Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

Celaleddin Vardarsuyu Gözüyle Tüm Yazıları
       ShareThis

 

Sebebi Allah korkusudur
21.04.2021
Okunma Sayısı : 1019
Oy Sayısı : 2
Değerlendirme : 5
Popülarite : 1,51
Verdiğiniz Puan :
 

 

Sebebi Allah korkusudur

.
..
..
.

Sebebi Allah korkusudur

Saygıdeğer tanıdıklarım

Meşrebime uygun 1980 sonrası derlenmiş cep boyu bir esma ül hüsna aradım,bulamadım.

1950 ve önceleri derlenmiş yayınlar,kağıdı,grafiği,samimiyeti meşrebime daha uygun diye bunların birkaçından faydalanıyorum.

Allah bin kere razı olsun yazandan ,yayandan

Hayalim,cepte bulundurulup arada okunabilecek bir minik yayın.

Bunun için derlemeye başladım.

Sonra,torunlarımın hemhal olma umuduyla kızıma gelinime oğluma damadıma sonra yeğenlere kirvelere sonra durumun yaşlıyız diye bize gelip danışan bir kaç kişiye göndermeyi düşündüm Ramazanda.

Rahatsız oldum,

bilinmeyen laik tek bilgiyi evetttt tek bilgiyi aile ahbap aradında tutmaktan korktum.Allahtan korktum.

Ne diye gönderebileceğine göndermedin sorusuyla karşılaşmaktan korktum.

Size o yüzden gönderiyorum.

Sebebi Allah korkusudur.

Saygılarımı sevgilerimi sunarım.

*

Bismillairrahmanirrahim

1-Huva'llahü'llezi la ilahe illa Hu

1-O;O Allahdır ki Ondan gayrı ilah yoktur.

2-El-Rahman

2-Her yarattığını bakıp gözeten,koruyan,yetiştiren.

3-El-Rahim

3-Her iyiliği mükafatlıyan.

Allah Ya Allah,&Ya Rahmanu Ya Allah,&Ya Rahimu Ya Allah.

4-El Melik

4-Bütün kainat ve mahlukatın padişahı

5-El-Kuddüs

5-Kusursuz,kudsiyetin hakikatı

6-El-Selam

6-Selametin kaynağı ve yayanı

7-El-Mümin

7-Kullarını zulümden,dostlarını azaptan

emin kılan

8-El-Müheymin

8-Yaratdıklarını korkudan emin kılan

9-El-Aziz

9-İzzetin kaynağı ve yegane sahibi,kavi ve galip olan

10-El Cebbar

10-İstediğini mutlaka yaptırıcı olan

11-El-Mütekebbir

11-Mahlukların mahiyetinden yüksek

yüce olan

12-El-Halık

12-Yokdan var eden,yaradan

13-El-Bari

13-Örneksiz yaradan

14-El-Musavvir

14-Her yarattığına şekil ve suret veren

15–El Gaffar

15-Kullarının mükerrer günahlarını

affeden.

16-El Kahhar

16-Mutlak galip olan,yok etmek istediği

şeyi yok eden

17-El-Vehhab

17-Çok mevhibeler ihsan eden.

18-El-Rezzak

18-Yaratdıklarını rızıklandıran,her

ihtiyacını temin eden,yaşatan,

yetiştiren.

19-El-Fettah

19-Bir çok murad kapıları açan

teşebbüsleri semereliyen

20-El-Alim

20-Her bilginin kaynağı ve sahibi olan

21-El-Kabız

21-Hikmet tahtında daraltan,sıkan.

22-El-Basıt

22-Hikmetle rızkı ve hayatı genişleten,yayan

23-El-Hafıd

23-Yukarıdan aşağıya indiren,alçaltan

Düşüren,Allahtır,fakat sebebi insa

nın kendisidir.

24-Er-Rafi

24-Yukarı kaldıran,yükselten.Allahın

yükselttiği insanlar çok defa melek

huylu,tatlı dilli,temas halinde oldu

ğu insanların ayıplarını kusurlarını

örtüp,eksiklerini tamamlayan,ihti

yaç sahiblerine malıyla,bedeniyle,

nasihatıyla yardım eden,hakikaten

nazik,kibar insanlardır.Ve bilgisiyle

25-El Muiz

25-İzzet veren,ağırlayan,.Allah istediği kuluna izzet verir,o kul haysiyet ve vekar sahibi olur.

Ve arzuları için Allahın rızasını gözetir.

İzzet-i nefsi başka yollara sapmasına engel olur.İzzet ve kibir farklıdır.Kibir maskaralıktır.

26-El-Müzil

26-Zillete düşüren,hor ve hakir edendir.

Dünya hırsıyla yanıp tutuşanlar,itibarsız ,zillet içinde yaşayanlardır.

Zillet ve hakaretten kurtulup şerefli ve haysiyetli ve kuvvetli olmak isteyen bir kul bilmeli ki her türlü izzet ancak Allah'ındır.

Şuna buna tapıp kendini zelil etmemeli ve Allah'tan istemelidirler

27-Es-Semi

27-iyi işiden. Kainatta her an sayısız hadiseler oluyor ve hiçbirini kaçırmadan ezelden ebede kadar, hiçbiri ötekine mani olmadan,hepsini birden ve aynnı açıklıkla ve aynı zamanda,bizim hayal ve tasavvur edemiyeceğimiz bir şekilde işidendir.

28-El-Basir

28-İyi gören.

Allahu teala görür.

Allahın her hareketimizi gördüğünü ve her sözümüzü işittiğinin farkında olmak ve bu farkındalığı mümkün olduğu kadar muhafazaya çalışmak insanı adam eder.

29-El-Hakem

29-Hükmeder ,hakkı yerine getirendir.

Hakimler,hükümdarlar kuvvetlerine mağrur olup ta adaletten ayrılmamalı,büyük Hakimin kudretinden korkmalı,onun ahkamına sarılmalıdır

 

30-El-Adl

30-Adaletli olan.

Gerek kendimiz ve gerekse başkaları hakkında Allahu Teala ne takdir etmiş ne muamelede bulunmuşsa onun tam bir adalet ve hikmet olduğuna inanmalıyız.

Ve hale ait Kuran'daki hükümler ne ise onu yapmalıyız Allahın izniyle.

Sabırsa sabır,gayretse gayret,düşünmekse düşünme,mücadeleyse mücadele...

Nasibet Allahım.

31-El-Latif

31-En ince işlerin bütün inceliklerini bilen.İnce ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ulaştırandır.

Allahu teala faydadan başka bir şey ulaştırmaz.

Kahrında bile lütuf olduğunu Akletmemizi nasibeder Allahım inşallah.

32-El-Habir

32-Her şeyin içyüzünden ,gizli taraflarından haberdardır.

Ona karşı samimiyetsizlikten kaçınmalı.

Ben bunları yazarken siz de bunları okurken,kalbimizde ne olduğunu biliyor o.

Sıkıntılarımızdan haberi yok diye araya aracılar koymamalıyız.

Haberi var.

Onun razı olmayacağı şeylerde son derece hassas davranmalıyız.

33-El-Halim

33-Suçluların cezasını vermeye gücü yeterken,onlar hakkında yumuşak davranmak ve cezalarını geriye brakmaktır.

Bu duruma kanıp da kötülükte ısrar etmemeliyiz.

İşlerinde hilm ile davrananları Allah sever.

Peygamberimizin daima hilm ile davrandığını unutmamalıyız.

34-El-Azim

34-Ululuk ve büyüklüğün sahibi olan

35-El-Gafur

35-İnsanı ve kabahatlerini,hem diğer insanlardan,hem meleklerden hem de bizatihi kabahat sahininin kendisine unutturmak.

Allahım ne büyüksün.,ne kerimsin.

36-El Şekur

36-Şükür;iyiliği iyilikle karşılamak demektir.Kulun Allaha karşı vazifesidir.

Allah şükrü karşılıksız brakmaz .

İyiliği daha geniş iyiliklerle karşılar.

Allah şükürlere muhatap şükürleri kabul edici olandır.

37-El-Ali

37-Bizim algı seviyemizden,düşünce gücümüzden yüce.

Benzeri,ortağı,mabeyincisi yok.

Şanına yaraşmayan herşeyden uzak.

Zaman ve mekan onu sınırlayamaz çünkü ondan önce o vardı.

Yüksek

38-El-Kebir

38-Büyük.Allahu Ekber

Böyle bir büyükten ancak şefkatli ve adil bir zattan korktuğumuz gibi korkabiliriz ve sevebiliriz.

Ve kendimizi ona sevdirmeye çalışabiliriz

39-El-Hafız

39-Yapılan işleri bütün ayrıntısıyla tutan ve her şeyi belli vaktine kadar afat ve belalardan saklıyan

40-El-Mukit

41-Allahu Teala her mahluk için ne kadar yaşama müddeti tayin etmişse ,ona göre de gıda maddesi tayin ve tahsis etmiştir.

Hiçbir mahluk kendisi için ayrılan gıdayı bitirmeden ölmez ve hiçbiri başkalarına ait gıdadan bir zerre alamaz.

41-El-Hasib

41-Allahu Teala neticesi hesapla bilinecek ne kadar konu varsa hiçbir çaba göstermeden hepsini bilir.Kullarının her ihtiyacına yeter,kifayet eder.

42-El-Celil

42-Kadrü şanı tasavvurun dışında olan

43-El-Kerim

43-Bağışı,cömertliği,ikramı,ve ihsanı hudutsuz olan

44-El-Rakib

44-Bütün varlıklar üzerine gözcü,bütün işler denetlemesi altında bulunan ve hiç bir şeyi ziyan ettirmeyen,ziyan olmaktan koruyan

45-El-Mucib

45-Kullarının dualarına icabet eder,kendine yalvaranların isteklerini yerine getirir

Allah diyen mahrum olmaz

Bismillairrahmanirrahim

46-El-Vasi

46-Geniş ve müsadekar,ilmi,alakası,rahmeti,imdadı her şeye şamil olan,yetişen.

47-El-Hakim

47-Buyrukları ve bütün işleri hikmetli,eşyayı ve icadını bütün teferruatı ile bilen

48-El-Vedud

48-Yarattıklarını seven,onları rahmet ve rızasına erdiren.

Sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya biricik layik olan.

49-El-Mecid

49-Şan ve şerefde kemal sahibi olan.

Kula yaraşan ona karşı gayet ciddi ve samimi bulunmak,hareketlerindede,ifadelerindede ve düşüncelerinde de Allahın rızasını aramak.

50-El-Bais

50-Ölüleri diriltip mahşerde toplayan

51-Eş-Şehid

51-Bütün mevcut şeyleri eksiksiz gören,her zamanda ve her yerde hazır ve nazır olan.

52-El-Hak

52-Varlığı hiç değişmeden duran,varlığı hakikat ve muhakkak olan

Allah diyen mahrum olmaz

Bismillairrahmanirrahim

53-El-Vekil

53-Mahlukatının hukukunu gözeten ve korumayı üzerine alan.Onun razı olacağı biçimde işler kendisine bırakıldığında kul için hayırlı olanı işler,adeti ve hikmeti budur.Allahu Teala ne güzel vekildir.Fakat kendisinin hiçbir vekile ihtiyacı yoktur.Hiçbir şey ona dayanmadan duramaz.İşini yoluna koyduktan sonra ötesini Allaha havale etmek ....

Allah diyen mahrum olmaz.

54- El-Kavi

54-Tam ve bütün gücün sahibi ve kaynağı olan.

Allahın izzeti var intikamı var

4 ALİ İMRAN

55-El-Metin

55-Metin,şaşmaz,şaşırmaz,şaşalamaz,caymaz,adetini değiştirmez,sağla

56-El-Veli

56-Velayet eden,mahlukatını benimseyen,sevk ve idare eden.Allahın rızasına uymayan hallerden daima korunup,şüpheli şeylerden sakınan Allah dostlarına korku yoktur.

57-El-Hamid

57-Ancak kendisine hamdü sena olunan bütün varlığın diliyle biricik övülen.

Kula düşen şuurla,"Elhamdülillahi Rabbil-Alemin" demektir

58-El-Muhsi

58-Bütün yarattıklarını tek tek bilen ve ona velayer edendir.

O her şeyi çok iyi bilendir.

BAKARA 29

59-El-Mübdi

59-Mahlukatını ilk baştan maddesiz ve örneksiz yaratan,her şeyi ibda ,icat ve halketmiş olan.

Allah diyen mahrum olmaz.

60-El-Muid

60-Yarattıklarını yok ettikten sonra tekrar yaratan.Mahluklarını hayattan memata ve ölümden hayata götüren

Allah her şeye kadirdir .

BAKARA 284

Bismillairrahmanirrahim

61-El-Muhyi

61-Can bağışlayan ,sağlık veren,dirilten.

Allah her şeye kadirdir.

62-El-Mümit

62-Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan,öldüren.Herkez zamanı gelince gelir,kalma süresi bitince gider.

Allahın yanında ise büyük mükafatlar vardır.

63–El-Hay

63-Diri,herşeyi bilen ve gücü yeten.

Allah yeter.

64-El-Kayyum

64-Her şeyi ayakta,hareketli ve hareketde tutan.

Allah çok güçlüdür,hikmet sahibidir.

65-El-Vacid

65-Külfet ve ihtiyaçtan ari bulunan,

Allahın ihtiyacı yok.O bütün alemlerden zengindir.

66-El-Macid

66-Şan ve şerefin yegane sahibi ve kaynağı.

O çok ulu,çok büyüktür.

Allah diyen mahrum olmaz.

Bismillairrahmanirrahim

67-El-Vahid-Ehad

67-Tek.Zatında,sıfatlarında,,işlerinde,isimlerinde ,hükümlerinde asla ortağı veya dengi bulunmayan.

Ondan başka ilah yoktur.

68-El-Samed

68-Kimseye muhtaç değil,her mahluk ona muhtaç.

Allah yeter.

69-El-Kadir

69-İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten.

Bize ondan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

70-El-Muktedir

70-Allahtan başka herşey acizdir.Kuvvet ve kudret sahibleri üzerinde istediği gibi tasarruf eder.

Allah çok güçlüdür,hikmet sahibidir.

71-El-Mukaddim

71-İlerlemeye müstahak olanları ileri geçiren.

Allah her şeyi bilendir.

72-El-Muahhir

72-Geri kalmaya layık olanları geri bırakır.

73-El-Evvel

73-Bütün mevcudat varlığı ondan almaktadır.Ama O'nun varlığı kendi zatiyledir.Başkasından alınma varlık değildir.

O her şeyi yaratmıştır,her şeyi bilendir.

Bismillairrahmanirrahim

74-El-Ahir

74-Herşeyden sonra kalacak olan

Allahın rahmetinden ümidini kesen ancak kafirler güruhudur.

75-El-Zahir

75-Aşikar

Gerek içimizde,gerek dışımızda şimdiye kadar algıladığımız her şey ama her şey O'nun varlığına,birliğine,şahittir.İşte;o kadar aşikar.

Göklerde ve yerde ne varsa Allahındır.

76-El-Batın

76-Gizli

76-Allahu tealayı tam bir bilgiyle tanımak hiçbir zaman mümkün değildir.

Allah bilir,siz bilemessiniz (216 BAKARA.)

77-El -

77-El-Vali

77-Bu muazzam kainatı ve her an olup biten hadisatı tek başına tedbir ve idare edendir.

O,çok ulu,çok büyüktür.

78-El-müteali

78-Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden ,her hal ve tavırdan yüce

O,esirgeyen ve bağışlayandır.

79-El-Ber

79-Kulları hakkında müsait bulunan,İyiliği ve bahşişi çok olan.

Allahın lütfu geniştir ilmi sonsuzdur.

80-Et-Tevvab

80-Hudutsuz ve son derece tövbeleri kabul edip bağışlayıcı olan.

Allah çok tövbe edenleride sever, çok temizlenenleri de sever.

81-El-Müntekim

81-Suçları adaleti ile hakettikleri cezaya çarpan.

Allah her şeyi bilir.

Bismillairrahmanirrahim

82-El-Afüv

82-Son derece af edici,günahları bağışlayıcı olan.

Onlar ki iman etmişlerdir ve kalpleri Allahın zikri ile huzura ermiştir.

Evet,ancak Allahın zikri ile kalpler huzura erer.

83-El-Rauf

83-Seven,sonderece benimseyen

Allah her şeye vekildir.Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı

84-El-Malik'ül Mülk

84-Yaratılmış herşeyin hakiki ve ebedi sahibi.Kullarına geçici olarak verir sonra alır.Hikmetinden sual olunmaz.

Göklerde ve yerde ne varsa onundur.

Bir verdi,bir aldi.Mal onun.Eyvallah.

85-Zül Celal-i vel -ikram.

85-Bütün büyüklük ve ululuğun sahibi ve kaynağı ve her türlü ikramı yapan.

Allahın büyüklüğü önünde,zatlarıyla,sıfatlatıyla,topyekün mahlukat sıfırdır.Her nimet ancak Allahtan gelir.Allah diyen mahrum olmaz.

86–El-Muksit

86-Hükmünde adalet edici olan.Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

87-El-Cami

87-Hesap günü bütün insanları mahşere toplayacak olandır ve elbette Allah diyen zarar etmeyecektir.

Bismillairrahmanirrahim

88-El-Gani

88-Zengin,tükenmez,ezeli ve ebedi bir zenginliğin bizzat sahibi olan ve herşeyi kendinde ve kendinden olan hiçbir şeye muhtaç olmayan.

(Kafirlerden bir kaç çiftin,kendilerini fitneye düşürmek için dünya hayatının cicili bicili zevkleriyle zevklenmelerine sakın gözlerini uzatma!Oysa Rabbinin rızkı hem daha hayırlıdır,hem daha kalıcıdır. 131 TAHA)

89-El-Mugni

89-Zengin kılan.Rabbin kimseye haksızlık etmez.(Yer yüzüne muhakkak benim iyi kullarım mirasçı olacaktır 105 ENBIYA)

90-El-Mani

90-Manii yaradan,koruyan,engelleyen.Allah her şeyi bilendir,hikmet sahibidir.

91-El-Dar

91-Hikmet tahtında zarar veren.Allah bütün yaptıklarımızı görmektedir.

92-El-Nafi

92-Menfaatlerin kaynağı olan,ve fayda veren.Allah insanlara karşı merhameti çok bol bir acıyıcıdır.

93-El-Nur

93-Nur ışık demektir.Gözlede görülür ışık gönüllede.Allahu Teala ışığın hem kendisi hem kaynağıdır.Uygun gördüğü simalara,gönüllere,ve zihinleri nurlandırır.

Nasib et ya Rabbim.Allahtan başka bize ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

Bismillairrahmanirrahim

94-El-Hadi

94-Doğruyu öğreten,hak olan iman ve ameli nasib eden.Allah kullarına haksızlık yapmaz,Allah diyen mahrum olmaz.

95-El-Bedi

95-Eşsiz,emsalsiz güzel ve öğle bir güzelliğin kaynağı olan.

Allah bize yeter,o ne güzel bir vekildir.

Allah diyen mahrum olmaz.

96-El-Baki

96-Varlığı sonsuz,ebedi olan.

Allahın lütfu geniş,ilmi sonsuzdur.Allah diyen mahrum olmaz.

97-El-Varis

97-Varlığı kendinden olan,ve her şeyin sonu da kendine ve kendinde bitecek olan.Mülkün ortaksız sahibi o idi,ortaksız varisi de o olacaktır.Allah katında olanlar ise erenler için daha hayırlıdır,Allah diyen mahrum olmaz.

98-El-Reşid

98-Hak ve hakikate insanı uyandıran,iman ve amelde kalkındıran,ve doğru yola istikamet ve hareket veren.Allah kullarını çok esirgiyor,Allah diyen mahrum olmaz.

99-El-Sabur

99-Acele etmiyen,vakitsiz hikmetsiz harekete geçmeyen.,müdahaleyi icab ettiren her şeyin en hayırlı zamanını bekleyen.Allah yaptıklarımızın hepsini görüyor.Allah diyen mahrum olmaz.

Allahım

Burada yazıp okuduğumuz esmalarından doğan hayrı,Peygamber efendimiz ve bütünn peygamberlere,sence malum olan sana yakınlara,araştıran,derleyen,neşreden,okuyan amin diyenlere

Neşriyatlarından faydalandığım merhum,Ali Osman Tatlısı ve merhum

Ömer Fevzi Mardin ve diğer emektarlara..

Ve.,ve.,ve..,

Din,iman selametleri ve çocuklarının din iman selameti için yurtlarını terketmiş başta Peygamber efendimiz olmak üzere,ezelden ebedd bütünnnn din muhacirlerine gönderdik Allahım.Çocuklarını ziyan etme Allahım.

Bizden kabul et,haberdar et,hissedar et Allahım.

Kötü         Çok İyi  Oyla  
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
 
Tüm yazıları
ShareThis

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org