, Kars  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Kars Karma Sergisi
  Yer: Kars Kültür Merkezi Galerisi - Kars
  Sergi Tarihi: 24 Haziran – 04 Temmuz 2016
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26009&ItemIndex=3
  Okunma Sayısı:

  35 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Artvin Valiliği,  Artvin  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Artvin Karma Sergisi
  Yer: Artvin Valilik Sergi Salonu
  Sergi Tarihi: 27 Mayıs – 3 Haziran 2016
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26002&ItemIndex=5
  Okunma Sayısı

  34 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  Mr Can Akın  - Delegate, Turkish Fine Art Over's Professional Union
  Humanity & Mevlana Celalettin Rumi
  Pecs Üniversitesi Rektörlüğü,
  Türk – Macar Dostluk Derneği – Türk Mekadon Dostluk Derneği
  Türk Macar Dostluk İlişkileri Ve Türkiye'de Güzel Sanatlar
  Yer: Pecs Üniversitesi Konferans Salonu - Macaristan
  Konferans: Mevlana  ve İnsanlık
  Sunum Tarihi: 11 Mayıs 2016
  Flag Macedonia animated gif 240x180

  Flag Hungary animated gif 240x180 

  Fotoğraf:
  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25415&ItemIndex=25
  Okunma Sayısı


  33 - T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kayseri Valiliği,  Kayseri  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kayseri Karma Sergisi
  Yer: Atatürk evi - Kayseri
  Sergi Tarihi: 1 – 8 Nisan 2016
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25997&ItemIndex=8
  Okunma Sayısı :

  32 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Bilecik Valiliği,  Bilecik  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Bilecik Karma Sergisi
  Yer: Bilecik Güzel Sanatlar Galerisi - Bilecik
  Sergi Tarihi: 11 - 18 Mart 2016
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26008&ItemIndex=4
  Okunma Sayısı

  31 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
  T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Rize Valiliği,  Rize  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Rize Karma Sergisi
  Yer: İsmail Kahraman Kültür Merkezi - Rize
  Sergi Tarihi: 19 – 25 Şubat 2016
  Tahmini Ziyaretçi: 2.000

  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25998&ItemIndex=6
  Okunma Sayısı

  30 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Denizli Valiliği,  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Karma Sergisi
  Yer: Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu - Denizli
  Sergi Tarihi: 22-30 Ocak 2016
  Tahmini Ziyaretçi : 2.000

  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2955&ItemIndex=145
  Okunma Sayısı : 96.000

  29 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  29. Yılında Kutlama Plastik Sanatlar Ankara Karma Sergisi
  Yer: YV Boutique Hotel Sergisi Oran – Ankara
  Sergi Tarihi : 25 Aralık 2015 - 5 Ocak 2016
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3063&ItemIndex=106
  Okunma Sayısı :24.500

  28 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Niğde Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Niğde Karma Sergisi
  Yer:  Kültür Merkezi -  Niğde
  Tarih: 5 – 15 Aralık 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4012&ItemIndex=112
  Okunma Sayısı :34.500
   
  27 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kahramanmaraş Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kahramanmaraş Karma Sergisi
  Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi - Kahramanmaraş
  Sergi Tarihi : 7-17 Kasım2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  Fotoğraf:


  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3265&ItemIndex=100
  Okunma Sayısı : 44.400

  26 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  29. Yılı Kutlama Ankara Karma Sergisi.
  Yer: YV Boutique Hotel Sergi Salonu – Oran - Ankara
  Sergi Tarihi : 28 Ağustos - 8 Eylül 2015 Cuma
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ank%20(2).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3025&ItemIndex=135
  Okunma Sayısı :47.500

  25 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Ordu Valiliği -  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ordu Karma Sergisi.
  Yer: Kültür ve Sanat Merkezi -  Ordu
  Sergi Tarihi :  9 - 19 Ekim 2015 -
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ordu%20(38).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3111&ItemIndex=131
  Okunma Sayısı :44.500

  24 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Karabük Üniversitesi Rektörlüğü
  Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,
  Safranbolu Kültür ve Sanat Vakfı 
  Safranbolu Belediyesi - Karma Sergisi.
  Yer: Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi Salonu  - Safranbolu – Karabük
  Sergi Tarihi : 18 - 28 EYLÜL 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_safranbolu%20(17).JPG

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9386&ItemIndex=41
  Okunma Sayısı :70.400

  23 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kütahya Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kütahya Karma Sergisi.
  Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi - Kütahya
  Sergi Tarihi :  15 Ağustos 2015 - 22 Ağustos 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_k%C3%BCtahya%20(51).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3012&ItemIndex=137
  Okunma Sayısı :36.500

  22 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kırklareli Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kırklareli Karma Sergisi.
  Yer: Prof. Dr. Gültaç Özbay Sanat Galerisi Salonu - Kırklareli
  Sergi Tarihi : 31 Temmuz 2015 - 8 Ağustos 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_k%C4%B1rklareli%20(36).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4657&ItemIndex=96
  Okunma Sayısı :37.400
   
  21 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  Gesam Uluslararası Nahçıvan - Türk Sanatçıları Sergisi
  Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 
  Naxçıvan Muxtar Respublikası
  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı
  Telif Hakları Genel Müdürlüğü
  Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
  Nahçıvan Başkonsolosluğu
  Yer: Nahçıvan Ressamlar Birliği Sergi Salonu
  Sergi Tarihi : 22.06.2015 - 24.06.2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000
  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(3).gif

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(5).jpg

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(6).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=7685&ItemIndex=56
  Okunma Sayısı :430.400

  20 -  Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kırıkkale Valiliği -  İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kırıkkale Karma Sergisi.
  Yer: Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Güzel Sanatlar Galerisi
  Sergi Tarihi: 13 – 20 Haziran 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  Fotoğraf:

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9792&ItemIndex=39
  Okunma Sayısı :43.400

  19 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
  " Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Ankara - Varşova DOSTLUK Derneği
  Varşova Devlet Üniversitesi
  Varşova Üniversitesi Dijital Fotoğraf Sergisi
  Yer: Varşova Devlet Üniversitesi Kütüphanesi  - Polonya
  Sergi Tarihi: 26 Mayıs 2015 Salı 14.00
  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(8).gif

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(10).jpg
  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n_warsaw%20(7).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4268&ItemIndex=106
  Okunma Sayısı :151.600

  18 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Isparta Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Isparta Karma Sergisi.
  Yer: Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Güzel Sanatlar Sergi Salonunda
  Sergi Tarihi : 2 - 8 Mayıs 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ISPARTA%20(36).JPG

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3148&ItemIndex=130
  Okunma Sayısı :39.500

  17 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Gümüşhane Valiliği -  İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Gümüşhane Karma Sergisi.
  Yer: Kültür Merkezi – Gümüşhane
  Sergi Tarihi : 28 Nisan - 6 Mayıs 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_gumushane%20(32).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4591&ItemIndex=98
  Okunma Sayısı : 44.500

  16 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Urfa Medeniyetler Turizm Araştırma Merkezi - Şanlıurfa Karma Sergisi.
  Yer: Nevali Hotel Galeri Salonu - Şanlıurfa
  Sergi Tarihi : 26 - 31 Mart 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_sanl%C4%B1urfa%20(17).JPG

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6003&ItemIndex=76
  Okunma Sayısı : 41.000

  15 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
  Kocaeli Valiliği, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kocaeli Karma Sergisi.
  Yer: İzmit Eski Tren Garı Sanat Galerisinde İzmit -Kocaeli
  Sergi Tarihi:  6-17 Şubat 2015
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_kocaeli_%20(19).JPG

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3659&ItemIndex=116
  Okunma Sayısı :41.700

  14 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Fotoğraf Sergisi" Balıkesir Tülükabakları
  Yer: Balıkesir Yaylada AVM Sanat Galerisinde
  Sergi Tarihi: 16 Eylül - 05 Ekim 2010
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 14.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_kocaeli_%20(27).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=17062&ItemIndex=29
  Okunma Sayısı :49.000

  13 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Fotoğraf Sergisi"  - Balıkesir Tülükabakları
  Balıkesir Valiliği, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
  Yer: Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Saat Kulesi Yanı - Balıkesir
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.000 ( 56 gazeteci 9 TV kanalı 7 yabancı basın 264 Sanatçı iştirak etmiştir.  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=16919&ItemIndex=30
  Okunma Sayısı :63.000

  12 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
  Can AKIN "Mevlana Konulu" Fotoğraf Sergisi
  Samsun Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezinde
  Yer: Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi Galerisi - Samsun
  Sergi Tarihi: 6  Eylül - 6 Ekim 2008
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 150.000  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=10708&ItemIndex=36
  Okunma Sayısı :42.000

  11 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
   "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  İzmir Valiliğl - Konak Kaymakamlığı
  Yer: Frida Sanat Evi 1456 sk 96-2 Alsancak – İzmir
  Sergi Tarihi: 10 - 24 Ocak 2008
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 2.900

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(13).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8775&ItemIndex=50
  Okunma Sayısı :76.481

  10 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
  " Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  İzmir Valiliği Urla Kaymakamlığı  - İzmir
  Yer: Hakan Çeken Kültür Merkezi Urla – İzmir
  Sergi Tarihi: 30 Kasım - 10 Aralık 2007
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 7.500

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(14).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8516&ItemIndex=51
  Okunma Sayısı :78.100

  9 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Maliye Bakanlığı Milli Piyango Genel Müdürlüğü
  Yer: Milli Piyango Talih Kuşu Sanat Galerisi - Kızılay – Ankara
  Sergi Tarihi: 02 Ekim -  10 Ekim 2007  
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 3.000

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(15).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=7845&ItemIndex=55
  Okunma Sayısı :69.100

  8 -  Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Yer: Tarot Galeri - Cafe / Turgutreis – Bodrum - Muğla
  Sergi Tarihi: 04 Ağustos -  04 Eylül 2007  
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 25.500

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(16).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=7330&ItemIndex=58
  Okunma Sayısı :23.370

  7 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
  Ankara Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçiliği -  U.S. Embassy, Ankara
  Türk - Amerikan Derneği   "Türk-Amerikan Dostluğundan Yansımalar" Ankara Sergisi
  Yer: Türk - Amerikan Derneği  "Turkish - American Association"- M. Emin Hekimgil Sanat Galerisi Çankaya – Ankara
  Sergi Tarihi: 7 Haziran - 7 Temmuz 2007
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı : 6.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(17).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız..
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6687&ItemIndex=64
  Okunma Sayısı :42.253

  6 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
  " Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi "
  Yer: Neva Sanat Ve Gelişim Merkezi - Bilkent / Ankara
  Sergi Tarihi: 18 Mayıs - 18 Haziran 2007
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı : 3.000

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(18).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6613&ItemIndex=66
  Okunma Sayısı :64.897

  5 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Beypazarı Belediye Başkanlığı -  Ankara 
  Yer: Beypazarı Belediyesi Halk Evi Beypazarı - Ankara
  Sergi Tarihi: 02 Haziran - 03 Haziran 2007
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 50.000        

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(19).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6727&ItemIndex=63
  Okunma Sayısı :57.758

  4 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Türk- Amerikan Derneği -  Ankara 
  Yer: Türk - Amerikan Derneği  M. Emin Hekimgil Sanat Galerisi "Turkish - American Association" Çankaya - Ankara
  Sergi Tarihi: 15 Mayıs  - 31 Mayıs 2007
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı : 3.000

   http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(20).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6622&ItemIndex=65
  Okunma Sayısı :120.316

  3 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Zonguldak Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü - Zonguldak
  Yer: İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Atatürk Kültür Merkezi – Zonguldak
  Sergi Tarihi : 21 Nisan - 30 Nisan 2007   
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı : 4.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(21).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız..
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6533&ItemIndex=68
  Okunma Sayısı :113.023

  2 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
  "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
  Giresun Valiliği - Emniyet Müdürlüğü - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü - Giresun
  Yer: İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü "Can Akengin Sanat Galerisi" -  Giresun
  Sergi Tarihi: 09 Nisan - 11 Nisan 2007
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 4.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(22).jpg

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6503&ItemIndex=69
  Okunma Sayısı :153.585

  1 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
   İstanbul Valiliği - Emniyet Müdürlüğü "Sanatçı Polisler Sergisi"
  Yer: Yeminli Mali Müşavirler Odası Sanat Platformu İstiklal Caddesi No: 302 Beyoğlu / İstanbul
  Sergi Tarihi: 03 Nisan - 10 Nisan 2007
  Tahmini Ziyaretçi Sayısı: 8.000  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6396&ItemIndex=70
  Okunma Sayısı :221.000

  *****

  Can AKIN

    

        Yurtdışında yaşayan Türk ve Mevlana hayranı yabancılar tarafından tanınan 1958 doğumlu Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunarak aynı kurumdan başarılı bir sicille emekli olmuştur. Uluslararası Yabancı bir kuruluşun Türkiye danışmanlığını yapmaktadır...
   
                    Olanakları ölçüsünde yurt dışındaki müzeleri ve sanat merkezlerini gezme olanağı yarattı. Arnavutluk, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İran, İtalya, Karadağ, Kıbrıs, Kosova, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Makedonya, Nahcivan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Ukrayna, Vatikan, Yunanistan'ın bütün kentlerinde bulunan önemli müze ve sanat merkezlerini görme inceleme olanağı bulmuştur.
   
                    Kendisine özgü aşk şiirlerinin yanı sıra, Küresel Isınma, Terör, Uyuşturucu ve Çocuk Pornografisine karşı yazıları ve fotoğrafları  "Türkiye'nin genç liderlere ihtiyacı var. Her konuda, her alanda genç lider yetiştirmeliyiz. Genç lider yetiştirmek hepimizin sorumluluğu, Gençlerin önünü açmalıyız. Gençlere el vermeliyiz. Gençlerle tecrübelerimizi, birikimlerimizi paylaşmalıyız. Türklider Merkezi, bu maksatla göle yoğurt mayası çalacak. Bizim mayamız tutacak, Türkiye genç liderlerini bulacak." Hepimiz Lideriz diyen Bülent Şenver'e ait TÜRK LİDER'de yayınlanmaktadır.
   
                     Ayrıca, Uluslararası fotoğraf sanatçısı olup, 2005 yılında Konya Mevlana Şebb-i Aruz Törenleri esnasında çektiği fotoğrafları, UNESCO'nun 2007 yılını Mevlana Huzur ve Sevgi Yılı ilan etmesinden dolayı çok büyük ilgi ve talep ile karşılanmaktadır. Fotoğraflarını dijital ortamda yurtdışında Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Kıbrıs, Lüksemburg'da sergi açmıştır. En son Polonya'da Varşova Üniversitesinde, Macaristan'da Pecs Üniversitesinde Fotoğraflarını dijital olarak sergilemiştir.
   
                      T.B.M.M Dostluk Gruplarının Teklifi, T.C Dışişleri Bakanlığının onayları,  T.C Kültür ve Turizm Bakanlığının olurları ile Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde GESAM Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği İle Nahcivan, Arnavutluk, İran, Polonya'da Karma Sergiye katılarak, Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı, Yazar, Şair olarak Mevlana ile ilgili İngilizce kitaplarını açılışlarda imzalayarak hediye etmiştir,
   
                    Türkiye de Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Zonguldak illerinde 43 şehirde (14 kişisel sergi) diğerleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde güzel sanatlar ve telif hakları sahalarında çalışan GESAM (Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) 2011 yılında başlattığı "Türkiye Sergileri" çerçevesinde karma sergilere katılmış kitaplarını şehir kütüphaneleri ve hayranlarına hediye etmiştir.
   
                   Eğitimci, Yazar, Şair, Ressam Nilüfer Dursun ile Türkçe - İngilizce olarak çıkardığı "Uncle Ece The Ghazi & Little Can" Öykü kitabı ve "I LOVE YOU"  - "Manevi İklimler Ozanı Mevlana" " Poet Of The Moral Climates Mevlana " - "Sevgi İçin Yaşamak"  "Living For Love" - Türkçe İngilizce Mistik Şiirler - Turkish English Mystical Poems? İsimli şiir kitabı Yurt dışında Amerika, Avusturalya ve İngiltere'de büyük ilgi görmüştür.            
   
                  Türkiye ve Dünya Edebiyatında ilk defa "KOZMİK ŞİİRLER" ismini kullanarak ve bu isimle "Senden Hiç Ayrılmadım ki" Kozmik Şiirler Albümünü Şair Nilgün NART ile piyasaya çıkarmıştır. Böylece şiir sanatında yeni bir ekolu da başlatmışlardır. Konusu Yaradılış Sevgisi olan, bütün bir Evreni de içine alan bir anlatımla şiirlerinde yeni bir akımın öncüsü olmuşlardır. "Senden Hiç Ayrılmadım ki" Kozmik Şiirler Albümü, Avrupa ve Amerika'da internet üzerinde en çok beğenilerek ve dinlenerek bir numara olmuştur.
   
                     Şiirlerinde yalın bir dil kullanan, Almanya da Düsseldorflu Can, Amerika'da Dr. Dream, Japonya'da Mr Mikado Kamekido, Türkiye'de de Mr Can Akın olarak tanınan Şair, bu şiirlerini her hafta 1.500.000'u aşkın hayranlarının internet adresine göndermektedir.  Sosyal Medyada En çok takip edilen 500 Türk listesine girenler arasında yer almaktadır. 
   
                      Şair ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN tarafından düzenlenen Etkinlikler; insanlığın huzuru ve sevgiyi hatırlamalarına ve kültürler arası yakınlaşmaya vesile olması için Mevlana'nın sözlerinde yaşam bulan "Gel, Gel Ne Olursan Ol, Yine Gel" hizmet koşulsuzluğunda yürütülmektedir..
   
                     T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne bağlı, Türkiye İlim Ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği  İlesam üyesi olup, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Gesam, Basın ve Yayın Kurulu Başkanı ve Kocaeli il temsilcisidir. Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Türk - Makedon Dostluk Derneği Kocaeli il temsilcisidir. Ayrıca International Police Association - Uluslararası Polis Birliği Ipa - Meslek Birliği üyesidir.    

                  *****

  Şiir Cd

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n.jpg

  01 - SENDEN HİÇ AYRILMADIM Kİ     
  "Senden Hiç Ayrılmadım Ki "
  Kozmik Şiirler - COSMIC POEMS - KOSMISCHE GEDICHTE
  Nilgün Nart - Can AKIN

  Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4945&ItemIndex=89
  Okunma Sayısı :80.300

  Yazar, Şair, Fotoğraf Sanatçısı - Can AKIN - Kitapları

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/12A.jpg

  Aşk - Seni Seviyorum - Şiir Kitabı – Şair Can AKIN
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8966&ItemIndex=47
  Okunma Sayısı :200.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/ECEAMCAKAPAK.jpg

  İNGİLİZCE HİKAYE KİTABI / ENGLISH STORY BOOKS

  Stories Of Memory - In Balikesir City Uncle Ece And Little Can - Written By: Can AKIN
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8866&ItemIndex=49
  Okunma Sayısı :79.500

  Balıkesir'de Gazi Ece Amca Ve Ben Öykü Kitabı - Yazar: Can AKIN

  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3066&ItemIndex=101
  Okunma Sayısı :138.000

  TÜRKÇE - İSPANYOLCA / Turco - Español

  Balikesir Ciudad, Su Héroe Ece Amca Y Yo Escribir: Can AKIN
  http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4900&ItemIndex=60
  Okunma Sayısı :47.600


  TÜRKÇE - BULGARCA / Турски - Български

  В Балъкесир Чичо Едже И Аз- Писател: Джан Акън-Разказ
  Bulgarca - Balıkesir'de Gazi Ece Amca Ve Ben Öykü Kitabı - Yazar: Can AKIN
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9121&ItemIndex=44
  Okunma Sayısı :47.500

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/I_LOVE_YOU.jpg

  TÜRKÇE – İNGİLİZCE  / TURKISH - ENGLISH

  Türkçe - İngilizce - Poet Mr Can AKIN - Poet Nilufer DURSUN
  Poetry Book - Love - I Love You
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6002&ItemIndex=77
  Okunma Sayısı :93.000

  http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(24).JPG

  TÜRKÇE – İNGİLİZCE  / TURKISH - ENGLISH

  Manevi İklimler Ozanı Mevlana -  Poet Of The Moral Climates Mevlana
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6075&ItemIndex=74
  Okunma Sayısı :76.800  TÜRKÇE - İNGİLİZCE / TURKISH - ENGLISH

  Sevgi İçin Yaşamak - Living For Love - Türkçe İngilizce Mistik Şiirler - Turkish English Mystical Poems
  http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2960&ItemIndex=144
  Okunma Sayısı : 34.900

  E - MAIL ADRESİ
  mr_canakin@hotmail.com

  Akın Can | Kartınızı Oluşturun


  *****

  Mr Can AKIN

                   Turkish and Mevlana fans who live abroad have been in various duties at the Ministry of Forestry and Water Affairs and the Ministry of Interior, both of whom were born in 1958 and recognized by foreigners. A foreign company is doing consultancy in Turkey ...

                    It enabled the opportunity to visit foreign museums and art centers to the extent possible. Important museum in all cities of Germany, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, France, Georgia, Holland, Italy, Cyprus, Luxembourg, Hungary, Malta, Macedonia, Nakhichevan, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Ukraine, Vatican City, Greece And art centers.

                    In addition to his own love poems, he is known for writing against Global Warming, Terrorism, Drug and Child Pornography.

                     He is also an international photographer and has received great interest and demand from the photographs taken during the Konya Mevlana Şebb-i Aruz Ceremonies in 2005, since UNESCO declared 2007 Mevlana Peace and Love Year. His photographs have been opened digitally abroad in Germany, Belgium, France, Holland, Cyprus, Luxembourg. He recently exhibited his photographs digitally at the University of Warsaw in Poland, and at Pecs University in Hungary. In Nakhichevan, mixed exhibitions were held in Albania.

                    Turkey, Amasya, Ankara, Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingol, Denizli, Giresun, Gumushane, Isparta, Istanbul, Izmir, Karabük, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Rize , Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Ordu, Tokat, Zonguldak. In total, 43 exhibitions were participated in 14 cities and 29 cities in 30 cities.

                   
  "Uncle Ece The Ghazi & Little Can" storybook, which was written in Turkish - English with the teacher, writer, poet, painter Nilufer Dursun And "I LOVE YOU" - "Spiritual Climates Ozani Mevlana" "Poet Of The Moral Climates Mevlana" - "Living For Love" Turkish English Mystical Poems. The poetry book is sold abroad in America, Australia and UK.

                  For the first time in Turkey and in World Literature, by using the name "COSMIC SHIRLES" and by this name "I never left you" Cosmic Poetry Album with the poet Nilgün NART to the market. So they started a new era in the art of poetry. They were a pioneer of a new movement in their poetry with a narrative that includes the whole Universe, which is the Love of Creation. "I Never Left You" The Album of Cosmic Poems became the number one in Europe and America by being most liked and rested on the internet.

                     Using a simple language in their poetry, Can Dusseldorf in Germany, In America, Dr. Dream, Mr Mikado Kamekido in Japan, The poet, also known as Mr Can AKIN, He sends these poems to the internet address of more than 1,500,000 fans every week. It is among the top 500 Turkish list among the most watched on the social media.

                      Activities organized by Poet and Photograph Artist Can AKIN; To be remembered for the peace and love of mankind and to bring about the rapprochement between the cultures. "Come, Come, Come, Come Again, Come Again", which lives in the words of Mevlana, is carried out unconditionally.

                     T.C. He is a member of the Vocational Union of Turkish Scientists and Literature Owners of the Ministry of Culture and Tourism, General Director of Copyrights and is a member of the Turkish Society for the Protection of Artistic Works, President of Gesam, Information and Publishing Board and representative of Kocaeli. In addition, the Turkish - Macedonian Friendship Association, established by the Council of Ministers Decree, is the representative of Kocaeli province. He is also a member of the International Police Union - Ipa - Vocational Union.     
         
  *****

  Quién es Can AKIN?


                        Es un Turco que vive fuera de su patria, conocido por los extranjeros como admirador de Mevlana Rumi. Nació en el año 1958 y se desempeñó en diversas funciones en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Ambiente y Agua, jubilándose en estas instituciones con un legajo exitoso. Actualmente es consultor en el consulado de Turquia para diversas empresas extranjeras.

                        En la medida de sus posibilidades, creó recursos para la realización de viajes a importantes centros culturales de arte y a museos de muchas ciudades en Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, Francia, Georgia, Países Bajos, Italia, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Malta, Macedonia, Najicheván, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Ucrania, Ciudad del Vaticano, Grecia y hasta en el Vaticano, promocionando la investigación y la difusión del arte turco.

                         Son conocidos sus textos contra la pornografía infantil, la drogadicción, el terrorismo y el calentamiento global ; y por otro lado escribe sus propias poesías de amor.

                         Además es un artista fotográfico internacional, sus fotos tomadas en el año 2005, en Konia, durante la conmemoración anual de la Ceremonia " El Día de Bodas " en el mausoleo de Mevlana Rumi, que recuerda la muerte y el reencuentro del Santo con su Amado, o con lo Divino, las fotos tuvieron tanta repercusión pública que le fueron solicitadas para la exposición que se realizó en el año 2007, año que las Naciones Unidas ( UNESCO ) declaró el Año de Mevlana Rumi, año de la Paz y del Amor. Estas fotos también se exhibieron en Alemania, Belgica, Francia, Holanda, Chipre, Luxsemburgo y en Polonia. En Najichevan fueron expuestas también en galerías de arte colectivas. La última exposición en fotografía digital la realizó en la universidad de Varsovia, en Polonia.

                        Turquía ha participado en 14 de 29 totales combinados personal de 43 exposiciones en 30 ciudades
  . Amasya, Ankara, Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Denizli, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Ordu, Tokat, Zonguldak. Además millones de personas visitan su sitio de internet y siguen sus videos y exposiciones fotográficas.

                        Como escritor es autor de los libros : " Mi tío Ece, el comnadante y el pequeño Can " un libro sobre las ilusiones ; " Mevlana, el poeta de la Espiritualidad " ; " Yo te Amo " y otro de " Poemas Cósmicos " llamado " Vivir para el Amor ". Sus libros traducidos al inglés por la educadora, escritora, poeta y artista Sra Nilüfer Dursun, se ofrecieron a la venta en America, Australia y en Inglaterra.

                         Por primera vez en Turquía y en la literatura mundial sacó al mercado un álbum de " POESIAS COSMICAS " en colaboración con la poeta Nilgün NART, que se tituló " Nunca me separaré de ti ". De este modo ha incursionado en un nuevo estilo romántico, siendo un pionero en esta nueva escuela del arte poético, dónde sus poesías describen el amor universal. El álbum de poemas cósmicos " Nunca me separaré de ti " es muy escuchado y admirado en los sitios de internet de Europa y América.

                         El poeta y escritor es conocido como Sr Can AKIN en Turquía, Sr Mikado Kamekido en Japón, Dr de Los Sueños en America, Can de Düsseldorf en Alemania, usando un lenguaje sencillo en sus poesías, por semana envía sus poesías por internet a sus admiradores que son como 1.500.000. En los medios de comunicación social sus seguidores pueden ingresar a los 500 sitios que ofrece e inscribirse para recibir sus poesías.

                         El Poeta y Artista Fotográfico Can AKIN tiene como objetivo acercar a las diferentes culturas, a través del amor y la paz entre las personas cumpliendo la misión de las palabras del profeta Mevlana Rumi que en su vida dejó el mensaje del servicio con su lema " Ven, Ven Quien quieras que seas, Ven Otra Vez " …

                         Es socio de las Asociaciones Profesionales de la Literatura y de la Ciencia, de la Asociación de profesionales de las Artes Plásticas de Turquia y de la Asociación Internacional de Policia – IPA - ILESAM - GESAM 

  *****

  Can AKIN


                   признана Турции и Маулану поклонник иностранцев, проживающих за рубежом Родился в 1958 выполнения различных задач лесной и Министерство по водным делам и МВД, Он ушел из того же учреждения в успешных записей целей.


                    Услуги создает возможность посетить музеи и художественные центры за рубежом степени. Германия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Франция, Грузия, Нидерланды, Италия, Кипр, Люксембург, Венгрия, Мальта, Македония, Нахичевань, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Украина, Ватикан, наиболее важных музеев Греции расположены во всех городах расследование и он имел возможность увидеть художественный центр.

                      а также стихи о любви, глобальное потепление, террора, хорошо известен своими статьями против наркотиков и детской порнографии.

                     Кроме того, Международный фотограф в 2005 году фотографии Конья Mevlana она приняла во время Shabba-т.е. мы церемонии, 2007 Мевланы мира ЮНЕСКО и встретились с большим интересом и спросом на декларации Года Любви. Фото цифровых средств массовой информации за рубежом в Германии, Бельгии, Франции, Нидерландов, Кипра, открылась выставка в Люксембурге. Последние Польша в Варшавском университете, продемонстрировали свои цифровые фотографии в университете Печ в Венгрии. В Нахичевани, он участвовал совместной выставке в Албании.

                    Амасья в Турции, Анкаре, Афьон, Артвин, Балыкесир, Биледжик, Бингёль, Денизли, Гиресун, Гюмюшхане, Испарта, Стамбул, Измир, Стамбул, Измир, Карсе, Кайсери, Кырыккале, Кыркларели, Коджаэли, Кутахья, Мугла, Nigde, Ризе Самсун, Сиирт, Синоп, Шанлиурфа, Орду, Токат, Зонгулдак .. Смешанные 29 провинций приняли участие в 14 персональных выставках в 30 городах в общей сложности 43.

                   Просветитель, писатель, поэт, художник Nilufer Dursun и турецкий - интерес к английскому "Дядя ЕЭК Гази и Маленький Джон" История книги, и "Я тебя люблю" - "духовный климат Поэт Руми" "поэт Моральные климатов Мевланы" - "Любовь жить "," Жизнь за любовь "- турецкий английский Мистическая поэзия - Турецкий İngilizce Мистические Поэмы книги стихов ... Названный Америку за границей, были предложены для продажи в Австралии и Англии ...

                  в первый раз в Турции и мировой литературы "Cosmic Стихотворения", используя имя и с именем "Senden никогда не покидают" Космический Поэзия альбом принес на рынок с поэтом Nilgun NART. Таким образом, они начали новую школу в искусстве поэзии. Автор Любовь творения, вся вселенная также в том числе рассказ с поэзией были пионерами нового тренда. "Я никогда не покинуть" Космический Поэзия альбом был номером один самый любимый и слушал в Интернете в Европе и Америке.

                     используя простой язык в своих стихах, Может из Дюссельдорфа в Германии, В Америке, д-р сниться, Япония Mar Микадо Kamekido, Г-н Can AKIN в Турции, а также известен как поэт, эти стихи, чтобы отправить по адресу в Интернете каждую неделю более 1,5 миллиона поклонников. Социальные медиа является одним из наиболее широко используется в турецком списке 500.

                      Поэты и фотографы могут мероприятия, организованные Акин; будет способствовать сближению между человечеством и культуры мира и любви, чтобы помнить слова Руми считает, что жизнь "Come, Come Whatever You, Come Again" осуществляется в службе безусловности ..

                     Т. С. В зависимости от культуры и штаб-квартире Copyright Министерства туризма, Турции науки и литературы работ ассоциации собственников труда - ILESA I является членом изобразительных искусств в Турции Работы Владельцы профессиональной ассоциации - Gesam является председателем информации и публикации совета и представитель Коджаэли. Кроме того, устанавливается Советом Министров, турецкой - Ассоциация македонской дружбы, представители провинции Коджаэли. Кроме того, Международная полицейская ассоциация - Ipe - член профессиональной ассоциации.

  *****

  Can AKIN


                    İm Ausland und Ausländer Türken Mevlana von Fans erkannt leben, Geboren 1958 verschiedene Aufgaben Wald und Wasserministerium und das Innenministerium Durchführung,, Er zog sich von der gleichen Institution in einem erfolgreichen Aufzeichnungen Zwecke.
   
                    Einrichtungen schafft die Möglichkeit, Museen und Kunstzentren im Ausland Umfang zu besuchen. Deutschland, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bulgarien, Frankreich, Georgien, die Niederlande, Italien, Zypern, Luxemburg, Ungarn, Malta, Mazedonien, Nachitschewan, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Ukraine, Vatikanstadt, Griechenland wichtigsten Museen in allen Städten Untersuchung und er hatte die Gelegenheit, das Kunstzentrum zu sehen.
   
                      Sowie die Liebesgedichte, die globale Erwärmung, Terror, ist bekannt für seine Artikel gegen Drogen und Kinderpornographie.
   
                     Der international renommierte Fotograf, 2005, Konya Mevlana Fotografien sie nahm während Shabba, dh wir Verleihung 2007 Mevlana Frieden der UNESCO und stieß auf großes Interesse und die Nachfrage nach der Erklärung des Jahres der Liebe. Foto von digitalen Medien im Ausland in Deutschland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Zypern, hat eine Ausstellung in Luxemburg eröffnet. Neueste Polen an der Universität Warschau, demonstrierten ihre digitalen Fotos in Pecs Universität in Ungarn. In Nachitschewan nahm er Gemeinsame Ausstellung in Albanien.
   
                    Amasya in der Türkei, Ankara, Afyon, Artvin, Balikesir, Bilecik, Bingöl, Denizli, Giresun, Gumushane, Isparta, Istanbul, Izmir, Istanbul, Izmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Nigde, Rize Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Ordu, Tokat, Zonguldak .. Mixed 29 Provinzen nahmen an 14 Einzelausstellungen in 30 Städten insgesamt 43.
   
                   Educator, Autor, Dichter, Maler Nilufer Dursun und Türkisch - das Interesse an der englischen "Onkel ECE Der Ghazi & Little John" Geschichte Buch, und "I LOVE YOU" - "Spiritual Klima Poet Rumi" "Dichter der Moral Klimate Mevlana" - "Love zu leben "" für die Liebe leben "- Türkisch Englisch Mystische Poesie - Türkisch Deutsch Mystische Gedichte Poesie Buch ... Benannt Amerika im Ausland wurden zum Verkauf in Australien und England angeboten ...
   
                  Das erste Mal in der Türkei und der Weltliteratur "COSMIC Poems" mit dem Namen und mit dem Namen "Von dir nie Verloren" Cosmic Poetry Album wurde auf dem Markt mit dem Dichter Nilgün NART gebracht. Also begann sie eine neue Schule in der Kunst der Poesie. Führen Sie die Liebe der Schöpfung, das ganze Universum auch eine Erzählung mit Poesie darunter waren Pioniere eines neuen Trends. "Von dir nie Verloren"
   
                 Cosmic Poetry Album wurde Nummer eins am besten gefallen und wurde im Internet in Europa und Amerika zugehört. unter Verwendung einer einfachen, Sprache in seinen Gedichten, Kann aus Düsseldorf in Deutschland, In Amerika, Dr. Traum, Japan Mar Mikado Kamekido,Herr Can AKIN in der Türkei als auch als Dichter bekannt, diese Gedichte an die Adresse im Internet jede Woche mehr als 1,5 Millionen Fans zuVon dir nie Verloren. Social Media gehört zu den am häufigsten innerhalb der 500 türkischen Liste gefolgt.
   
                      Dichter und Fotografen können Aktivitäten von Akin organisiert; förderlich sein zwischen der Menschheit und der Kultur des Friedens zu einer Annäherung und die Liebe, die Worte zu erinnern, von Rumi Leben findet, "Komm, komm Was auch immer Sie, kommen Sie wieder" in den Dienst der Unbedingtheit durchgeführt ..
   
                     T. C. Je nach Kultur und Urheberrecht Hauptsitz des Tourismus-Ministerium, Türkei Wissenschaft und Literatur Works Eigentümer Berufsverband - Ilesa I ist ein Mitglied der Schönen Künste in der Türkei Works Eigentümer Berufsverband - Gesam ist Vorsitzender der Informations- und Veröffentlichungsausschuss und Kocaeli Vertreter. Darüber hinaus wird durch den Ministerrat festgelegt, Türkisch - Mazedonisch Friendship Association, Vertreter der Provinz Kocaeli. International Police Association - IPA - ein Mitglied des Berufsverbandes.

  *****


  Can AKIN
        
                    Xaricdə yaşayan Türk və Mövlana pərəstişkarı əcnəbilər tərəfindən tanınan 1958-ci il təvəllüdlü Meşə və Su İşləri Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə edərək eyni təşkilatdan müvəffəqiyyətli bir sicille təqaüdçü olmuşdur. Xarici bir quruluşun Türkiyə müşaviri etməkdədir ...

                    Imkanları ölçüsündə yurd xaricindəki muzeyləri və sənət mərkəzlərini gəzmə imkanı yaratdı. Almaniya, Avstriya, Azərbaycan, Belçika, Bolqarıstan, Fransa, Gürcüstan, Hollandiya, İtaliya, Kipr, Lüksemburq, Macarıstan, Malta, Makedoniya, Naxçıvan, Polşa, Rumıniya, Serbiya, Slovakiya, Ukrayna, Vatikan, Yunanıstanın bütün şəhərlərində olan əhəmiyyətli muzey və sənət mərkəzlərini görmə araşdırma imkanı tapmışdır.

                    Özünə xas eşq şeirlərinin yanında, Qlobal İstiləşmə, Terror, Narkotik və Uşaq Pornografisine qarşı yazıları ilə tanınmaqdadır.

                     Bundan başqa, Beynəlxalq fotoşəkil sənətçisi olub, 2005-ci ildə Konya Mövlana Şebb-i Aruz Mərasimləri əsnasında çəkdiyi fotoşəkilləri, YUNESKO-nun 2007-ci ili Mövlana Hüzur və Sevgi İli elan etməsindən ötəri çox böyük maraq və tələb ilə qarşılanmaqdadır. Fotoşəkillərini rəqəmsal mühitdə xaricdə Almaniya, Belçika, Fransa, Hollandiya, Kipr, Lüksemburqda sərgi açmışdır. Ən son Polşada Varşava Universitetində, Macarıstanda Pecs Universitetində Fotoğraflarını dijital olaraq sərgiləmişdir. Naxçıvan şəhərində, Albaniyada Qarışıq Sərgiyə iştirak etmişdir.

                    Türkiyə də Amasya, Ankara, Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Dənizli, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Ordu, Tokat, Zonguldak illərində 30 şəhərdə 14 fərdi 29 Karma ümumi 43 sərgiyə qatılmışdır.

                   Pedaqoq, Yazar, Şair, rəssam Nilüfer Dursun ilə Türkçe - İngilis olaraq çıxardığı "Uncle Ece The Ghazi & Little Can" Öykü kitabı və "I LOVE YOU" - "Mənəvi iqlim Ozanı Mevlana" "Poet Of The Mənəvi Climates Mevlana" - "Sevgi üçün Yaşamak "" Living For Love "- Türkçe İngilis Mistik Şiirler - Turkish English Mystical Poems ... İsimli şeir kitabı Xaricdə Amerika, Avstraliya və İngiltərədə satışa təqdim edilmişdir ...

                  Türkiyə və Dünya Edebiyatında ilk dəfə "KOSMİK ŞİİRLER" adını istifadə edərək və bu adla "Səndən Heç Ayrılmadım ki" Kosmik Şiirler Albümünü Şair Nilgün NART ilə bazara çıxarmışdır. Beləcə şeir sənətində yeni bir məktəbi da başlatmışlardır. Mövzusu Yaradılış Sevgisi olan, bütün bir Kainatı də içinə alan bir izahatla şeirlərində yeni bir axının qabaqcılı olmuşlar. "Səndən Heç Ayrılmadım ki" Kosmik Şiirler Albomu, Avropa və Amerikada internet üzərində ən çox bəyənilərək və istirahət bir nömrə olmuşdur.

                     Şeirlərində yalın bir dil istifadə, Almaniya da Düsseldorflu Can, Amerikada Dr. Dream, Yaponiyada Mr Mikado Kamekido, Türkiyədə də Mr Can AKIN olaraq tanınan Şair, bu şeirlərini hər həftə 1.500.000'u aşan pərəstişkarlarının internet ünvanına göndərməkdədir. Sosial Mediada Ən çox təqib edilən 500 Türk siyahısına girənlər arasında iştirak etməkdədir.

                      Şair və Foto Sənətçisi Can AKIN tərəfindən təşkil edilən tədbirlər; insanlığın dincliyi və sevgini hatırlamalarına və mədəniyyətlər arası yaxınlaşmağa vəsilə olması üçün Mövlananın sözlərində həyat tapan "Gəl, Gəl nə olursan ol, Yenə Gəl" xidmət koşulsuzluğunda icra ..

                     T. Ç Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Müəllif hüquqları Ümumi Müdirliyinə bağlı, Türkiyə Elm Və Ədəbiyyat Əsəri Sahibləri Peşə Birliyi - İlesam üzvü olub, Türkiyə Gözəl İncəsənət Əsəri Sahibləri Peşə Birliyi - Gesam, İnformasiya və yayım heyəti Başçısı və Kocaeli il nümayəndəsidir. Ayrıca Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qurulan, Türk - Makedon Dostluq Dərnəyi Kocaeli il nümayəndəsidir.

  *****

  Can AKIN


                    Roden prez 1958 godina jiveest dilgo vreme izvin Rodinata si Turziya. Poznavan i Obicthan ot Potcitatelite na Mevlana. Rabotil dilgi godini v Ministerstvoto na zemedelieto i gorite, na glavna redaktciq na Zalesqvane i eroziqta na kontrol i Ministerstvoto na vitrescnite raboti zaemaasc nay- razlicni postove i uspescno pensioniran

                    B dopilnenie ki sobstvenite si stihove za lyubov, globalno zatoplqne, terorizma, narkotitcite i pisaniqta protiv detskata pornografiq  

                    Schto taka fotograf. Prez 2005 g snimanite snimki v Konya po vreme na tseremoniqta Mevlana-и Aruz Şebb. Po vreme na tseremoniqtqta Mevlana-и Aruz Şebb prez 2007g, tazi godina be obqvena ot Yunesko za godina na Mevlqnq Mir i Lyubov. Poradi ogromniq interes snimkite sa mnogo tirseni i izlagani na razlihi izlojbi v Turrciq i v Sveta.V Germaniya, Belgiya, Franciya, lyuksenburg, Kipir.V turciya prez april 2007 edno sled drogo sa izlagi 12 izlojbi interesit e ogromen. Za 12 izlojeniq priblizitelno posetitelite nabroqvat nad 250.000 dushi, osven tova pazglejdaiqta v internet stranitcite na snimkite ivideotata e ogromen miliyoni snimki i videota sa razglejdani i svalqni.

                     V turskata i svetovna literatura za pirvi pit be sizdaden albumit „ Kosmicheski Stihove" V tozi album sis sideystvieto na poetesata Nilgün Nart be napraven i izlojen za pochitatelite na poeziqtq pod imeto „Ot teb ne se razdelih izobshto". Taka be otvorena nova stranitca v izkustvoto na poeziyata sidirjashta stihove za vseleneta, luobovta, edinstvoto, mira... Taka „ Ot teb ne se razdelih izobshto" stana avagard na edno novo dvijenie. Albumit „ Kosmicheski stihove" e mnogo haresvan i e satanal nomer edno v Evrova i Amerika, slushayki i gledayki ot internet
       
                     Izpolzvayki yasen i razbiraem ezik. V Germaniya poznavan nod imeto Can ot Dusseldorf, v Amerika Dr Dream, в Япония, г-н Mikado Kamekido i v Turcia Poetit Can AKIN, negovite stihove bivat mnogo haresvani i spodelqni ot negovite pochitatei, stihovete vsqkq sedmitca bivat izprashtani na 1.250.000 i pove che pochitateli po internet. I broqt im vseki den narastva..

 • Kötü         Çok İyi  Oyla 
             
  Tüm yazıları        ShareThis
    Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
                   

      Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

  Türk Liderler:

  Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

  Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org