Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

Üzeyir Garih Gözüyle Tüm Yazıları
       ShareThis

 

Genç Yöneticiler
15.04.2009
Okunma Sayısı : 5681
Oy Sayısı : 2
Değerlendirme : 5
Popülarite : 1,51
Verdiğiniz Puan :
 

 

Genç Yöneticiler

Üzeyir Garih
.
.
.
Bu yazı Sayın Üzeyir Garih'in vefatından sonra onun anısına ''İş Hayatımdan Kesitler ve Gençlere Tavsiyeler'' isimli kitabından alınıp onun Türklider Odasına konulmuştur...
.
.

Genç Yöneticiler

Bu bölümü, bir karlılık merkezinden  sorumlu duruma yeni geçmiş genç yönetici arkadaşlarıma birikimlerimin sonuçlarını  yansıtmak  ve yol gösterici  olabilmek gayesiyle kaleme  aldım.

Genç Yöneticilere 17 Öneri

Genç yöneticiler burada belirtilen 17 öneriyi uygularlarsa, işlerinde çok başarılı olacaklardır.

1- Her alanda değişimin  hızla geliştiği   ve yönetimin  gittikçe daha komplike bir durum arz ettiği günümüzde, geleceğe daha iyi  hazırlıklı olabilmek için yönetim  biçimimiz ve kararlarımızın yüzeysel , kulaktan dolma bilgi ve değerlendirmelerden ziyade birtakım tutarlı analitik bilgilere dayalı olması ve bunların da yazılı olması gerekir.

Konuların  sözlü aktarılması bu bilgilerin  yazılı olmasına engel değildir. Yazma tekniğinin kendine özgü biçimi, eksiklikleri ve tutarsızlıkları daha da netleştirecek, konuları  daha da olgunlaştıracaktır.

2- Çok çeşit yorumlar yapılmakla birlikte genelde yönetici başkalarının yaptığı işlerden sorumlu olan kişidir.

İşinizde, teknokrat, teknokrat yönetici, yönetici olabilirsiniz.

Üst düzeylere yükseldikçe işinizde organizasyon , planlama, koordinasyon ve denetim  fonksiyonları  daha da ağırlık kazanmaya başlar. Bu genel hatlarıyla belirlenen çizginin dışına çıktığında, yönetim faaliyetlerinin çoğunluğu günlük işlerin kurtulması biçiminde yoğunlaşır. Bu durumda çoğu zaman bütün  gözden kaçmaktadır. Yönetici genellikle teknokratı olduğu konuya ağırlık vermekte, işletme faalietlerini teknik, ticari, pazar ve mali açıdan bir bütün olarak görememektedir.

Bu tür çalışma alışkanlklarının bırakılması, yönetici basamaklarımızın organizasyonu, bilgi akışı, planlama, koordinasyon  ve denetim gibi asli fonksiyonlarına yönelmeleri iş yerimizin kurumlaşması, gelişmesi ve verimli çalışması için gereklidir.

3- Tüm bu değişmeler ve gelişmeler içinde rekabetçi ortam olumlu bir trendin gereğidir. Ancak bu rekabetçi ortamda ferdi davranışlar, kollektif çalışmaya tercih edilmelidir.

4- Yönetim genelde sürekli sorması  gereken  soru "Yapılan bu iş nasıl daha iyi olabilir?" sorusudur. Bu , beraberinde bir özeleştiriyi de getirecektir.  Bu özeleştiri sistematik bir biçimde geliştirildiğinde, gelişmenin,  yeniliğe açık olmanın  temelini oluşturacaktır. Bunun  tersi ise, mevcut sistem ve verileri sürekli  savunmak, statüyü olduğu gibi  yerinde bırakacaktır. Bu istenen  ve hedeflenen  değildir, beraberinde hataları ve küçülmeyi getirecektir.

5- Bu konuda her departmanda, her düzeyde yapılabilecek  çalışmalar söz konusudur. Temelde, dün, bugün  ve yarının  karşılaştırılması vardır. Geleceğe hazırlık varıde. Örneğin pazarlama açısından, ürünlerimizin pazardaki dün ve bugükü Pazar payları, rekabet koşulları, üstünlükleri, zaafları, kalite durumu, Pazar payındaki değişikliklerin nedenleri, rekabetin  etkin  hale getirilebilmesi için gerekli  önlemler, ödeme koşulları, promosyonlar, reklam, pazarlama stratejileri, mamul geliştirme imkanları, dağıtım  kanalları, müşteri profili, satış sonrası hizmetler, bayi teşkilatı vb. konularda yapılacak değerlendirmelere ve önerilere ihtiyaç vardır.

Bu tür çalışmalar günlük faaliyetlerimizin  dışında, uzun  vadeli temel  stratejilerinizi, hedeflerinizi belirleyecek ve beraberinde planlı  bir çalışma modeli getirecektir. Hepsinden önemlisi bu yaklaşım, zamanlama faktörünü saptamada yönetimi etkin kılacak; problemlerin çözümü güçleşmeden , karmaşaya dönüşmeden tedbir alma olanakları geliştirlebilecektir.

6- Rekabetin arttığı, pazar ve ekonomik şartların daha etkin  bir mücadeleyi gerektirdiği günümüzde, kararlarımız hislerimizin ötesinde bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
Bunun için de bilgilerin işletmelerimizin yapısına uygun  standart esaslar dahilinde üretilmesi ve zaman içinde istatistiki bilgiler haline getirilmesi gerekir. Bu durum bizi günlük ve uzun  vadeli  çalışmalarımızda kararlarımızda, dünü, bugünü ve yarını değerlendirmemizde etkin olacaktır.

7-Kar eden bir işletmenin karlarının nedenlerini araştırması ve karın oluşum  şeklini belirlemesi, zarar eden bir işletmenin aynı şekilde nedenlerini araltırmasından  farklı değildir ve en  az onun  kadar da önemli ve gereklidir. Kar etme nedenlerini, kaynaklarını nasıl olsa kar ediyorum diye irdelemeyen  bir işletmenin zaman içinde bu  kaynaklarını kaybetmesi, her an imkan dahilinde olan bir olaydır.

8-Kar kavramı çok değişik çağrışımlar uyandırmaktadır.

Günümüzde alış satış koşullarını, sürelerini, stokta bekleme sürelerini dikkate almadan sadece alış ve satış  fiyatlarının karşılaştırılması ile kar zarar hesabı  yapılması ve faaliyetin  bu esaslar dahilinde yürütülmesi  işletmeler için kan kaybı oluşturacak niteliktedir. Bu tür uygulamalar bir süre sonra işletmelerin  nakit sıkışıklığına düşmesine, küçülmelerine yol açacaktır.

Oratada nakit yerine uzun vadeli çek ve senetler dolaşacak bir süre sonra da tıkanmalar ortaya çıkacaktır.

Örneğin 2.000 TL'ye alınan 2.800 TL'ye satılan bir mal için muhasebe kayıtları 800 TL. kar gösteriyor. Satın alınan, 100 TL. genel masraf payı ayrıldığında kar 700 TL.'dır. Bu emtea 3 ay stokta kaldıysa ve satış  bedelini  tahsil süresi 5 ay, alış bedelini ödeme süresi 2 aysa, bu veriler aylık yüzde 7'den  değerlendirildiğinde peşin alış ve satış  fiyatlarına çevrilmiş fiyatlar ve stokta bekleme maliyeti dikkate alındığında reelde bu alış verişten  zarar edildiği görülecektir.

9- Alış veriş süreleri ve  stokta bekleme süresi pozitif değer olan bir alış verişte, kar yüzdesi düşülerek daha fazla mal  satmak suretiyle karlılığı artırmak mümkündür

Mesela:

-         A işletmesi 100 TL. stoku 10 defa devir yapar  ve her devirde %20 kazanırsa, toplam 200 TL. kar der.

-         B işletmesi aynı malı, kar yüzdesini düşürerek %12 karla satabilir.

-         B işletmesi  100 TL. stoku 20 defa devir yaparak  her devirde % 12 kazandığından  karı 240 olacaktır.

10- Kredi kullanımına özellikle dikkat edilmelidir. Stok devir hızı ile faiz dahil  brüt kar oranı çarpımı yıllık kredi faiz  maliyetinin  üzerinde olmayan işletmelerin kredi kullanmaları, kredi kullanıldığında bu oranlar içinde kalınmasına özen gösterilmesi gerekir.

11- Elde edilen faaliyet sonuçları gelir tablosu  standartlarında hem dönemin  bütçesi ile ve hem de geçmiş  yılın aynı döneminin gelir tablosu ile karşılaştırılarak her aşamada gözönünde tutulmalıdır. Mukayese edilmeyen veriler tek başına gerçekçi bilgiler vermekten uzaktır.

12-Bilgilsayar çalışmaları ile, işletme faaliyetlerinin ayrıntılarıyla değerlendirilmesi için gerekli bilgiler malzeme veya malzeme grupları  bazında düzenlenmeli ve bu bilgiler işletme yöneticilerince sistematik  bi rşekilde değerlendirilmelidir.

Böylece bazı malzemelerin veya üretilen mamüllerin  devre dışı bırakılması veya bazılarına daha çok ağırlık  verilmesi sözkonusu olacaktır.

Bu yapılandığında malzeme ve mamul kompozisyonlarının yeniden belirlenmesi olanağı doğacaktır. Bu da yönetim  ve uygulama düzeylerinin daha rantabl çalışmasına, faaliyetin  daha olumlu  sonuçlanmasına zemin  hazırlayacaktır.

13-Stoklama politikalarına fevkalade dikkat edilmelidir. Kaynakların  en olumlu  şekilde kullanılmasının  hedef olduğu günümüz koşullarında senelik % 60-70 fiyat artışlarının  bulunduğu bir ortamda uzun vadeli stoklama politikalarına girilmesi , kredi kullanılması işletme için bir kayıptır.

Stok  devir hızının düşük olduğu işletmelerde enflasyonist  karlar, stok devir hızının yüksek olduğu işletmelerdekinden  fazladır. Bu tür enflasyonist  karlar işletmenin reelde olması gerekenin üzerinde vergilendirilmesine yol açmakta ve finansman yükünü artırmaktadır.

14-Alacak  ve stoklara bağlı değerlerin oluşması, stok  devir hızının düşmesi, stokların hareketsizliği, işletme sermayesi gereksinimini ve finans yükünü artıran , karı, karlılığı azaltan  faltörlerdir.

Bu tür işletmelerde mutlaka kredi kullanılması da gerekmektedir. Eldeki özkaynakalrın  bu tür faaliyetler nedeniyle bağlı kalması, alternatif kar kayıpları da aynı anlama gelecek niteliktedir. Stok ve alım politikalarında dikkatli davranılması olumlu  sonuçlar getirecektir.

15- Bnların yanısıra alacak ve borçların  tahsil-tediye sürelerinin  denkleştirilmesi , imalat ve satış programına uygun  ikmal programlarının gerçekleştirilmesi özellikle bu çalışmaların bilgisayar desteğinden  yapılması nakit ihtiyaçlarının  rasyonel  bir şekilde belirlenmesine  imkan verecektir. Burada önemli olan paranın  temin maliyeti ile stok değer artışlarının karşılaştırılması  ve buna göre karar verilmesidir.

16- Kar/Karlılık açısından  başarılı  bir işletme;

-         Sermaye karşılığında enflasyon  nispetinde/üzerinde ve zamanında temettü ödeyebilen,

-         Mevcut çalışma sermayesini koruyabilmek be ihtiyaç  duyulan  fonları karşılayabilmek amacıyla ilave fon  oluşturabilen,

-         Bu sonuçları bir önceki dönemin faaliyet sonuçlarıyla mukayese edildiğinde enflasyonun üzerinde artış trendi çizen işletmedir.

17- Bu konuda işletmelerin standart bir maliyet muhasebesi  ve işletme muhasebesi sistematiğini geliştirmeye çalışmalarını önemle öneririm.

.
.

Tüm Yazıları

.
.
.
.

Üzeyir Garih Gözüyle Kimdir Başarıları Linkler Kendi Sesiyle Fotograf Albüm Kitap Tavsiyeleri TV Tüm Yazıları Üzeyir Garih Odası Lider Arama

.
.


Kötü         Çok İyi  Oyla  
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
 
Tüm yazıları
ShareThis

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org