Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

UĞUR DÜNDAR Gözüyle Tüm Yazıları
       ShareThis

 

Paraların ve hayatların sıfırlandığı ülkedir Yeni Türkiye!
12.09.2014
Okunma Sayısı : 5679
Oy Sayısı : 1
Değerlendirme : 5
Popülarite : 0
Verdiğiniz Puan :
 

 

Paraların ve hayatların sıfırlandığı ülkedir Yeni Türkiye!

Vah­şi rant yağ­ma­sı­nın do­ğa­yı, ah­la­ki de­ğer­le­ri ve vic­dan­la­rı ezip geç­ti­ği ül­ke­dir Ye­ni Tür­ki­ye…

* * *
Bü­yük zen­gin­lik­le­rin üre­tim­den de­ğil, vah­şi top­rak ve ya­pı yağ­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı ül­ke­dir Ye­ni Tür­ki­ye…

* * *
Tril­yon­lar ka­za­nan, bu­na kar­şı­lık iş­çi­nin ca­nı­nı ko­ru­mak için 3-5 ku­ruş har­ca­mak­tan ka­çan­la­rın, can­lar yi­tip git­ti­ğin­de “sek­tö­rel ola­y” ya da “i­şin fıt­ra­tın­da va­r” di­ye­rek kat­li­am­lar­da­ki so­rum­lu­luk­la­rı­nı ge­çiş­tir­me­ye ça­lış­tık­la­rı ül­ke­dir Ye­ni Tür­ki­ye…

* * *
Asan­sör fa­ci­asın­dan son­ra po­lis­le­rin, so­rum­lu­la­rı ya­ka­la­mak için de­ğil, on­la­rı ko­ru­mak için olay ye­ri­ne koş­tuk­la­rı ül­ke­dir Ye­ni Tür­ki­ye…

* * *
İş ka­za­la­rı gö­rü­nü­mün­de­ki ci­na­yet­le­ri iş­le­yen­ler ser­best­çe do­la­şır­ken, “bun­lar ka­der de­ğil­dir, ön­le­ne­bi­li­r” di­yen­le­rin, de­mir cop­lar­la dö­vü­lüp “dar­be gi­ri­şi­min­de­n” tu­tuk­la­na­bil­dik­le­ri ül­ke­dir Ye­ni Tür­ki­ye…
* * *
İş­çi­le­rin cep­le­rin­den pa­ra ve­re­rek “in­şa­at­ta ça­lı­şa­bi­li­r”, ya­ni “in­şa­at­ta öle­bi­li­r” bel­ge­si al­dık­la­rı ül­ke­dir Ye­ni Tür­ki­ye…

* * *
Re­zi­dans­la­rın pa­ha­lı, in­san ha­ya­tı­nın en ucuz şey ol­du­ğu ül­ke­dir ye­niTür­ki­ye…

* * *
Mes­lek oda­la­rı­nın “e­ğer ge­re­ken ön­lem­ler alın­maz­sa bu in­şa­at­lar­da 8-10 iş­çi­miz öle­bi­li­r” uya­rı­sın­da bu­lun­ma­la­rı­na rağ­men, 10 iş­çi­nin göz gö­re gö­re öl­dük­le­ri ül­ke­dir Ye­ni Tür­ki­ye…
* * *
Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik ba­kan­la­rı­nın kat­li­am gi­bi ka­za son­ra­sın­da “İş­çi­le­ri­miz çok gü­zel öl­dü­le­r” di­ye­bil­dik­le­ri ül­ke­dir Ye­ni Tür­ki­ye…
* * *
Ölüm­cül iş ka­za­la­rın­da dün­ya­da üçün­cü, Av­ru­pa­’da ise bi­rin­ci olan ül­ke­dir ye­ni Tür­ki­ye…

* * *
Yü­rür­lük­te olan Bo­ğa­zi­çi İmar Ya­sa­sı, Bo­ğa­z’­ın si­lu­eti­ni bo­za­cak bir çi­vi­nin ça­kıl­ma­sı­nı bi­le ya­sak­lar­ken, o te­pe­le­re sap­lan­mış bi­rer han­çer gö­rü­nü­mün­de­ki gök­de­len­le­ri dik­me­nin (ör­ne­ğin Zor­lu Re­zi­dans) ade­ta ya­rış ha­li­ne ge­ti­ril­di­ği ül­ke­dir Ye­ni Tür­ki­ye…

* * *
So­rum­lu mev­ki­de­ki ki­şi­le­rin si­lü­et kat­li­am­cı­sı gök­de­len­le­rin sa­hip­le­ri­ne “du­r” de­me­le­ri ge­re­kir­ken, tam ter­si­ni ya­pıp, bu re­zi­dans­lar­da ya­şa­ya­bil­me vic­dan­sız­lı­ğı­nı gös­te­re­bil­dik­le­ri ül­ke­dir Ye­ni Tür­ki­ye…

* * *
Yan­daş­la­rın hal­kın ma­lı olan kı­yı­la­ra be­ton yı­ğın­la­rı kon­du­ra­bil­dik­le­ri, son ye­şil alan­la­rı bi­le öz­gür­ce yağ­ma­la­ya­bil­dik­le­ri ül­ke­dir Ye­ni Tür­ki­ye…

* * *
Vak­tiy­le “İs­tan­bu­l’­un Ku­zey Or­man­la­rı­’na doğ­ru ge­niş­le­me­si ci­na­yet olu­r” di­yen­le­rin, bu ci­na­ye­ti ken­di el­le­riy­le iş­le­dik­le­ri ül­ke­dir Ye­ni Tür­ki­ye…

* * *
Pa­ra­la­rın ve can­la­rın ko­lay­ca sı­fır­lan­dı­ğı bu re­zil dü­zen­de mu­ha­le­fe­tin hal­kın ver­di­ği me­sa­jı al­ma­mak­ta ıs­rar et­ti­ği ve bir tür­lü umut ola­ma­dı­ğı ül­ke­dir Ye­ni Tür­ki­ye…


Kötü         Çok İyi  Oyla  
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
 
Tüm yazıları
ShareThis

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org