Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

Tanıl Küçük Gözüyle Tüm Yazıları
       ShareThis

 

500 Büyük Sanayi Kuruluşu
12.11.2009
Okunma Sayısı : 2908
Oy Sayısı : 3
Değerlendirme : 5
Popülarite : 2,39
Verdiğiniz Puan :
 

 

500 Büyük Sanayi Kuruluşu
Tanıl Küçük 


Birinci Ve İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu
Çalışmalarının
2008 Yılı Sonuçlarının
Değerlendirilmesi

İstanbul Sanayi Odası, her yıl gerçekleştirdiği, Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmaları ile üretimden satışlar temelinde, Türkiye'nin  ilk 1000 büyük sanayi kuruluşunu tespit etmekte ve aynı zamanda 1000 büyük kuruluştaki gelişmelerin yönüne ilişkin değerlendirmeler ortaya koymaktadır. Türkiye'de sanayi sektöründe kuruluş  bazında bilgiler sunan ve bilimsel ağırlıklı değerlendirmelere yer veren tek çalışma olan Türkiye'nin  Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmaları, başlangıçtan  itibaren sanayi sektörü kapsamında ve üretimden satışlar kriteri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

İSO Birinci ve İkinci  500 çalışmamızın 2008 yılı sonuçlarına geçmeden önce 2008'deki makro ekonomik gelişmeleri kısaca  hatırlatmak faydalı olacaktır. 2008'in  ilk yarısı nispeten olumlu geçse de ikinci yarıdaki olumsuz gelişmelerin etkisiyle yılın geneli , büyüme başta olmak üzere, 2001 sonrası dönemin en olumsuz  makro ekonomik göstergeleriyle kapanmıştı. Birinci ve İkinci 500 Büyük araştırmalarımızın sonuçları , 2008'in  sanayi kuruluşları açısından da 2001 sonrası dönemin en olulmsuz yılı olduğunu ortaya koymuştur.

2008 ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar, sanayi kuruluşlarında özellikle karlılıkta ve katma değerde önemli  tahribata yol açmış ve Birinci 500 ve İkinci 500 kapsamındaki göstergelerin çoğunluğunda 2001 sonrası dönemin  en olumsuz sonuçlarının elde edilmesine neden olmuştur. Çalışmamızın önemli  göstergelerinden  biri, Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun  yarattığı brüt katma değerin, Türkiye GSYH'sı içindeki payıdır. 2008 yılında 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu Türkiye GSYH'sının  %9,3'ünü yaratmıştır. Bu oranın  2007 yılında %10,1 olduğu hatırlanırsa, 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun  Türkiye ekonomisindeki  ağırlığının  2007'den  2008'e 0,8 puan azaldığı görülmektedir.

Çalışmamızın ekonomik büyüklüklerine baktığımızda, 2008 yılında ilginç gelişmeler yaşandığı görülmektedir. 2007 yılında Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda üretimden  satışlar cari fiyatlarla  %10,6 oranında artarken, 2008 yılında artış hızı  %19'a yükseltilmiştir. İkinci 500 Büyük  Sanayi Kuruluşu'nda ise bu gelişmenin tersi bir sonuç görülmüş ve üretimden satışlar cari fiyatlarla 2007 yılında %14 oranında artarken, 2008 yılındaki artış hızı %10,5'e gerilemiştir. Bu  durum, Birinci 500 ve İkinci 500'de yer alan  sanayi kuruluşlarının sektörel  dağılımındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Birinci 500'de Petrol Arıtımı ve Ana Metal Sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların ağırlığının  fazla olması ve 2008 yılında bu ürünlerin fiyatlarının genel ortalamanın üzerinde artması, üretimden satışlardaki artış oranlarının Birinci ve İkinci 500'de önemli  ölçüde farklılaşmasına neden olmuştur.

2008 yında gerek Birinci 500 gerekse İkinci 500 kapsamında en olumsuz
sonuçla rkarlılık ile ilgili göstergelerde ortaya çıkmıştır. Özellikle vergi öncesi  dönem karında büyük bir erozyon  söz konusudur. Birinci 500'de 2007 yılında vergi  öncesi dönem karı cari  fiyatlarla %22,7 oranında artmışken , bir yıl sonra 2008'de vergi öncesi  dönem karı %13,3 oranında küçülmüştür. İkinci 500'de ise 2007 yılında  %36 oranında artan vergi öncesi dönem karı 2008 yılında sanayi kuruluşlarının dönem karı küçülürken, zarar rakamları ise önemli ölçüde büyümüştür. Birinci 500'de 2007 yılında dönem zararı  %56,8 oranında küçülürken, 2008 yılında %450 oranında artmıştır. İkinci 500'de ise 2007 yılında dönem zaraı %32,3 azalırken , 2008 yılında %150,4 gibi  yüksek bir düzeye ulaşmıştır. 2008 yılında dönem kar ve zarar toplamında da büyük düşüşler  ortaya çıkmıştır. Birinci  500'de  vergi öncesi dönem kar ve zarar  toplamı 2007 yılında %35,1 oranında artarken, 2008 yılında %98,2 oranında artan vergi  öncesi dönem  kar ve zarar toplamı ise 2008 yılında %68,4 oranında küçülmüştür.  2008 yılında, vergi öncesi dönem kar ve zarar  toplamında ikinci 500'de, Birinci 500'dekinden  de daha büyük boyutta bir düşüşün  yaşanması, üretim faaliyeti gelirlerindeki düşüşün  yanı sıra kambiyo zararlarındaki büyük artışla da ilişkili görünmektedir.

2008 yılında danayi kuruluşlarının yarattığı brüt katma değer de düşmüştür. Birinci 500'de üretici fiyatlarıyla brüt katma değer 2007 yılında %9,8 oranında artarken, 2008'de artış oranı  %0,8'e gerilemiştir. İkinci  500'de ise üretici fiyatlarıyla brüt katma değer 2007'de %11,4 oranında artarken , 2008'de %2,7 oranında artmıştır. Üretici  fiyatlarıyla brüt katma değer,  Birinci  500'de İkinci 500'e göre daha düşük düzeyde artış  göstermiştir.

2008 yılında, sanayi  kuruluşlarının kaynak yapısı bozulmuş ve borçluluk oranları  artmıştır. Karlılıktaki düşüş, kuruluşların kaynak yaratma kapasitesini daha da düşürmüş ve borçluluk oranlarının artmasına yol açmıştır. Birinci 500'de 2007 yılında %45,2 olan kaynak yapısı içinde toplam  borç oranı 2008 yılında %52,6'ya yükselmiştir. İkinci 500'de de toplam borç  oranı 2007'de %52,4 iken, 2008'de %55,6'ya çıkmıştır. Bu oranlar, 2004'ten  bu yana karşılaşılan en yüksek  orandır ve 2001 sonrası dönemde kaynak yapısı ilk kez bu boyutta bozulmuştur. Kaynak yapısındaki bozulma, özellikle kısa vadeli borçlardaki artıştan kaynaklanmıştır.

Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu  çalışmalarımızın sonuçlarına göre, 2008 yılında sanayi  kuruluşlarının, karları bir önceki  yıla göre ciddi ölçüde düşmüştür. Katma değer olarak ekonomiye yaptıkları katkı azalmıştır. Mali yapı bir önceki yıla göre önemli ölçüde bozulmuştur. İkinci 500 sonuçları, Birinci 500'e kıyasla dah da olumsuz bir tablo  ortaya koymuştur. 2008 yılı tüm sanayi  kuruluşları için son derece zor geçmiş ve 2008 yılı, sanayimiz açısından kayıp yıllardan biri olmuştur. 2008'den  miras kalan olumsuzluklar ne yazık ki 2009'da artarak devam etmektedir.

1980'li yıların  başlarından bu yana sanayi  sektörü ekonomisinin ana sektörüdür ve özellikle son dönemde büyümenin lokomotifidir. Ancak  veriler lokomotifin  gücünün  giderek  zayıfladığına işaret etmektedir. TÜİK'in güncellenmiş milli gelir serisine göre 1998 yılında imalat sanayi  sektörünün cari fiyatlarla GSYH içindeki payı  %23,9 iken,  bu pay 2007 yılında %16,8'e gerilemişti. Gerileme 2008 yılında da devam etmiş ve imalat  sanayi sektörünün  cari  fiyatlarla GSYH içindeki payı  %16,2'ye inmiştir. 2009 yılının  ilk altı  ayında ise bu pay  %15,7'ye gerilemiştir. Türkiye, ekonomik  ve sosyal sorunlarını çözebilmek için hızlı büyümeye, hızlı büyümek  için de sanayiye ihtiyaç duyan  bir ülkedir. Hal böyle iken, sanayi  sektörümüz her geçen yıl  kan kaybetmektedir.  Bizler sanayiciler olarak , kan kaybını  durdurma ve sanayimizi  daha ileriye taşıma mücadelemizi krize ve önümüze çıkan diğer engellere rağmen  devam ettirme kararlılığındayız. Beklentimiz, hükümet ve ekonomi  yönetiminin mücadelemize desteğini  iy planlamış , sağlam  stratejiler temelinde artırarak sürdürmesidir. Aksi takdirse, 2009 yılına ait Birinci  ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmalarımızın sonuçları, 2008'i  mumla aratır nitelikte olabilir.

.
.
Tanıl Küçük

.
.
.


Kötü         Çok İyi  Oyla  
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
 
Tüm yazıları
ShareThis

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org