Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

UĞUR DÜNDAR Gözüyle Tüm Yazıları
       ShareThis

 

Şahane rantsal götürüşüm
15.03.2015
Okunma Sayısı : 18408
Oy Sayısı : 2
Değerlendirme : 5
Popülarite : 1,51
Verdiğiniz Puan :
 

 

Şahane rantsal götürüşüm
Uğur Dündar


Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız, Kent­sel Dö­nü­şüm Ya­sa­sı uy­gu­lan­ma­ya baş­la­yın­ca 8 böl­ge­ye ay­rı­lan İs­tan­bu­l?­da, ?çan­ta­cı? de­ni­len tip­ler tü­re­miş­ti!

Bu çan­ta­cı­la­rın işi gü­cü, kent­sel dö­nü­şüm­de rant ge­ti­re­cek semt­le­ri do­laş­mak­tı.

Çan­ta­cı bey­ler ör­ne­ğin 20 da­ire­li bir apart­ma­nı göz­le­ri­ne kes­ti­ri­yor­lar, son­ra da bir da­ire­nin sa­hi­bi­ni ik­na edip, "bu ya­pı­da afet ris­ki var­dı­r"
şek­lin­de bir ra­por alı­yor­lar­dı.

Ya­sa uya­rın­ca bir ha­ne­nin elin­de­ki "A­fet Ris­ki Ra­po­ru­", di­ğer 19 da­ire­yi de bağ­la­dı­ğın­dan, ra­po­ru ka­pan çan­ta­cı­lar doğ­ru­ca in­şa­at fir­ma­la­rı­nın yo­lu­nu tu­tu­yor­lar­dı.

"E­li­miz­de şöy­le bir ra­por var, bu­ra­dan şu ka­dar rant sağ­la­ya­bi­li­riz, ver pa­ra­yı al ra­po­ru" di­yor­lar­dı!

İn­şa­at­çı da pa­ra­sı­nı ve­rip, ra­po­ru alın­ca, yı­kım için he­men be­le­di­ye­ye baş­vu­ru­yor­du.

Di­ye­lim ki be­le­di­ye yık­ma­dı, o za­man va­li­li­ğe ko­şu­yor, kos­ko­ca bi­na va­li­lik em­riy­le 60 gün için­de ça­tır ça­tır yı­kı­lı­yor­du!

Kat ma­lik­le­ri­ne de mü­te­ah­hi­din ve­re­ce­ği se­fer­ta­sı bü­yük­lü­ğün­de­ki da­ire­le­ri ka­bul et­mek ka­lı­yor­du.

Bir he­sa­ba gö­re İs­tan­bu­l?­da­ki 3 mil­yon ya­pı­nın yak­la­şık 1.5
mil­yo­nu, iş­te bu çan­ta­cı­la­rın he­de­fin­dey­di.

Ya­ni yı­kım­dan kur­tu­luş yok­tu!

Ama rant­sal gö­tü­rü­şüm çok­tu!

* * *

Kü­çük ila­ve­ler yap­tı­ğım bu sa­tır­la­rı, özel­lik­le İs­tan­bu­l?­un Ko­şu­yo­lu sem­tin­den ge­len şi­ka­yet­ler üze­ri­ne, 6 Mart 2013 ta­ri­hin­de, kö­şem­de ya­yın­la­dım.

Ay­nı gün, öğ­le sa­at­le­rin­de Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar ara­dı.

Ya­zı­ma te­şek­kür et­tik­ten son­ra, ken­di­si­nin de en bü­yük kay­gı­sı­nın, kent­sel dö­nü­şü­mü "rant­sal gö­tü­rü­şü­me" çe­vir­mek is­te­yen kö­tü ni­yet­li ki­şi­ler ol­du­ğu­nu ama bu­na as­la fır­sat ta­nı­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di.

Ben de Ba­ka­n'ın bu du­yar­lı dav­ra­nı­şı kar­şı­sın­da se­vin­dim ve bir neb­ze ol­sun ra­hat­la­dım.

* * *

An­cak ara­dan ge­çen sü­re için­de ba­ka­nın ver­di­ği sö­ze rağ­men Ko­şu­yo­lu­?n­dan ge­len şi­ka­yet­ler bit­me­di­ği gi­bi, da­ha da ço­ğal­dı.

Hat­ta ba­zı mü­te­ah­hit­le­rin yı­kım ka­ra­rı alı­nan bi­na sa­hip­le­ri­ne "Biz Ba­ka­n?­ın ço­cu­ğuy­la or­tak ça­lı­şı­yo­ruz, bir an ön­ce tek­li­fi­mi­zi ka­bul edi­n"di­ye­rek teh­dit­te bu­lun­duk­la­rı bi­le id­di­a edil­di.

Eli­miz­de bu id­di­ala­rı doğ­ru­la­ya­cak bir bel­ge ol­ma­dı­ğı için ta­bi­i ki ya­za­ma­dık.

* * *

Son­ra hiç bek­len­me­dik bir ge­liş­me ol­du, 17-25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı ya­pıl­dı. Ba­kan­'ın oğ­lu Ab­dul­lah Oğuz Bay­rak­tar da "rant­sal gö­tü­rü­şüm şüp­he­li­si" ola­rak gö­zal­tı­na alın­dı.

An­cak ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di­ğin­den, hak­kın­da ya­sal iş­lem ya­pıl­ma­dı.

Bu ara­da Ba­kan Bay­rak­tar­'ın ba­ba­dan kal­ma ai­le şir­ke­ti­nin, Ko­şu­yo­lu sem­tin­de en bü­yük rant ge­ti­re­cek ar­sa­yı 42 mil­yon li­ra­ya ka­pat­tı­ğı or­ta­ya çık­tı. (Be­nim­le ko­nuş­tuk­tan sa­de­ce 7 ay son­ra-U.D.)

Ar­sa­nın plan not­la­rın­da "Bu imar du­ru­mu ile il­gi­li ola­rak yal­nız pro­je tan­zim edi­le­bi­lir. İn­şa­at yap­tı­rı­lama­z" şer­hi­nin bu­lun­ma­sı­na rağ­men, ic­ra ve ipo­tek­le­rin hız­la kal­dı­rıl­dı­ğı ve in­şa­atın baş­la­ya­ca­ğı ya­zıl­dı.

SÖZCÜ?­nün ha­be­rin­de lüks da­ire­ler­le AV­M'nin yer ala­ca­ğı 4 blok­luk pro­je­de, ko­nut­la­rın 300 bin ile 700 bin Eu­ro ara­sın­da de­ği­şen fi­yat­lar­la sa­tı­la­ca­ğı bil­gi­si yer al­dı.

Böy­le­ce dö­ne­min Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar­'ın, ver­di­ği rant av­cı­la­rı­nı ön­le­me sö­zü­nün ger­çek­le uzak­tan ya­kın­dan bir il­gi­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı an­la­şıl­dı.

(Bu­ra­ya ka­dar oku­duk­la­rı­nı­zı da 18 Tem­muz 2014 ta­rih­li kö­şem­de yaz­dım.)

* * *

Son­ra ne mi ol­du?

Ba­kan Bay­rak­tar­?a pi­yan­go vur­du!

Pi­yan­go­nun na­sıl vur­du­ğu­nu da dün­kü SÖZCÜ?­nün ha­be­rin­den oku­ya­lım:

" Er­do­ğan Bay­rak­tar ve ai­le­si­nin 2013?te İs­tan­bul-Ko­şu­yo­lu?n­da 42 mil­yon li­ra­ya al­dı­ğı ar­sa, üze­rin­de­ki met­ruk bi­na için kent­sel dö­nü­şü­me so­kul­du. Ai­le in­şa­at­tan 114.4 mil­yon TL ala­cak."

Ya­ni 42 mil­yon koy, 114 mil­yon al!..

Bu muh­te­şem dö­nü­şü­me, şa­ha­ne rant­sal gö­tü­rü­şü­me şap­ka çı­ka­rıl­maz da ne ya­pı­lır?.

Kötü         Çok İyi  Oyla  
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
 
Tüm yazıları
ShareThis

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü, Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org