Ziynet Odası       Odam Olsun       Türklider Odaları       Sizin Odalarınız       Sohbet Odası       TV Odası       E-Kitap Odası       BŞenver       Gazete Odası       iPad       Hakkımızda       Şifremi Unuttum   

 

CAN AKIN Gözüyle 


     

 Tüm Yazıları

       ShareThis
Manevi İklimler Ozanı Mevlana - Poet Of The Moral Climates Mevlana - Turkish-English Rumi Poems
26.02.2007
CAN AKIN
Okunma Sayısı : 121355
Oy Sayısı : 42
Değerlendirme : 4,9
Popülarite : 7,96
Verdiğiniz Puan :
 

 

 

TÜRKÇE - İNGİLİZCE MEVLANA ŞİİRLERİ
Turkish-English Rumi Poems
Inglés Turco Rumi Poems

MANEVİ İKLİMLER OZANI MEVLANA


POET OF THE MORAL CLIMATES MEVLANA

Can AKIN & Nilüfer DURSUN

http://img.antoloji.com/siir/media/20/www_antoloji_com_968020_801.JPG
Ankara - 2011

Kültür Ajans Yayınları: 107
Culture Agency Publications

ISBN: 978–605–4432–16–5 ----- ©Kültür Bakanlığı Sertifika Nu: 17634

Kapak Fotoğrafı: Can Akın (Cover Photograph)

Kapak Tasarımı: Erhan IVGIN (Conseption of Cover Pic.)

Tasarım: Kültür Ajans Tant. Ve Org. Ltd. Şti.
(Conseption)      Culture Agency Publications Introduction and Or­g. Ltd. Company.
                              Ko­nur Sok. 66/9 Ba­kan­lık­lar-AN­KA­RA
                              Phone: 0.312.425 93 53
                              Fax: 0.312.419 44 43
                              email:
kulturajans@gmail.com

Baskı: BRC Printing (Press) Tel: 0.312.384 44 54 (pbx)      
         
Baskı Tarihi: (Date of Press) 18 Mart 2011

İsteme Adresi: (Requiring Address)        
mr_canakin@hotmail.com
cilgin_buyukanne@hotmail.com

Tüm hakları saklıdır. Kitabın herhangi bir bölümü şairlerin izni olmadan alınamaz ve kopya edilemez…

(All rights are preserved Any part of the book can not be copied and
multiplied without the permission of the poets)

SUNUŞ

                       Mevlâna, Bü­yük Türk mu­ta­sav­vı­fı ve Mev­levî ta­ri­ka­tı­nın ku­ru­cu­su­dur. 1207 yı­lın­da Belh'de doğ­muş ve 1273 yı­lın­da Kon­ya'da öl­müş­tür.

                      Ta­sav­vu­fa ait ve di­dak­tik eser­le­ri, asır­lar­dır İslâm Türk ta­sav­vuf fel­se­fe­si­ni et­ki­si al­tın­da bu­lun­dur­muş­tur. Özel­lik­le "Mes­nevî", "Di­van-ı Ke­bir" ad­lı eser­le­rin­de­ki; ha­yat fel­se­fe­si, din ve dün­ya gö­rü­şü sa­de­ce Müs­lü­man­la­rı de­ğil, her dil­den ve din­den in­san­la­rı et­ki­le­miş­tir. De­ğer­li şa­ir, ya­zar ve fotoğraf sa­nat­çı­sı Can Akın Bey ve çe­vir­men şa­ir-ya­zar Ni­lü­fer Dur­sun Ha­nı­me­fen­di Mevlâna ko­nu­lu şi­ir­le­ri­ni bir ara­ya ge­tir­di­ler. Mevlâna rind bir şa­ir­dir. Her iki şa­ir­de de bu rin­da­ne tar­zı sez­mek­te­yiz. Mevlâna "var­lık bir­li­ği"ne ina­nan­lar­dan­dır. Şi­ir­ler­de bu bir­lik duy­gu­su­nun iz­le­ri­ne rast­la­mak­ta­yız. Mevlâna; bir ahlâkçı­dır. Hayâ, edep, ter­bi­ye, ve­fa, sa­bır, hoş­gö­rü, af­fet­me gi­bi in­sa­ni olan ev­ren­sel duy­gu­la­rın sa­hi­bi­dir. İş­te şa­ir­le­ri hay­ran eden bu yü­ce duy­gu­lar şi­ir­le­re yan­sı­mak­ta­dır. Bi­lin­di­ği gi­bi ahlâk de­ğer­le­ri in­san­lı­ğı mut­lu eder. Bu mut­lu­lu­ğa er­me ar­zu­su­nu bu şi­ir­ler­de de gör­mek­te­yiz. Mevlâna; fa­kir-zen­gin, si­yah-be­yaz, inanç­lı-inanç­sız di­ye hiç kim­se­yi ayırt etmez. İn­sa­nı, Tan­rı'nın bir gö­rün­tü­sü-te­cel­le­si ola­rak ka­bul eder. Can Akın ve Ni­lü­fer Dur­sun'un şi­ir­le­rin­de Mevlâna'nın bu fel­se­fi gö­rüş­le­ri­ne rast­lı­yo­ruz. Bu se­bep­le di­yo­rum ki Mevlâna, bu şi­ir­ler­de çok gü­zel ve ek­sik­siz an­la­tıl­mış­tır.

                        Şa­ir­le­ri kut­lu­yo­rum. Şu­na da ina­nı­yo­rum ki bu ba­şa­rı­lı İn­gi­liz­ce çe­vi­ri­le­ri oku­yan­lar ba­na hak ve­re­cek­ler­dir.

                       Bu şi­ir­le­ri oku­yan­lar mut­la­ka ma­ne­vi bir ka­zanç el­de ede­cek­ler­dir.

                       Say­gı­la­rım­la.

Hayrettin IVGIN
Araştırmacı - Yazar - Şair

 PRESENTATION

                      Mevlana who was the great turco mystic and the founder of mevlevi tariqat. He was boen in 1207 in Balkh and died in 1207 in Konya.

                      His didactic works on mysticism have been influncing turco mystic philosophy for centuries. Mostly life philosophy, religion and world vision in his works'Mesnevi',' Divan-Kebir' have influenced not only turcos but olso all the men who belong to different languages and religions. Dear Poet, Author And Artist Of Photography Can Akın and translator poet-author Nilufer Dursun collected their Rumi Poems together. Mevlana is a unconventional poet. We understand, both of the poets have this unconventional style. Mevlana is the beleiver of 'Unity Existence' In poems we meet the foot prints of unity feeling. Mevlana is a moralist. He's the owner of humanely and universal feelings such as modesty, politeness, disciplining, loyalty, patience, tolerance, forgiveness. See! the great feelings which were filled with admiration by poets, were reflected to the poems. As you know moral values make humanity happy. We also see desire of being happiness in these poems. Mevlana never distinguishes the men either they are rich-poor, black-white, beleiver-unbeleiver. He accepts man as the manifestation of God. We meet this philosophical vision in the poems of Can Akın and Nilufer Dursun. From this point of view I say Mevlana has been told well and perfectly in these poems.

                       I congratulate poets. I beleive the readers who will read these succesful translations will be agree with me.

                      The ones who will read these poems will get a moral advantage surely.

                      Vert truly yours.

Hayrettin IVGIN 
Researcher - Author - Poet        

TEŞEKKÜR

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/BEYAZ.gif
                       Mev­la­na şi­ir­le­ri­mi oku­yup çok be­ğe­nen ve bir ki­tap­ta top­la­mam için be­ni yü­rek­len­di­ren Oya ÇIN­GI Ha­nı­me­fen­di­ye ve ki­ta­bın ha­zır­lan­ma­sı ve ba­sı­mın­da­ki emek ve kat­kı­la­rın­dan do­la­yı ya­zar, şa­ir ve çe­vir­men Ni­lü­fer DUR­SUN'a te­şek­kür ede­rim.

Başarılı Olmak İçin...

Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın,
Her başarısız kadının önünde ise bir erkek vardır.

Başarılarınızı kıskanıp yanınızda olmayanları
Kim olursa olsun geride bırakmayı bilmelisiniz.

Yoksa yaşamda asla başarılı olamazsınız.

Can AKIN
Şair, Yazar, Fotoğraf Sanatçısı


THANKING

                       I thank lady Oya Cın­gı who re­ad li­ked my Ru­mi Po­ems and en­co­ura­ged me col­lec­ting in a bo­ok and al­so aut­hor, po­et and trans­la­tor Ni­lu­fer DUR­SUN be­ca­use she ex­pen­ded ef­fort pre­pa­ring and pub­lis­hing the bo­ok.

In Order To Be Succesful...

There's a woman behind each succesful man,
There's a man in front of each unsuccesful woman.

You have yo know leaving the ones who are
Never with you and jelaous about your succeses.

Otherwise you won't be able to be succesful in life.

 Can AKIN
 Poet, Author, Artist Of Photography

BİRİNCİ BÖLÜM

"İnciyi sedefin içinde ara, hüneri de sanat ehlinden iste." MEVLANA

"Look for the pearl in the mother of pearl, request skill from competent of art." MEVLANA

Ben Sana Geldim Mevlana

Ben Sana geldim, Mevlana...
Sevdiğimi, umudumu kaybettim,
Aşkımı, sevgimi kaybettim,
Acılar içinde geldim…

Ben sana geldim, Mevlana...
Allah'ım sen büyüksün,
Diyerek fatihalar okuyarak
Yemyeşil nur ışığına geldim…

Ben sana geldim, Mevlana...
Alabildiğince uzanan şu sevdamla,
Gönül yollarından akan gözyaşlarımla
Can'ımla her şeyimle geldim.

Ben sana geldim, Mevlana...
Kalpten temizlendim, huzura geldim
Delicesini O'nu seven yüreğimle
Ömrümün sonbaharında geldim.

Ben sana geldim, Mevlana...
Her şeyim, bu Can'da senin,
Sen bilirsin Mevlana
Sana koşarak geldim.

Şair : Can Akın                    I Came To You Mevlana

I came to you Mevlana…
I lost my beloved, hope,
I lost my love, affection,
I came suffering acutely…

I came to you Mevlana…
By saying what great you are my God,
Reading fatihahs from the opening chapter of Qoran,
I came to your pure green of divine light…

I came to you Mevlana…
With my love in so far
With flowing tears of my heart,
I came with my soul and all my things…

I came to you Mevlana…
My heart has been cleaned, I came to your post…
With my lover heart madly
I came in the fall of my life…

I came to you Mevlana…
All of mine, this soul belong to you,
You know Mevlana
I came running to you…

Poet : Can Akın                    
Translation : Nilufer Dursun

Sayfa 10 - 11

Seni Andım Mevlana

Kanatlarıma yüklediğim sonsuz sevgini,
Çıngın ile yanan uçsuz yüreğimi,
Huzur dolan her hücremi,
Dolaştım durdum toprak, gök ve denizi,
Her dilde anlattım durdum,
Mevlana'nın bitmeyen sevgisini

Gezdiğim her yerde seni andım Mevlana,
Gittiğim her sokak ve şehre seni taşıdım,
İlahi sevgi ışığınla aydınlandım…
Ve insanları sevginle aydınlattım,
Huzur okyanusunda
Bir damla suda çoğaldım,

Seni andım Mevlana,
Gittiğim her yerde seni anlattım,
Anlattıkça çoğaldım,
Çoğaldıkça kalktı gözümdeki perde,
Yüreğimdeki huzur
Ve ben sende buldum içimdeki derde çare.

Nehir oldum deli deli akan,
Irmak oldum çağlayan tasan,
Deniz oldum dalga dalga vuran,
Okyanus oldum derin ve sakin ulaşılmayan,
Ben sende,
Ben oldum sonsuz huzuru ruhuma kazıyan…

Güneş oldum sevginle ısıtan,
Sevgi tohumlarını yeşertip,
Boy boy sevgi çiçekleri açtıran,
Dertlere merhem,
Hastalara derman,
Sevginin ışığını her yere yansıtan

Gezdiğim yerlerde adin duruyor,
Baktığım her yerde
Varlığın dile geliyor,
Var olmanın huzuru ruhuma doluyor
Bu Can;
Ancak sende huzuru buluyor.

Ben bir Can, Sen bir Can,
Her yer Can.
Gelin Can'lar birlik olalım,
İlahi askla yanıp tutusalım,
Fani dertleri unutalım,
Gönül gözünde buluşalım.

Şair : Can Akın                    Mevlana I Remembered You

Your endless love whom I load into my wings,
My boundless heart which burns with your reality,
Every cell which belogs to me, is filled peace,
I walked around earth, sky and sea,
Explained in every language,
The interminable love of Mevlana…

I remembered you in every place where I toured,
Talked about you in every street and city where I visited
I become clear with your light of divine love,
And illuminated people with your love,
In the ocean of peace
Became greater…

I remembered you
Told you every place where I went,
When I told I increased more,
The curtain of my eye became smaller when I told,
Peace inside me
You were the solution of my heart's trouble

I became a flowing river madly,
A crashing, over flowing stream,
A sea full of waves,
An unreached ocean deep and calm,
With you,
I became a heating sun with your love…

Causing the love seeds to leaf out,
Making the love flowers of various sizes bloom,
Remedy to the troubles,
Cure to the patients,
Everywhere reflecting the light of love…

Your name remained in the places where I toured
In every place where I watched
Your presence expresses,
Peace of available
Fills into my soul
This vitality;
Is peacefull with you only…

I'm a soul, so you are
Souls are everywhere
Come on souls, let's come together
On fire with divine love
Forget about  the daily troubles
Meet at the eye of heart

Poet : Can Akın                    
Translation : Nilufer Dursun

Sayfa 12 - 13 - 14 - 15

Mevlana'dan Öğütler (1)

Yerde gökte arama,
Sevgiliyi boş yere.
Hakikatin sırları,
İmanlı gönüllerde

Ruhun gerçek gıdası,
Yalnız Allah nurudur.
Sarılalım Kur'ana,
Yolumuz aşk yoludur.

Varlığın özü sevgi,
Aşkla diri kalalım.
Fanilik zindanında,
Ateşiyle yanalım.

Hamalı olma sen gel,
Beden denen odunun.
Misk-i amber sürsen de,
Duyulur kötü kokun

En sadık yardır işin,
Ona sımsıkı sarıl,
Dostun bile sadece,
Kabrin başında kalır.

Şair : Can Akın                    Advices From Mevlana (1)

Do not look for
The darling uselessly
The secret of the reality
Is in the hearts of beleiver

Real food of the soul
Is the light of the God only
Let's surround Quran
Our way is the love…

Love is the self of being
Let's remain alive with love
In the prison of transitory
Let's burn with it's fire

Come on don't be the porter
Of the wooden body
If it smells clean and sweet
Your bad perfume can be smelled

The best friend is your job
Surround it very tightly
Even your best comrade
Remains in the head of your grave

Poet : Can Akın                    
Translation : Nilufer Dursun

Sayfa 16 - 17

Mevlana'dan Öğütler (2)

Rumi'nin her dediği, birer Tanrı kelamı
Yadigâr babasından, ona 'Mevlana' adı…

'Sır, sırrı bilenlerle eşit' diyor Mevlana
Manevi gönüllere, bütün dertle deva

Güçlüyse sezgilerin, yüreğin imanlıysa
Atılırsın korkmadan, sevginin kollarına.

İmanı gerçek olan, dünyaya meydan okur
Duygulu dualarla, emeline kavuşur.

Düşünce beslendikçe, inanç imana döner
Derinleştirir bizi, bilgi ve düşünceler

İnanç ile yıkılır, ancak şüphelerimiz
Güçlenir ruhlarımız, kendimizden eminiz.

Kulak verin neylerin, yanık ezgilerine
Ulaşırken notalar, kalbin derinliğine.

İkinci bir güneşti Rumi doğudan doğan
Dante, Hugo ve Goethe, çok gerideydi ondan.

Ayağını öpmedi başka bilgenin dünya
Eteğinde dolaşır, Mevlana'nın Avrupa.

Benliğinden soyundu, nuru ile buluştu
Konya'da sevgiliyle Aralık'ta buluştu.

Şair : Can Akın                    Advices From Mevlana (2)

Every saying of Mevlana is from holy book of God
Name of 'Mevlana' is keepsake from his dad.

'Secret,is as the same as learned one'says Mevlana
Mesnevi is remedy to the hearts and all troubles besides.

If your intutions are strong enough, have a beleiver heart
You can jump bravely to the love's arms.

A real beleiver challenges to the world
With the sensitive prayers, reach his desire.

When thoughts are fed, beleif turns into religious faith
Knowledge and thoughts make us deeper.

Merely our suspects is demolished by beleif
We're sure of ourselves, become stronger our souls.

Listen to the melancholic melodies of nays
While notes are arriving to depth of heart.

Rumi who was the second sun rising in the east
Dante Hugo and Goethe, were all behind him.

World never kissed the foot of of wise except Rumi
Europe walks at the skirts of Mevlana.

He who rid of his presonality, met his light
In Konya city reunited the darling in December.

Poet : Can Akın                    
Translation : Nilufer Dursun

Sayfa 18 - 19

Erdemler Âlimi Mevlana

Ey, erdemler âlimi
Gönülleri okşayan sultan,
Sevgi okyanusunda kaybolup
Kâinata dolup taşan büyük mistik...
Bir kez daha haber et gel de sevgiden
Barışa, dostluğa hasret kalmış insanlığa,
Kardeşliği baş tacı etsinler.
Genç nesillerin umutsuzluklarına,
Deva ol,
Irak olsunlar savaşlardan
Yalnızca aşkla çarpsın yürekleri.
Tut elerimizden son bir kez daha.
Aşk dininin müritlerinden eyle bizleri
Ey, manevi güneş...
Can evlerimizde bulalım aradığımız sevgilileri...
Gönül kapılarımızın perdelerini arala,
Nura dönüşsün karanlıklar.
Tövbe etsinler nedamet edip
İhlâs ile sen yine çağır bir kez daha
Gel de... Gel de.

Şair : Can Akın                    Scholar Of The Virtues

O, scholar of the virtue,
Caressing hearts sultan
Who lost in the love ocean...
Great mystic fulling to the point of overflowing...
Come on, let's inform about love once more.
To the humanity that feel absence of
Peace, friendship, love.
Let them treat brotherhood with great respect.
Remedy the hopelessness of young generations
Who should be faraway from struggles...
Have their hearts to beat for only love...
Hold our hands for the last time Mevlana,
Make us the dervishes of the love religion.
O, moral sun.
Let us find darlings in our hearts,
Open the curtains of heart doors part away.
Make darkness turn light,
Have the men to won with the name of God regreting.
Call again. and say come... come...

Poet : Can Akın                    
Translation : Nilufer Dursun

Sayfa 20 - 21

Gönül Kirlerini Yunduk Mevlana
'Aşk Dininin Müritlerine'

Gafil gezen idik, bizdik Mevlana,
Yolunda ardından, izdik Mevlana,
Kıldan da incedir, boynumuz aşka,
Oduyla yanmaya, geldik Mevlana.

Yolunu yolumuz, bildik Mevlana,
Gafleti gönülden, sildik Mevlana,
Kıldan da incedir, boynumuz aşka,
Meyil canan'aydı, sevdik Mevlana.

Dost gözlerdi ayna, gördük Mevlana,
Gönül defterini, dürdük Mevlana,
Kıldan da incedir, boynumuz aşka,
Sevdanın yoluna, öldük Mevlana.

Canansız can olmaz, bulduk Mevlana,
Aşkın dergâhında, kulduk Mevlana,
Kıldan da incedir, boynumuz aşka,
Gönül kirlerini, yunduk Mevlana.

İkrar ile tövbe, ettik Mevlana,
Başı sıkılana, yettik Mevlana,
Kıldan da incedir, boynumuz aşka,
Aşk oduyla yandık, piştik Mevlana.

Şair : Can Akın                    We Washed Dirts Of Heart Mevlana
'To The Disciples Of Heart Religion'

We used to walk around carelessly, who we were,
In your route, we were footprints Mevlana,
Our necks are much more thicker, than hair for love,
We came to burn, with it's fire Mevlana.

We recognise your route, as ours Mevlana,
We took unwariness away, from heart Mevlana,
Our necks are much more thicker, than hair for love,
Tendency was towards to the darling, we loved Mevlana.

Mirror was the eye of comrade, we saw Mevlana,
We closed the note-book of heart Mevlana,
Our necks are much more thicker, than hair for love,
We died for the sake of love Mevlana.

Soul never be without darling, we found Mevlana,
In the dervish lodge, we were slaves Mevlana,
Our necks are much more thicker, than hair for love,
We washed dirts of heart Mevlana.

With admission, we sweared off Mevlana,
We helped to the ones, who're in trouble Mevlana,
Our necks are much more thicker, than hair for love,
We're burned by the fire of love, became mature Mevlana.

Poet : Can Akın                    
Translation : Nilufer Dursun

Sayfa 22 - 23

Mevlana

Ayna dostun yüzü, gördü Mevlana
Maşukla ağladı, güldü Mevlana
Dostun en güzeli, o sevgiliyi
Şems'in gözlerinde buldu Mevlana…

'Yalan zarar kalbe' dedi Mevlana
Selameti aşkta buldu Mevlana
Tevekkül edenler mutlak sevinir
Sabırla murada erdi Mevlana…

Senin suyun aşın candı Mevlana
Hasretle sarardın soldun Mevlana
Ayrılık ateşi eritti seni
Ne aklın ne sabrın kaldı Mevlana…

Muhabbette güneş oldu Mevlana
Cömertlikte suydu aktı Mevlana
Sevda kadehinden içti şarabı
Aşk dininde pişti yandı Mevlana…

Âşık gönüllere rüzgâr Mevlana
Gözü kem olandan ırak Mevlana
Candan bir candı cümle canlara
Şems'in ateşiyle coştu Mevlana…

Şair : Can Akın                    Mevlana

Mirror was the face of comrade, saw Mevlana
Cried with the beloved, laughed Mevlana
The best of comrade, who was the darling
Found in the eyes of Sems Mevlana…

'Lie is harmful to heart' said Mevlana
Found the peace in love Mevlana
Some ones who put themselves, in God's hands
Reached his desire, with his patience Mevlana…

Your water food was soul Mevlana
You were ground pale, because of longing Mevlana
The fire of separation, was melted you
Neither your wise nor patience, remained Mevlana…

You became sun, in the love Mevlana
Like water in the generosity, flew Mevlana
Drank the wine, in the glass of love
Became rip burned, in the religious of love Mevlana…

Mevlana is the wind, to the hearts of lovers
Far away from, the evil-eyed Mevlana
He was a real soul, to all of the souls
Got excited, with the fire of Sems Mevlana…

Poet : Can Akın                    
Translation : Nilufer Dursun

Sayfa 24 - 25

Manevi İklimler Ozanı Mevlana

Sevgi kapısını, açan Mevlana
Gönül ateşiyle, yanan Mevlana
'Ümitsizlik kapısı, değil bu kapı
Nasılsan öyle gel', diyor Mevlana…

Gönüller sultanı o, aynası Rabbin
Ozanların piri, bütün dinlerin
Sevgi hoşgörüyü, sundu cihana
Çağlayan ırmağı, tüm iklimlerin

Peygamber değildi, kitabı vardı
Dünyamızda derin, izleri kaldı
Kadını yüceltti, affetti suçu
Bütün insanlığa, candan bir yardı…

İnsanı insana, öğretendi o
İlahi ışıktı, bir güneşti o
'Ben ol da bil' dedi, aşkı sorana
Vuslat düğünüydü, ölümlüydü o

Ey manevi güneş, candın canlara
Kıldan ince boynum, aşkın yoluna
Gecemiz gündüze, dönsün sevgiyle
Bir ışık yak da gel, can dostlarına…

Şair : Can Akın                    Poet Of The Moral Climates Mevlana

Mevlana who opens the door of love
Mevlana who burns with the love of hearts
'This isn't the door of hopelessness
Come in any case' said Mevlana…

He's the sultan of heart, mirror of God
Master of the poets and all the religions
Presented love, tolerance to the world
Crashing river of all the climates…

He wasn't a prophet, had a book
His deep foot prints remained in our world
Exhalted the woman, forgave the fault
Was a real comrade to the humanity…

He who taught man to man
Was a divine light, a sun,
'Be also like me, know' to who asked the love
Reunion was his wedding-day, he was transitory,

O, moral sun, you're a soul to the souls,
My neck is thinner than hair to the way of love
Let our night turn to the day light with love
Come, light a fire to the comrades of your soul…

Poet : Can Akın                    
Translation : Nilufer Dursun

Sayfa 26 - 27

Mesnevi

Gönülleri yüceltir, Mevlana felsefesi
Kuran'ın bir tefsiri, heybetli mesnevisi
İrfan ve düşünceyle, varılacak sırlara
Ruhun mağlup etmeli, madde denen nefisi.

Kıtalara yayıldı, mevlevi tarikatı
Bir nebi değilse de, vardı onun kitabı
İrfan ve düşünceyle, varılacak sırlara
Bilgi ile söylenmiş, çok derindi hitabı.

Coşkun bir musikiydi, lisanı mesnevinin
Hikmet ile doluydu, şiirleri Rumi'nin
İrfan ve düşünceyle, varılacak sırlara
Ney sesi kadar ulvi, hazzı her beyitinin.

Ayrılmaz bir ikili, ney ile yüce Rumi
Yükselirdi sazlardan, sesler arşa ulvi
İrfan ve düşünceyle, varılacak sırlara
Dudağından döküldü, beyit beyit mesnevi.

Ruhun macerasını, anlattı kitabında
Kavuşmaktı muradı, Hakk'a yüce katında
İrfan ve düşünceyle, varılacak sırlara
İnsan olanın ruhu, ölçülü her konuda.

Şair : Can Akın                    Mesnevi

Philosophy of Mevlana, exhalts hearts
Commertery on Koran, his great mesnevi,
With knowledge and thinking, you'll reach the secret
Your must defeat the bodily appetites.

Mevlevi tariqat is spread out, to the continents
Althought he wasn't a propet, had a book,
With knowledge and thinking, you'll reach the secret
His book said by knowledge, was very deep.

Language of mesnevi is an excited music
Poems of Rumi are full of unknownanbe intentions of God,
With knowledge and thinking, you'll reach the secret
Pleasure of every story as exalted as nay sound.

An unseperated duet nay and great Rumi
Sublime sounds used to rise to the highest heaven,
With knowledge and thinking, you'll reach the secret
Mesnevi was said from his lips couplet by couplet.

In his book he told adventure of soul
His desire was to reach the place of God,
With knowledge and thinking you'll reach the secret
Sprit of real person is calculated carefully at body.

Poet : Can Akın                    
Translation : Nilufer Dursun

Sayfa 28 - 29

Sevmeyi Öğren

Yerinmez ve sevinmez, imanlı kullar
Hakikati bilirler, anlayan onlar.
Nefsi terk eylemişsen, sakın zanlardan
Yaşamla bir tutarlar, ölüme dostlar.

Açıktır merhabaya kalp kapıları
Sonsuzluğa taşınır, dostça kelamı
Nefsi terk eylemişsen, sakın zanlardan
Yol kardeşliği budur, bitmez kelamı.

Secdede aydınlanır, öz karanlığın
Şifadır yalnızlara, dostça kelamın
Nefsi terk eylemişsen, sakın zanlardan
Vakitle dost olmalı dardır zamanın.

Vaktin de var olmalı, mutlak eceli
Eserler üretirsen, kalır ebedi
Nefsi terk eylemişsen, sakın zanlardan
Tek gerçek olan aşktır ve en güzeli.

Unutma herkes korkar, sevgisizlerden
Boşuna yaşıyorsun, uzak sevgiden
Nefsi terk eylemişsin, sakın zanlardan
Kainat aşk içindir, sevmeyi öğren.

Şair : Can Akın                    Learn How To Love

Beleivers who never regret and feel happy
Know the truth and understand besides.
Avoid suspects if you left the bodily appetites
They accept death as birth, comrade to the death.

Doors of their hearts are open to the hellos
Your friendly greeting removs to the eternity
Avoid suspects if you left the bodily appetites.
This is brotherhood of route, your remark never stops.

At the prayer rug, your self darkness becomes bright
Your friendly spceeh is remedy to the solitary ones.
Avoid suspects if you left the bodily appetites.
It's good to be comrade with time, life is short.

Time may have a final surely
If you produce works, you'll live forever
Avoid suspects if you left the bodily appetites
The only truth is love, and the prettiest one.

Don't forget everybody afraid of unloveable ones
You live uselessly if you don't have any love
Avoid suspects if you left the bodiliy appetites
Cocmos is for love, learn how to love.

Poet : Can Akın                    
Translation : Nilufer Dursun

Sayfa 30 - 31


Gönül Savaşları

Allahtan kopan her ruh, gönül savaşı verir
Nefis denen maddeye, irfanla galip gelir
Düşünüyoruz madem, bulmak için gerçeği,
Yorulacağız elbet, elden başka ne gelir.

Ruh bir gün ulaşacak, insan mertebesine
Son bulacak macera, kavuşunca senteze
düşünüyoruz medem, bulmak için gerçeği
Sabır hırkası giyip, dayan bin bir engele.

Ruhlar buhrana düşer, hasedin pençesinde
Çalışmak fazilettir, ibadet ölçüsünde
Düşünüyoruz madem, bulmak için gerçeği
Deva gönül diliyle, tevazu ve edepte.

Ainesi gönüldür inanmış gönüllerin
Irmağına gel katıl çağla bilgi selinin
Düşünüyoruz madem, bulmak için gerçeği,
Büyük sırra erince, susup kalmalı dilin.

Bir rahmet bulutuydu, insanlığa Mevlana
Manevi iklim piri, Rumi Anadoluda,..
Düşünüyoruz madem, bulmak için gerçeği,
Arayıp düşünerek ulaş yüce Allah'a…

Şair : Can Akın                    Struggles Of Heart

 Every soul aparting of God, starts heart struggles
He's winner with knowledge to the bodily appetites
We think considering to find the truth
We'll be tired surely, what can we do somewhat different else…

 Sprit will reach the human position one day
Adventure will come to an end, when reaches the synthesis
We think considering to find the truth,
Putting on the khirkah of patience, endure thousands of troubles.

The clotches of jealousy makes souls become depressed
Working is virtue as the same as worship carefully calculated
We think considering to find the truth,
Remedy is heart language, politeness and modesty…

Mirror is heart of beleiver hearts
Come on participate in the knowledge of turrent and spalsh
We think considering to find the truth,
When you reach the great secret, your tongue must stop…

 Mevlana used to be a rain cloud to the humanity
Master of moral climates in anatolia Rumi
We think considering to find the truth,
Reach great God by searching and thinking.

Poet : Can Akın                    
Translation : Nilufer Dursun

Sayfa 32 - 33

Mevlana'dan Mesajlar

Geçici bu âleme,
Fazla itibar etme.
İşi yokuşa sürüp,
Mezhep ırk farkı gütme.

Tekrar bize dönüyor,
Ne varsa güzel çirkin.
Gönlünüze kin değil,
Sevgi tohumu ekin.

Sevgisiz güz bahçesi,
Değil midir yürekler.
Bu hayatın yükünü,
Gelin sevgiyle çekin.

Merhamet ile sevgi,
İnsanlığın simgesi.
Öfke tamah alçaltır,
Sevgi bilgi meyvesi.

Gelin kucaklayalım,
Dünya insanlarını.
Barış kuşları sarsın,
Evren ufuklarını.

Şair : Can Akın                    Messages From Mevlana

Do not consider and respect,
To this transitory universe much.
Let's not put the men who they have got,
Different religious and race to trouble.

All of the goodness or badness,
Rotate to us.
Sow the seed of love in your hearts,
Not the grude.

Hearts are the gardens of fall,
Without love, don't they?
Carry out the load of life,
With the love, come on.

Mercy and love,
Are the symbols of humanity.
Anger greed are not respectable,
Love is the fruit of knowledge.

Come on, let's surround,
The human beings of cosmos.
Let the peace birds fly over,
The horizons of universe.

Poet : Can Akın                    
Translation : Nilufer Dursun

Sayfa 34 - 35
http://www.turkiye-tacikistan.com/mevlana/Mevlana%20Celaleddin%20Rumi%20Dervis%20Dervisler%20Konya_files/mevlana.gif
"İnsan gözden ibarettir aslında geri kalan cesettir… Göz ise ancak dostu görene denir." MEVLANA

http://www.turkiye-tacikistan.com/mevlana/Mevlana%20Celaleddin%20Rumi%20Dervis%20Dervisler%20Konya_files/mevlana.gif
"Man consists of eye truly the rest is corpse, eye is the one who sees comrade." MEVLANA

Canlar Dayanmadı Ağlamasına

Ne uyku ne rahat yüzü görmedin.
O güneş yüzlüyü ruhunla sevdin.
Kanlı yaşlar döktü yer gök ardından.
Yâre ağlamayı herkes ne bilsin.

Canlar dayanmadı ağlamasına.
Gönlünü aşk ile dağlamasına.
Kanlı yaşlar döktü yer gök ardından.
Dönmekti yakışan Şems'in şanına.

Ardından nurlandı, bastığı yerler.
Açıldı yolları, geldi müjdeler.
Kanlı yaşlar döktü yer gök ardından.
Yerini tutacak yoktu kimseler

Mihmanı cananı Şems'ti o dilin.
Devası muhabbet hasta teninin
Kanlı yaşlar döktü yer gök ardından.
Dermanı kesildi ayağın elin

Gök kubbe yeryüzü boştu güneşsiz.
Nasıl doğacaktı ay sevgilisiz
Kanlı yaşlar döktü yer gök ardından.
Dönmesindi dünya güneşsiz Şems'siz.

Şair: Nilüfer Dursun          Souls Had No More Endurance Left To His Crying

You neither slept well nor be untroubled.
Loved the sun-faced with your soul.
Earth and sky cried bloody after him.
How does everybody know to cry for darling.

Souls had no more endurance left to his crying.
To burn his heart with love.
Earth and sky cried bloody after him.
Coming back which befits distinty of Sems.

After him every place became divine rediance.
His roads were opened, good news were told.
Earth and sky cried bloody after him.
His function wasn't carried out by someone else.

Sems was the host and lover of the heart.
Love was the cure of his ill body.
Earth and sky cried bloody after him.
Foot and hand lost their strength.

Sky and earth were empty without sun.
How will the moon rise without love.
Earth and sky cried bloody after him.
World shouldn't turn without sun and Sems.

Poet: Nilufer Dursun          
Translation: Can Akın
Çeviri: Can Akın

Sayfa 38 - 39

Can Tenden Ten Candan Gizli Değildi

Güneşe kuldun sen, gece değildin.
Dem vurmak rüyadan nafile dedin.
Medreseydi dünyan, tekkense âlem.
Hakk yolu yolcusu, aşk piri idin.

Dökülmemiş sırrı, gönül aynanın.
Sevgi şarabından içtin sızmadın.
Medreseydi dünyan, tekkense âlem.
Oduyla yandın da aşka kanmadın.

Candan da candın sen, ehli dostlara.
Mumuna pervane, Şems'in nuruna
Medreseydi dünyan, tekkense âlem.
Aşk dini müridi, yolcuydun Hakk'a.

Verdin de özünü yoluna aşkın.
Şems'in bakışıyla kaynayıp taştın.
Medreseydi dünyan, tekkense âlem.
Gönülden sevmenin çağını açtın.

Güneştin gönüllere, cevher madeni
Ney anlatıp durdu yürek derdini.
Medreseydi dünyan, Tekkense âlem.
Can tenden, ten candan gizli değildi.

Şair: Nilüfer Dursun          Neither Soul Nor Body Were Hidden From Each Other

You were the slave of sun, not dark.
Talking about dream is not useless, you told.
Your world was madrasah, tekke your universe.
You're the voyager of God way, father of love.

Silver of your heart mirror hasn't been thrown away.
You drank the wine of love never passed out.
Your world was madrasah, tekke your universe.
In spite of you're on fire with love, didn't get bored.

You're much more darling to the real comrades.
The propoller of Sems divine radiance.
Your world was madrasah, tekke your universe.
Disciple of love religious, voyager to God.

You devoted yourself to the way of love.
With the glance of Sems, became welded ran over.
Your world was madrasah, tekke your universe.
Began era of loving willingly.

You're the sun to the hearts, mine of heart.
Nay went on telling your pain of heart.
Your world was madrasah, tekke your universe.
Neither soul nor body were hidden from each other.

Poet: Nilufer Dursun          
Translation: Can Akın
Çeviri: Can Akın

Sayfa 40 - 41

Can Yemeği Yerdin Can'dı Şerbetin

Döndün pervaneye, yandın aşk ile.
Güneştin şevkatte, hem muhabbette.
Ne gamdan dem vurdun, ne de kederden.
Çağlayan ırmaktın, sen gönüllerde.

Dünya'ya öğreten pir'din sevgiyi.
İstemedin sensiz, o sevgiliyi.
Ne gamdan dem vurdun, ne de kederden.
Padişahın bildin Şems Tebrizliyi.

Görmeden yüzünü, tek ayna sendin.
Ona devlet kuşu, kutlu'sun derdin.
Ne gamdan dem vurdun, ne de kederden.
Can yemeği yerdin, can'dı şerbetin.

Ruhun şarab-ı Hakk, gönüllere yar.
Şems'in bakışından coşan bir pınar
Ne gamdan demvurdun, ne de kederden.
Tanrı'nın ihsanı, ilahi bir har

Gönül şen gözyaşlı, vuslatgecesi.
Ben olda bil dedin aşk bilmecesi.
Ne gamdan dem vurdun ne de kederden.
Yol göstericindi Tebriz güneşi.

Şair: Nilüfer Dursun          You Used To Eat Soul Food, Soul Was Your Drink

You looked like propeller, burned with love.
You're a sun not only at mercy, but also love.
You talked about neither trouble, nor pain.
You're a falling river in the hearts.

You're the father, who taught love to the universe.
Did not want the darling, without you.
You talked about neither trouble, nor pain.
Accepted Sems from Tebriz, as a sultan.

Before you saw his face, you're the only mirror.
C alled him bird of government, blessed, said
You talked about neither trouble, nor pain.
You used to eat soul food, soul was your drink.

Your soul is the wine of God, love to the hearts.
A spring is excited by the glance of Sems.
You talked about neither trouble, nor pain.
A present of God, a divine fire.

Heart is joyful, eyes are we tin the union night.
Become me and know the puzzle o flove you said.
You talked about neither trouble, nor pain.
Your guide was the sun of Tebriz.

Poet: Nilufer Dursun          
Translation: Can Akın
Çeviri: Can Akın

Sayfa 42 - 43

Sufi Mevlana'dan İnciler (1)

Bir sis bulutu geçmiş, gelecek ise hayal,
Gerçek hakikat ehl-i,her daim anı yaşar.

Kaderimiz böyleymiş deyip boyun eğenler,
Ne hayatın hâkimi, ne de pek yürekliler.

Kusuru görmez sufi, kınansa yaralansa,
Dedikodu rüzgârı, gül kokusudur ona.

Acılarla çözülür, kalpteki katılıklar,
Hikmeti anladıkça, kimileri yumuşar.

Kıble etmez kendine, asla dünya malını,
Putlaştırıp kullanmaz, kendi doğrularını.

Tevazu sahibidir, zirveye ulaşsa da,
Uyanık tutar daim, sufi gönlü ayakta.

Prim vermez gıybete, gerçek hakikat ehli,
Tek bir kelime etmez, incindiyse de kalbi.

Yıkamakla çıkar mı, kalplerdeki pislikler,
Kir bağlamış gönülden, art niyet ve hasetler.

Hesapsız sevmeyi, öğütledi Mevlana,
Cennet ile cehennem, dünya'daymış aslında.

Safi nurdu Mevlana, inancı çok uluydu,
Saf bir aşkla bağlandı, yolu sevgi yoluydu.

Şair: Nilüfer Dursun          Pearls From Sofi Mevlana (1)

Past is a foggy cloud, future is mirage,
Real master of truth, lives the day only.

Ones who said this is our destinty and submit,
Are neither the owner of the life nor brave.

Sofi never sees the mistake, even be censured and injured,
Gossip wind is rose perfume for him.

Hardnesses of the heart, will be untied by pain,
Some ones become soft, when they understand the hidden reality,

Sofi never interested in world's wealth,
And idolize use his own corrections.

Behaves modestly, even reaches the top,
Never lets his heart sleep, always alert.

Real master of the truth, never considers gossip,
Even be injured, says any word.

Will dirts of the heart be cleaned by washing,
From the grudge soul, hidden intend and jealousy.

Mevlana adviced to love without careful consideration,
In reality heaven and hell are in the world.

Mevlana was a pure divine radiance, his beleif was great,
Loved guietelessly, his misson was love.

Poet: Nilufer Dursun          
Translation: Can Akın
Çeviri: Can Akın

Sayfa 44 - 45


Sufi Mevlana'dan İnciler (2)

Dışarıda arama, şeytan kendi içinde,
Cennetle cehennemi, yaşatırsın kendinde.

Allah'tan bir lütuftur, dostlarımız bizlere,
Yol arkadaşı yoksa olgunlaşamaz kimse.

Güneştir bir varlığın, yoluna yoldaş olan,
Yokluğunda ruhumuz, çekilir canımızdan.

Şifacıdır canlara, varlığıyla ruhdaşlar,
Gözümüz kulağımız, can verendir yoldaşlar.

Emin beldede yaşar, teslim olanlar Hakk'a,
Debelenme son bulur, çalkantılı sularda.

Ölmeden ölmeliyiz, yeniden doğmak için,
Her gününüz aynıysa, yaşıyorsun ne için.

Yaşın ne önemi var, değişmek istiyorsan,
Henüz zamanın varken, ol insan gibi bir insan.

Sonsuz kalp zincirinin, halkalarıyız bizler,
Koparsa bir başkası, yeni bir halka ekler.

Her ölen sufi için, yeni bir sufi doğar,
Çember hep sabit kalır, değişse de halkalar.

Beyhude bir yaşamdır, aşksız geçen bir ömür,
Aşk dinidir dinimiz, aşkın tarifi yoktur.

Şair: Nilüfer Dursun          Pearls From Sofi Mevlana (2)

Don't look outside, devil is inside of you,
You'll be lived heaven and hell inside you.

Presents from God, our comrades to us,
If anybody has never a comrade, being mature is impossible.

Sun is a companion, to the way of a human being,,
During his absence, our souls feel exhausted.

Soul mates are doctors with their presence to souls,
They're our eyes ears who encourage the souls.

The ones who submit God, live in secure community,
Struggles come to en end, in the choppy water.

Before death we have to die, in order to born again,
If your days are the same of each other, why do you live.

If you want to change, age isn't important,
You've time just now, become a man like a man.

We're rings of the endless chain of heart,
If it breaks off, somebody adds a new one.

For every dead sofi, a new sofi borns,
Circle will be remained stable, when points change even.

Poet: Nilufer Dursun          
Translation: Can Akın
Çeviri: Can Akın

Sayfa 46 - 47

Mevlana'dan Mesajlar

Mevlana'dan mesaj var,
Hakk aşığı kullara.
Kusursuz dost ararsan,
Mahkûmsun yalnızlığa

Zuhur etmez Hakk aşkı,
Kirletilmiş gönülde.
Gerçek bendenin ruhu,
Yücelir o mevkide.

Allah aşkıyla yanar,
Velilerin yüreği.
Malı mülkü ziyneti,
Görmez asla gözleri.

Bir gün mutlak erersin,
Sabır ile murada.
Kafanı yorup durma,
Ne doluya ne boşa.

En makbul ibadettir,
Hizmet etmek insana.
Kötü kullara sabret,
Yaradan hatırına.

Şair: Nilüfer Dursun          


Messages From Mevlana

There're messages from Mevlana,
To the lovers of God.
You'll be the prisoner of loneliness room,
If you look for a flawless comrade.

Love of God never appears,
In the dirtied hearts.
Sprit of the real servant,
Becomes lofty at that place.

One day you'll be reach the goal,
Wıth your patience.
Let's not think about it much,
Either goodness or badness.

Hearts of the men close to God,
Are on fire,
With the love of God,
Their eyes never see the property.

The best worship is,
To serve the humanity.
Be patience to the malicious ones,
For the sake of God.

Poet: Nilufer Dursun          
Translation: Can Akın
Çeviri: Can Akın

Sayfa 48 - 49


Erdemlerin En Hası

Küçük hesap peşinde, koşup kafanı yorma
Günlük rızkı gönderir, Mevla isterse kula.

İnançlı olmak güzel, o da Allah'ın işi
Gönül gözüyle görür, o isterse bir kişi.

Cümle insanlık sever, Allah dostu kulları
Onları tanırsınız, yüzündedir nurları.

Yeterince dua et, kötülüklere sabr et
Yaşatacaktır sana, daha dünyada cennet.

Sabırla ereceksin, mutlak bir gün murada
Kafa yormaktan vazgeç, hem doluya hem boşa.

Yüreğine ayna tut. Bak neler göreceksin
Gerçek Allah dostuysan, canları seveceksin.

Durup şöyle bir düşün, afatlardan bir ders al
Yükseklere erdikçe, hep alçak gönüllü kal.

Zaman küllendiriyor, acıyı derdi yası
Sabr etmek olsa gerek, erdemlerin en hası.

Geçici bu âlem, sakın bilmezden gelme
Manevi mertebeni, hazırlarsın bilginle.

En çok Allah'a güven, anadan daha dosttur
O mükemmel ve tektir, başka bir Allah yoktur.

Şair: Nilüfer Dursun          The Best Of Virtues

Do not think hard on calculations
God sends daily bread to the beleivers.

It's good to be a beleiver, God's desicion surely.
If God wants a man with the eye of heart can see.

Humanity loves the God's comrades
You know them, their light are on faces.

Be patience on badness pray sufficiently
God will make a heaven for you in the world even.

You reach your desire, one day don't worry
Stop thinking to find solution hardly.

Look at inside your heart on the mirror what there is
If you are a real comrade of God, you should love souls all.

Stop and think thusly, learn a lesson from disasters
When you became ripe, be modest always.

Time causes pain trouble and mourning to forget
The best of virtues must be patience.

This wold is transitory, beware, do not pretend ignorance
You'll get your moral rank ready by your knowledge.

At most trust to God, more friendly than your mother
Perfect and single, there's no God another.

Poet: Nilufer Dursun          
Translation: Can Akın
Çeviri: Can Akın

Sayfa 50 - 51

Muhtaçtır Canlar Cana

Kul ayırıp da işi sürmek yokuşa
Yakışmaz insan gibi, insaniyetli kula.

Kötülüğe sabretmek, Yaradan hatırına
En değerli ibadet, yüce Tanrı katında…

Teslim olsun yeter ki, kul yaratıcısına
Merhamet edecektir, yarattığı her cana.

Şaşırıp da kıbleyi, nefsine yenilirsen
Tövbe et ihlâs ile imanın tazele sen.

Son nefesinde tövbe, af dilemek faydasız
Yapılan bir yanlışı, derhal onarmalıyız.

Hased elbisesini, giyinmişsen bir kere
Alçalacaktır ruhun, her gün yüzlerce kere.

Ayna tutacak bir dost, bulmalısın gönlüne
Gerçeği göreceksin, sırları dökülse de.

Dostla şenlenir gönül, muhtaçtır canlar cana
Dostluklar baş şerbeti, içmeli kana kana.

İyi seçilmeli dost, olmalı candan da can
Gerekirse dost için, akıtabilmeli kan.

Sebebi dostluk sevgi, hayata gelmemizin
Kalbe girecek canı, olmalı hepimizin.

Şair: Nilüfer Dursun          Souls Need Souls

By classifying persons, making troubles
Humanlike man doesn't suit.

For the sake of God, being patience to badness
Well regarded according to God, most acceptable worship.

When mortal submits to his creative sufficiently
God will have mercy on every created soul.

If you're bewildred defeated by your bodily appetites
Wow with your heart, you sholuld instilled your beleif.

Useless to apologize and wowing when azrael comes
Good to repair a misstep as soon as possible.

If you put on the jealousy dress once
Every day your sprit will lose altitude hundred times.

You musy find a comrade who's the mirror of your heart
In spite of silverinf was spilled, you'll see the truth.

Heart becomes happy with comrades, souls need souls
Friendship looks like honey sherbet, good to drink.

A comrade who must be chosen carefully, be more friendly
If it's necessary must shed blood comrade.

Aim is friendship and love to be created
We all must have a friend in our hearts.

Poet: Nilufer Dursun          
Translation: Can Akın
Çeviri: Can Akın

Sayfa 52 - 53

Gönlü Dost Eyle

İmanlı kulların, Allah'ı birdir
İnançlar aynıdır, din ise tektir.
Nifakla ayrıldık, nesiller boyu
Batılı terk edin, hakikat yektir.

Huzurla bulursun, yolunu Rabb'in
Ayırmadan sevsin, her kulu kalbin
Nifakla ayrıldık, nesiller boyu
Zulümü terk edin, insanı sevin.

Döneceksin mutlak, Hakk'a sonuna
Mana âlemine, geçiş orada
Nifakla ayrıldık, nesiller boyu
Gafleti terk edin, ölüm sırada.

Ne mutlu ilime, adanmış ömre
İnsanlığa hizmet eden gönüle
Nifakla ayrıldık, nesiller boyu
Huzur gönüllerde, gönlü dost eyle.

Sevgiyle dönüyor, dünya biliniz
Tanrı'nın eseri kulu seviniz
Nifakla ayrıldık, nesiller boyu
Aşk için bu dünya, çokça seviniz.

Şair: Nilüfer Dursun          With All Hearts Be Comrade

Beleivers have the same God
Religion is the same, but beleifs are not,
Along the generation, we're seperated by enmity
You should leave the superstition.

With peace you can find the God
Let your heart, love everybody,
Along the generations, we're seperated by enmity
You should leave the cruelty, love man do.

At the end, you'll return to the God
Transition to the moral world there,
Along the generations, we're seperated by enmity
You should leave the neglince, it's death's turn.

What a happy life it is, dedicating to the science
Serving humanity, with all of the hearts,
Along the generations, we're seperated by enmity
Peace is in the heart, with all hearts be comrade.

You should know world turns with love
Love the man, who's the evidence of God,
Along the generations, we're seperated by enmity
Love as much as you can, this world for love.

Poet: Nilufer Dursun          
Translation: Can Akın
Çeviri: Can Akın

Sayfa 54 - 55

İzindeyiz Mevlana

Rumi'nin yolunu, yol bellemişiz
Aşkın dergâhında, yanmış pişmişiz
Geçtik bu âlemden, aşkla diriyiz,
Kıblemiz gönüldür, meclisimiz dost.

Mescidimiz insan, eseri Hakk'ın
Kibirlenip durma, tevazu takın
Gıybet cimrilikten, sen sen ol sakın,
Kıblemiz gönüldür, meclisimiz dost.

İnsana insanı öğreten bizdik
Gönülden gönüle, çağlayıp gezdik
Ne gamdan dem vurduk, ne dertten bezdik,
Kıblemiz gönüldür, meclisimiz dost.

Âdemle Havva'nın torunlarıyız
Gezegenimiz bir, hep dünyalıyız
Rumi çağırıyor, dost olmalıyız,
Kıblemiz gönüldür, meclisimiz dost.

Şair: Nilüfer Dursun           

 

We Adapt Your Idea As Ours Mevlana

We learned Rumi's idea as ours
At dervish lodge, burned and became mature
Forgot about the worldly goods, with love we're all alive.
Our direction of Mecca is heart, meetings full of comrade.

Human is our mosque, mark of God
Behave modesty, stop being proud
Good to avoid gossiping and stinginess,
Our direction of Mecca is heart, meetings full of comrade.

We wo taught man to man
Neither talked about sadness nor got tired of troubles,
Our direction of Mecca, meetings full of comrade.

We're grandchildren of Âdem and Eve
Planet is the same, we're all from world
Rumi calls, we should behave friendly,
Our direction of Mecca is heart, meetings full of comradem.

Poet: Nilufer Dursun          
Translation: Can Akın
Çeviri: Can Akın

Sayfa 56 - 57

Mevlana

İnanmışın gönlünde, Hakk'ı buldu Mevlana
Pervane'siydi aşkın, coştu aşkla Mevlana
Işık tuttu evrene, aşkı öğretendi o,
Mecnuna döndü Şems'siz, hamdı pişti Mevlana.

Bir sevgi ırmağıydı, aktı gönle Mevlana
Eşsiz güneşi şarkın, doğdu ruha Mevlana
Işık tuttu evrene, aşkı öğretendi o,
Manevi iklim yeli, esti cana Mevlana.

Ölümden önce tattı, şerbetini Mevlana
Son durak yine Hakk'tı, ölümlüydü Mevlana
Işık tuttu evrene, aşkı öğretendi o,
Ölümü düğüne eş, tuttu yüce Mevlana.

Nefsin ihtirasından, ırak durdu Mevlana
Ruhu aşkla besledi, dosta candı Mevlana
Işık tuttu evrene, aşkı öğretendi o,
Bilgi ve düşünceyle, erdi sırra Mevlana.

Tecellisiydi Hakk'ın, büyük sufi Mevlana
Tefsir etti Kuran'ı beyitlerle Mevlana
Işık tuttu evrene, aşkı öğretendi o,
Kurucusu ve piri, aşk dininin Mevlana.

Şair: Nilüfer Dursun          Mevlana

In beleiver's heart, found the God Mevlana
Moth of love, got excited with love Mevlana
Lighted the way for universe, the person who taught love,
Without Sems crazed by love, unrefined became ripe Mevlana.

A river of love, ran down to hearts Mevlana
Unmatched sun of orient, was born to soul Mevlana
Lighted the way for universe, the person who taught love ,
Wind of moral climate, blowed to souls Mevlana.

Before death he tasted the sherbet Mevlana
The last station was God, he used to be transitory Mevlana
Lighted the way for universe, the person who taught love,
Death was loked like the wedding day according to great Mevlana.

Desire of bodiliy appetites was far away from Mevlana
Fed sprit with love, was comrade to soul Mevlana
Lighted the way for universe, the person who taught love,
With knowledge and thinking, reached the secret Mevlana.

Manifestation of God, great sofi Mevlana
Explained Koran with couplets Mevlana
Lighted the way of universe, the person who taught love,
Founder and master, religion of love Mevlana.

Poet: Nilufer Dursun          
Translation: Can Akın
Çeviri: Can Akın

Sayfa 58 - 59

Rumi

İnsanlığa nurdu, rahmetti Rumi
Anadolu piri, veliydi Rumi
Ölmüşken diriydi, diriyken ölü
Arifin gönlünde, güneşti Rumi.

Ruhun macerasını bilendi Rumi
İlahi âlemden gelendi Rumi
Ölmüşken diriydi, diriyken ölü
Ebedin atına binendi Rumi.

Sönüp gitmeyeni sevendi Rumi
Ruhun sırlarına erendi Rumi
Ölmüşken diriydi, diriyken ölü
Aşkı candan eksik etmedi Rumi.

Susuz gönüllere şaraptı Rumi
Toprağı mücevher yapandı Rumi
Ölmüşken diriydi, diriyken ölü
Allah' âşık tapandı Rumi.

İbretti insan her sözün Rumi
Hakk'ın tecellisi, nur yüzün Rumi
Ölmüşken diriydin, diriyken ölü
Şems'le aydınlandı, can gözün Rumi.

Şair: Nilüfer Dursun          Rumi

He was light to humanity Rumi
Master of Anatolia, holy man Rumi
Althought dead was alive, dead when alive
In the heart of wise, was a sun Rumi.

He knew adventure of soul Rumi
Came from divine world Rumi
Althought  dead was alive, dead when alive
Used to ride horse of eternity.

He who loved the vivid man Rumi
Became rip secrets of sprit Rumi
Althought dead was alive, dead when alive
He used to be never without love Rumi.

Wine to thirsty hearts Rumi
Made soil jewelry Rumi
Althought dead was alive, dead when alive
Used to fall in love with God, worship Rumi.

Your every word was lesson to man Rumi
Your beatific face manifestation of God Rumi
Althought dead was alive, dead when alive
Your eye of heart became brighten with Sems Rumi.

Poet: Nilufer Dursun          
Translation: Can Akın
Çeviri: Can Akın

Sayfa 60 - 61

Ey Yüce Rumi

Uyduk çağrına, vardık kapına
Hakk'ın yoluna, ey yüce Rumi.

Gafiller idik, af ne bilmedik
Aşkla sevmedik, ey yüce Rumi.

Aşkla yanışı, Hakk'a varışı
Tattık barışı, ey yüce Rumi.

Düştük yollara, candık canlara
Cümle kullara, ey yüce Rumi.

Geçtik âlemden, gamdan kederden
Yandık sevgiden, ey yüce Rumi.

Aşktı şırası, balı arısı
Yoktu kaygısı ey yüce Rumi

Kovandı beden, ırak kötüden
Öldün ölmeden, ey yüce Rumi.

Tanrı aşığı, aşkın ışığı
Pirler kuşağı, ey yüce Rumi.

Yoktu milleti, aşktı mezhebi
Şems'ti güneşi, ey yüce Rumi.

Kuldu kıblesi, sonsuz hutbesi
Kutsal türbesi, ey yüce Rumi.

Şair: Nilüfer Dursun          Oh, Rumi The Great

We heard the calling, arrived at your place
For the sake of God, oh Rumi the great.

We're unknowledged, didn't know how to forgive
Never loved deeply, oh Rumi the great.

Burning with love, to reach to the God
We lived peacefully, oh Rumi the great.

We set of the journey, comrade to the souls
To all the mortals, oh Rumi the great.

We forgot about world, sadness and grief
Burned by love, oh Rumi the great.

Love was his grape must, honey and bee
Never had anxiety, oh Rumi the great.

Body was his hive, far from the badness
You died before death, oh Rumi the great.

Lover of the God, love's bright light
Generation of masters, oh Rumi thre great.

Never had a nationality, his religion was love
Sems was his sun oh Rumi the great

Human was his direction of Mecca. endless the khutba
Holly his grave, oh Rumi the great.

Poet: Nilufer Dursun          
Translation: Can Akın
Çeviri: Can Akın

Sayfa 62 - 63

Can AKIN & Nilüfer DURSUN
 
23 Nisan 2011
 
Kitap Tanıtım -  İmza Günü
 
Book Presentation And Signature Day
 
Yer – Place  Gelibolu Mevlevi Hanesi - Gelibolu Lodge Of Mevlevi Dervishes
 
Saat – Hour = 14.00 – 17.00

Gelibolu Mevlevihanesi

                       Bir cihan imparatorluğun Avrupa Kıtası' ndaki başkentidir; Gelibolu…               
         
                       Viyana' ya kadar uzanan bu coğrafyaya asırlarca sevgi, barış, hoşgörü ve adalet ile hükmetmiş olan Osmanlı İmparatorluğu, kültürünü balkanlara açarken Gelibolu' yu bir merkez olarak kullanmıştır. İstanbul' un arka bahçesi niteliğinde olan ve Osmanlı donanmasına ev sahipliği yapan Gelibolu, yetiştirdiği alimleri balkanlara göndererek Türk-islam kültürün yayılmasını sağlamıştır. Çok yakın tarihlere kadar, hacı adaylarının kutsal topraklara gitmeden önce Gelibolu' yu ziyaret etmelerinin bir gelenek haline geldiğini ele alırsak, Türklerin, Rumeli'deki ilk eyaleti olan bu eşsiz kentin, manevi önemi daha çok ortaya çıkacaktır.

                        Bu kentte şimdilerde tekrar can kazanan öyle bir adres vardır ki, biraz tarih kitaplarını karıştıranlar hem Gelibolu' nun hemde balkanların bu manevi kalbinin "Gelibolu Mevlevihanesi" olduğunu görmekte zorlanmayacaklardır. Dünyanın en büyük mevlevihanesi, asithanesi ve semahanesi özelliklerini elinde bulunduran bu yapı 1621 yılında ilk postnişi Azade Mehmet Dede ve dervişleri tarafından inşa edilmiştir.  

                      O tarihten sonra çok geniş bir alana yayılarak köfeki taşından minaresi, kiremit çatısı iki katlı semahanesi, semahanenin yanında kadınlar mahfili, divanhanesi, ocaklı köşkü, abdest alma yerleri, derviş hücreleri, şeyhin haremi, kütüphanesi ile zamanın en gelişmiş eğitim merkezleri arasında yer almaktaydı. Son onarımı 1889-1900 yılları arasında Sultan 2. Abdülhamit tarafından yapılan Mevlevihane bu yüzyılın başlarında derin bir uykuya dalmıştır. Askeri bölge içinde kalıp önce hastane daha sonradan depo olarak kaderine terk edilen Mevlevihane 1994 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satın alınarak 2005 yılında ziyarete açılmıştır.
                  

                        Yıllardır derin uykuda olan bu büyük kültür mirası, bugünlerde derin uykusundan uyanmaya başlamıştır. Gelibolu Mevlevihanesi' ni Koruma ve Mevlevi Kültürünü Tanıtma Derneği ile Bursa Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği ele ele vererek bu büyük kültür mirasına can vermektedirler. İki seneye yakın süredir her ay düzenli olarak Bursa dan gelen ekip aslına uygun olarak mesnevi sohbetleri ve sema yapmaktadırlar. Gerek Bursa da gerek Gelibolu da yaptıkları hiçbir faaliyetten ücret talep etmeyen bu son dönem "aşk yolcuları" unutulmuş bir kültürü tekrar ayağa kaldırabilmek için tüm gayretleriyle çalışmalara devam etmektedirler. 
 MEVLANA KİMDİR?

                      Büyük mutasavvuh ve nefeskar Mevlana Celaleddin Rumi 1207 yılında Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğdu, 17 Aralık 1273 yılında Konya'da öldü. Babası ünlü bir bilgin olan Sultan Bahattin Veled'dir.

                       Mevlana dizelerinde Tanrı'nın verdiği tüm güzellikleri görerek insanların mutluluk yolunda yürüyebileceklerini söyler. Günümüzde büyük hırs ve çıkar duygularıyla yaşayanlar onun düşüncelerinden ders alabilirler. Mevlana varlığın temelinin evrensel aşkın yoluna düşmekle ve onu tanımakla ortaya çıkabileceğini söylüyor. Tasavvuh Tanrı ile bütünleşmektir. Ölüm ruhun bedenden ayrılması, ilahi beden ile buluşma anı vuslattır. Mevlana'nın sözlerinin anlamı araştırıldıkça ışıkla yollar açılır. Günümüzde mevlevilik törenlerinde grup halinde dönen insanların gösterileri televizyon ekranlarından izlenmektedir. Tanrı'ya duyulan engin sevgiyi ifade etme şekli olan dönüşler ağır bir tempoyla başlar sevgi ve coşkuyla sürüp gider. Semazenlerin giydikleri elbiselere "Tennure" denir. Bu elbiseler içinde tertemiz düşüncelerle insanlığı sevme, yaşamı güzel görme, duygularıyla yıllardır uygulanan bu törenler mevlevilikte bir sembol ve anlam derinliği taşımaktadır. Törenlerde beyaz elbiseleriyle dönen dervişlerden başka "Post-Nişin" denilen mevlevi grubunun başkanı vardır. Semazenler sağ ellerni yukarıya, Tanrı'ya çevirirler, sol elleri de aşağıya, yere dönüktür. Bunun anlamı, halktan alınan yere saçılır, Tanrı'ya avuç açıktır. Öbürü ile de Tanrı'dan gelen, insandan geçerek topluma dağılır. Töreni idare eden musiki heyetine "Mutrip", mutrip heytetindeki saz çalıcılara "Neyzen", kudüm çalanlara "Kudümzen", şarkı formunda eserleri icra edenlere "Ayinhan" ve "Naathan" denir. Mutrip heyetinin tam karşısında post-nişin denilen şeyh'in postu bulunur. Postun ucunda semahane ortasına kadar bir çizgi olduğu düşünülürse bu çizgiye "Hatt-ı İstiva" (en kısa yol) denir ve kutsaldır bozulmaz.

                      Mevlana'nın oğlu Sultan Veled ile Mevlana'nın yanıda yetişen Selahattin Zerkubi ve Hüsamettin Çelebi "Mevlevilik" tarikatını kurarlar. Mevlana ilk on sekiz beyti yazar ve Hüsamettin Çelebi'ye verir. Ondan sonraki dizeler Mevlana tarafından söylenip H. Çelebi tarafından kaleme alınmıştır. Gönüller sultanı Mevlana 700 yıldır sözleri ve eserleriyle insanlık âlemine yaşama sevinci sunuyor. İnsanlığa ahlakın, faziletin, dürüstlüğün iyilik ve yardım severliğin potasında değerli olabileceğini anlatıp aynı zamanda ölümün bile güzelliği olduğunu, Tanrı'ya kavuşmanın anlamını öz düşüncelerle sözlerle anlatıyor. Mevlana ölümü vuslat (Düğün) gecesi olarak yorumluyor. Hak'kın birliği yolunda, insanlar arasında bir ayrım yapmıyor ve onlara şiirin altın kalıpları içinde şöyle sesleniyor 'Ey dost, sevgiyle dostuz, seninle varız' Mevlana, bir insan günah işlemiş olsa da, Tanrı'nın ilgisi ve yüceliğinden ümit kesmemesini tövbe kapısının son nefesine kadar açık olduğunu söylüyor. Mevlana'ya göre bir insanın asıl doğuşu kendi bedeninden olandır. Çünkü insan oluş bu doğumla başlar. Istırap insanın kendi bedeninden doğmasını sağlar ve sırra giden uzun yolculuğun kapılarını açar. Mevlana "Dünyada ve her yerde o var, bir tek o var. Dünyada herşeye yakın sadece yüce dost o var."

                       Mevlana'nın torunu Nevin KORUCUOĞLU'nun X. Milli Mevlana Kongre'sindeki konuşmasından alınmıştır

WHO'S MEVLANA?

                       Mevlana who is also known as Rumi, was a philosopher and mystic of Islam was born in 1207 in Balkh in Apghanistan and died 17 December 1273 in Konya city. His father was Sultan Bahaddin Veled who was a famous scholar.

                       In his lines Mevlana says men will be able to walk in the way of happiness by seeing the beautiness of God. Today men who has powerful desires and self seeker feelings can take a lesson from the thoughts of Mevlana. Mevlana says the origin of existence will be appeared by the universal love. Sufism is to become a united whole with God. Death is separation of soul from body and meeting with divine body. Your ways will become luminous by the words of Mevlana. Mevlana has regarded love of humanity, he also adviced to be tolerant, merciful, kind and patient.

                       In addition Mevlana adviced not to be the slaves of harsness and anger. In his couplet 'If you don't love, you'll be dead. When you love, you'll remain alive. According to the brief of Mevlana a man burns twice; at first by mother, at the second by his own body. The true birth is the second one. 'The body of a man as the beehive, The honeycomb and the honey of this hive is love. When you take love away from this hive it will be an empty hive only.

                       Today in the ceremonies of Mevlevi people who turn in groups named 'Sema'; explains the love of God. Turning starts slowly continues with a great excitement. Mevlevi dervish who performs the sema wears a private dress named 'Tennure. In ceremonies there is a president of Mevlevi Group named 'Post-Nisin'. Mevlana dervishes turns their right hands to the top and their left hands to the ground. It means that palms are open to the God for the gifts which they come from God spread to the society. The music group is named 'Muhrip' musicians who play nay named 'Neyzen'singers are named' Ayinhan'and 'Naathan'. In the opposite of music group there's the skin of an animal with it's hair. At the end of the skin there's a holly line it's named 'The shortest way'. 

                      The "dance" of the Whirling Dervishes is called "Sema". Sema is a part of the inspiration of Mevlana as well as part of the Turkish custom, history, beliefs and culture. Sema represents a mystical journey of man's spiritual ascent through mind and love to "Perfect." Turning towards the truth, his growth through love, desert his ego, find the truth and arrive to the "Perfect" then he return from this spiritual journey as a man who reached maturity and a greater perfection, so as to love and to be of service to the whole of creation, to all creatures without discrimination of believes, races, es and nations. In reality people all over the world need love. In the couplets Mevlana says that humanity is able to walk in the way of happiness by seeing all of beautiness which God bestows.

                       Son of Mevlana Sultan Veled, his son and Selahaddin Zerkubi who was trained by Mevlana have establish the Mevlevi Tariqat. After Mevlana had said the couplets Celebi the Husamettn wrote them. Mevlana has been presenting the joy of living by his words for 700 years.

                       He has been telling to the humanity crucible of morals, virtue, honesty, goodness and helping for years. Life will be more valuable and death has beauty also it means meeting God. According to Mevlana death is a wedding night. He never divide men into groups and he calls out's comrade! we were comrades with love, we come into existence with you. 'Mevlana says if somebody commits a sin he shouldn't loose his hope. The door of wowing will be opened up to the last breath. He also says' All over the world at every place there's only God, everything is a lie in this life.

                       'This article is recipient from the speech of Nevin Korucuoglu who is the grandchild of Mevlana at the X. Mevlana Congress in Konya'.CAN AKIN KİMDİR?

                       Yurtdışında yaşayan Türk ve Mevlana hayranı yabancılar tarafından tanınan 1963 doğumlu Can Akın, Tarım ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünde ve İçişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunarak aynı kurumdan başarılı bir sicille emekli olmuştur. Yabancı bir kuruluşun Türkiye danışmanlığını yapmaktadır...

                       Olanakları ölçüsünde yurt dışındaki müzeleri ve sanat merkezlerini gezme olanağı yarattı. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Lüksemburg, Kıbrıs, İtalya, Vatikan, Azerbaycan'ın bütün kentlerinde bulunan önemli müze ve sanat merkezlerini görme inceleme olanağı bulmuştur.

                       Kendisine özgü aşk şiirlerinin yanı sıra, Küresel Isınma, Terör, Uyuşturucu ve Çocuk Pornografisine karşı yazıları ile tanınmaktadır.

                      Ayrıca, fotoğraf sanatçısı olup, 2005 yılında Konya Mevlana Şebb-i Aruz Törenleri esnasında çektiği fotoğrafları, UNESCO'nun 2007 yılını Mevlana Huzur ve Sevgi Yılı ilan etmesinden dolayı çok büyük ilgi ve talep ile karşılaşmaktadır. Fotoğraflarını dijital ortamda yurtdışında Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Lüksemburg, Kıbrıs'ta sergilemiştir. Türkiye'de Nisan 2007'de 12 ayda ardı ardına 12 sergi açarak, tahmini 250.000 ziyaretçi sayısıyla ulaşılması güç bir rekor kırmıştır.

                      10.10.2010 Dünya Balıkesirliler Yılında ise Balıkesir'de "Balıkesir Tülükabakları" fotoğraf sergilerini 16.000 kişi ziyaret etmiştir. Ayrıca internet sitesini milyonlarca kişi ziyaret ederek sergilerin fotoğraf ve videolarını takip etmişlerdir.

                       10.10.2010 tarihinde yazar, şair ve çevirmen Nilüfer Dursun ile İngilizce olarak çıkardığı "Uncle Ece The Ghazi & Little Can" Öykü kitabı ve "I Love You" isimli şiir kitabı Yurt Dışında Amerika, Avusturalya ve İngilterede satışa sunulmuştur...

                       Türkiye ve Dünya Edebiyatında ilk defa "Kozmik Şiirler" ismini kullanarak ve bu isimle "Senden Hiç Ayrılmadım ki" Kozmik Şiirler Albümünü, Şair Nilgün NART ile piyasaya çıkarmıştır. Böylece şiir sanatında yeni bir ekolu da başlatmışlardır. Konusu Yaradılış Sevgisi olan, bütün bir Evreni de içine alan bir anlatımla şiirlerinde yeni bir akımın öncüsü olmuşlardır. "Senden Hiç Ayrılmadım ki" Kozmik Şiirler Albümü, Avrupa ve Amerika'da internet üzerinde en çok beğenilerek ve dinlenerek bir numara olmuştur.

                       Şiirlerinde yalın bir dil kullanan, Almanya da Düsseldorflu Can, Amerika'da Dr. Dream, Japonya'da Mr Mikado Kamekido, Türkiye'de de Mr Can AKIN olarak tanınan Şair, bu şiirlerini her hafta 1.250.000'i aşkın hayranlarının internet adresine göndermektedir. Ve bu sayı her gün artmaktadır.

                       Şiirleri, İngilizce, Almanca, Bulgarca , İsponyolca ve Azerbaycan Türkçesine çevrilmiştir.

WHO'S CAN AKIN

                       He was born in 1963 and is known by the foreigners, a fan of Mevlana and turk, living abroad, worked for various duties at the Ministry of Internal Affairs and the General Directorship of Afforesting and Erosion Control of the Ministry of Agriculture and Forest, retired from the same institution in a successful register… He's the Turkey advisor af a foreign foundation.

                       He is also known via his articles against Global Warming, Terror, Narcotic and Child Pornography beside his love for poems, which is special to him.

                       Also, he is a photograph artist, the photographs taken by him during Şebb-i Aruz Ceremonies of Mevlana in Konya in 2005, are attracted attention and demand very much because UNESCO announced the year 2007 as the Peace and Affection Year of Mevlana. He exhibited his photographs in digital environment in Germany, Netherlands, Belgium, France, Luxemburg and Cyprus abroad. He opened 12 exhibitions one after another in Turkey in 12 months in April, 2007 and broke a record hard to reach through the approximately 250.000 visitors. Also, millions of people visited his internet site and followed up the photographs and videos of the exhibitions.

                      At the date 10.10.2010 the year of Balıkesir citizens 16.000 people visited two photo exhibitions of 'Hairy Squashes of Balıkesir'.In addition millions of people watched the photoes and videos of the exhibitions on internet.

                      At the date 10.10.2010 the story book titled'Uncle Ece The Ghazi and Little Can'and the poetry book titled 'I love You' which he published with author, poet and  translator Nilufer Dursun are sold in abroad in America, Australia and England.

                       He prefer to use the name "Cosmic Poems" in turkish and World Literature firstly and released his album of Cosmic Poems "I Can Never Leave You" with this name with the poet Nilgün NART. Thus, they started a new school in the poem art. They became the innovators of a new trend in their poems through an exposition also including the whole cosmos; their subjects are the creation love. The album of Cosmic Poems "I never leave you" was liked and was listened mostly in Europe and America on internet and became number one.

                       The poet using a language free of non essentials and affectations in his poems, known as Can from Dusseldorf in Germany, Dr. Dream in America, Mr. Mikado Kamekido in Japan, Mr. Can AKIN in Turkey, sends his poems to the internet addresses of his fans over 1.250.000 every week. And this number increases day by day.

                       His poems have been translated into English, German, Bulgarian, Spanish and Azerbaijani, Turkish.

http://4.bp.blogspot.com/_MpBtzUdVCsM/TUk_kBgXkPI/AAAAAAAABlo/JXgOPFoDNgQ/s1600/N%25C4%25B0L%25C3%259CFER+DURSUN.jpeg

NİLÜFER DURSUN KİMDİR?

                       1947 yılında Çanakkale'de doğdu. İlk Ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladıktan sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden mezun oldu. Yaklaşık yirmi iki yıl Gümüşhane, Çanakkale ve Ankara lise ve meslek liselerinde İngilizce öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra 1992 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Emekliliğinde edebiyat ve sanatı kendisine yaşam biçimi seçen yazar yetişkinler ve çocuklara yönelik şiir, öykü, deneme,  oyun ve radyo oyunları yazmaktadır. Son on yılda bu yana daha çok çeviri edebiyatı ile ilgilenen Nilüfer Dursun'un ürünleri yurt içi ve yurt dışındaki dergilerde yerel gazetelerde ve internet sitelerinde; Ankara Edebiyat, Ekin Sanat, Alternatif Sanat, Maki, Sevgi Yolu, Kültür Çağlayanı,  Alev ve Mozaik, Bulgaristan, İnci Çocuk, Kosova, dergileri,  Söz, 24 Saat, Burdur, Çanakkale, Van Postası, Kent yerel gazeteleri ile Sende yaz, Antoloji, Dergi Sanat,  Saray Bosna, Poem Hunter internet sitelerinde yayınlanmaktadır. 2000 yılında kendi imkânlarıyla bastırdığı "Ruh İkizim" adlı ilk şiir kitabını yine Ankara'da 2009 yılında yayınlanan "Aşka Kurulan Saatler" adlı ikinci şiir kitabı izledi. İngilizceye yeni başlayanlar için yazdığı "English For Beginners" başlıklı kitabı 2004 yılında Ankara'da yayınlandı. Osman Baymak'ın çeviri şiirlerini topladığı "Bir Yürek/A Heart" 2004 yılında Türkçe-İngilizce olarak Kosova'da yayımlandı. Bunu ikinci çeviri şiir kitabı "Yağmurlu Kent/Rainy City" izledi, İhsan Işık şiirleri, 2008 Ankara. Yazar şair ve fotoğraf sanatçısı Can Akın'ın çeviri öykülerini topladığı "Gazi Ece Amca ve Küçük Can/Uncle Ece The Ghazi and Little Can" 2010 Eylül ayında yine Can Akın ile ortak çalışmaları olan "I Love You/Seni Seviyorum" adlı çeviri şiir kitabı İngilizce olarak 2010 Kasım ayında okuyucularla buluştu.

                       Nilüfer Dursun asker kökenli ressam Nüzhet İslimyeli ile başlattığı resim çalışmalarını Vahid Talib atölyesinde sürdürdü. Pek çok karma sergiye katıldıktan sonra ilk kişisel sergisin 2008 Aralık ayında Ankara'da açtı. 2009 yılında Bulgaristan Genç Kalemler Şiir etkinliğine davet edilen yazar üçüncü resim sergisini Şumnu'da açtı.

                       Nilüfer Dursun Mersin'e yerleştikten sonra Zeliha Yılmaz atölyesinde tezhip ve minyatür çalışmalarını başlattı. 2008 Yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nisan Ajans temsilcisi olarak Frankfurt Kitap Fuar'ında görevlendirilen yazar İLESAM, GESAM, Türk-Makedon, Türk-Çek Dostluk ve Balkan Türkleri İnsan Hakları Derneği üyesidir.

WHO'S NILUFER DURSUN?

                       She was born in 1947 in Canakkale. After she had completed her elementary and high school education in her home-town she graduated from Ankara,  The Ghazi Teacher Training Institute, Department of English. After she had worked as an english teacher in the high schools and profession high schools of Gumushane, Canakkale and Ankara cities for nearly twenty-two years she retired by her own desicion in 1992. The author who selected literature and art as a life style for herself, has been writing poems, stories, essays,  plays and radio plays for both adults and children. For the last ten years she mostly has been intersted in translation literature. Nilufer Dursun whose works have been Publishing both home and abroad in the reviews,  local newspapers and internet sites such as; Ankara Literature, Production of Art, AlternativeArt, Scrub, Way of Love, Water fall of Culture, Flame and Mosaic, Bulgaria, Pearl Child, Kosova . In 2009 her second poetry book "Winding Clocks to Love" followed by her first poetry book "My Soul Mate" whicih was published by her own possiblities in Ankara in 2000. Her gramer book titled "English For The Beginners" was published in 2004 in Ankara. "A heart" which she collected translations of Osman Baymak's poems published turkish-english in 2004 in Kosova. Her second poetry translation book follwed this book "Rainy City" published in english,  poems of Ihsan Isık, Ankara 2008. The collection of author poet an artist of photography Can Akın's stories "Uncle Ece The Ghazi and Little Can" was published in September 2010 in Ankara and also she was published with Can Akın the poetry translation book in "I Love You" in November 2010 in Ankara in english language.

                       Nilufer Dursun who started her art workings with colonel artist Nuzhet Islimyeli continued innthe work shop of Vahid Talib. After she participated in a lot of group exhibitions she held her first private exhibition in 2008 in Ankara. The who was invited to the Poetry Activity "Young Aurhors" in Bulgaria,  she held her third exhibition in Sumen. After Nilufer Dursun had settled in Mersin city she started ornament andminiature courses in the work-shop of Zeliha Yılmaz.

                      Nilufer Dursun who was sent to Frankfurt Book Fair by the Minstry and Culture as the representative of Nisan Agency,  is the member of İLESAM (profession Union of Literary and Scientific Work Owners), GESAM (Profession Union of Fine Arts Work Owners), Friendship Societies Turco-Macedonian, Turco-Czech and Human Rights of Balkan Turcos…

Names Of Mevlana: 

                             Mevlânâ Celaleddin-i Rumi - Mövlana Cəlaləddini Rumi - Mevlana Dželaludin Rumi - Jalal al-Din Muhammad Rumi - Jalal ad-Din Rumi - Dschalal ad-Din Muhammad Rumi - Dschalal ad-Din Muhammad Rumi - Jalal ad-Din Muhammad Rumi - Jalāl-ad-Dīn Rūmī - Yalal ad-Din Muhammad Rumi - Ĝalal-ed-din Mohammad Rumi -- Jalal Ud Din Rumi - Gialal al-Din Rumi - Celaleddîn Rûmî - Dzsalál ad-Dín Rúmí - Jalaluddin Muhammad Rumi - Jalal ad-Din Rumi - Dżalal ad-Din Rumi, Dżalaluddin Rumi, Dżalal ad-Din Balchi, Maulana Rumi, Mevlana - Jalal al-Din Muhammad Rumi - 'Mawlānā Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī - Mowlana Jalal ad-Din Muhammad Balkhi Rumi - Džaláluddín Rúmí - Džálál ad-Dín Rúmí, Muhammad Džaláluddín, Chodávendegár, Mauláná Chodávendegár - Djalalu'd-Din Rumi - Jalal al-din Rumi, eller Jalâluddîn Mohammad-i Balkhî - Jelaleddin Rumy

ŞAİR, YAZAR CAN AKIN'IN FOTOĞRAF SERGİLERİ

9 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi

Flag Lebanon animated gif 240x180
 
Gesam Uluslararası / Lübnan Türk Sanatçıları Sergisi
Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye – Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçiliği
Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
Yer: Beyrut Ticaret Odası
Sergi Tarihi: 10 – 14 Ekim 2019
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=5762&ItemIndex=88

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_lubnan_beyrut%20(14).JPG

8 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi

Flag Ukraine animated gif 240x180
Gesam Uluslararası / Ukrayna - Kiev Türk Sanatçıları Sergisi
Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye – Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği
Ukrayna Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
Yer: Kiev Yunus Emre Türk Kültür Merkezi
Sergi Tarihi: 16 - 19 Temmuz 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=5932&ItemIndex=86

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_kiev%20(16).JPG

7 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi

Flag Poland animated gif 240x180
Gesam Uluslararası / Polonya Türk Sanatçıları Sergisi
Międzynarodowa Wystawa Gesam w Polsce / Artyści Tureccy
Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye – Polonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği
Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
Varşova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi
Yer: Varşova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Sergi Salonu – Varşova - Polonya
Sergi Tarihi: 11 – 14 Eylül 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26510&ItemIndex=0

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20var%C5%9Fova%20(16).jpg

6 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi

Flag Iran animated gif 240x180
http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/tebriz_%C3%BCniversitesi.jpg

ULUSLARARASI İRAN - GESAM TÜRK SANATÇILARI Sergisi'
Türkiye Büyük Millet Meclisi
TBMM Türkiye İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı,
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Gesam Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
İran İslam Cumhuriyeti
İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı
İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Üniversitesi
Tebriz Üniversitesi İslami Sanatlar Fakültesi
Sergi Tarihi: 24 – 27 Mayıs 2017
Yer: İran Tebriz Üniversitesi İslami Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26503&ItemIndex=3

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20iran%20(39).jpg

5 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi

northern_cyprus
"Çocuk Gelinlere Hayır" konulu karma resim sergisi
"SELVİ SERTDEMİR DE ÇOCUK GELİNDİ"
Gazimağusa Belediyesi'nin katkıları,
Ressam Saime Ercan'ın proje temsilciliğinde
Yer: Buğday Camii – Magusa - Kıbrıs
Sergi Tarihi: 8- 11 Mart 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3015&ItemIndex=1364 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi 

Flag Albania animated gif 240x180 
Gesam Uluslararası / Arnavutluk Türk Sanatçıları Sergisi
Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye – Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
Arnavutluk - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Türkiye Cumhuriyeti Arnavutluk Büyükelçiliği
Arnavutluk Ankara Büyükelçiliği
Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
Tiran Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi
Yer: Tiran Gençlik Merkezi -  Arnavutluk
Sergi Tarihi: 18 -21 Ekim 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25919&ItemIndex=8

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20tiran%20(11).jpg

3- Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Dijital Fotoğraf Sergisi ve Konferansı

Flag Macedonia animated gif 240x180

Flag Hungary animated gif 240x180 
http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/pecs%20university%20(29).jpg
Mr Can Akın  - Delegate, Turkish Fine Art Over's Professional Union Humanity & Mevlana Celalettin Rumi
Pecs Üniversitesi Rektörlüğü,
Türk – Macar Dostluk Derneği – Türk Mekadon Dostluk Derneği
Türk Macar Dostluk İlişkileri Ve Türkiye'de Güzel Sanatlar
Yer: Pecs Üniversitesi Konferans Salonu - Macaristan
Konferans Konusu: Mevlana  ve İnsanlık
Sunum Tarihi: 11 Mayıs 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25415&ItemIndex=25

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/pecs%20university%20(20).JPG

2 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(3).gif
 http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(5).jpg
Gesam Uluslararası Nahçıvan - Türk Sanatçıları Sergisi
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Naxçıvan Muxtar Respublikası
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)
Nahçıvan Başkonsolosluğu
Yer: Nahçıvan Ressamlar Birliği Sergi Salonu
Sergi Tarihi: 22.06.2015 - 24.06.2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=7685&ItemIndex=56

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(6).jpg

1- Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(8).gif
http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(10).jpg
" Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
Ankara - Varşova DOSTLUK Derneği
Varşova Devlet Üniversitesi Dijital Fotoğraf Sergisi
Yer: Varşova Devlet Üniversitesi Kütüphanesi  - Polonya
Sergi Tarihi: 26 Mayıs 2015 Salı 14.00
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4268&ItemIndex=106

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n_warsaw%20(7).jpg

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir.jpg

64 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Konya Sergisi
Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
Konya Etkinliği
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Konya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konya Karma Sergisi
Yer: Konya il Halk Kütüphanesi
Sergi Tarihi: 4 - 8 Şubat 2020
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=27643&ItemIndex=0

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_konya_telif%20(12).JPG

63 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
Kocaeli Etkinliği
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kocaeli Karma Sergisi
Yer: Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi
Sergi Tarihi: 7 - 12 Ocak  2020
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=27644&ItemIndex=0

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/tn_gesam_kocaeli_telif%20(17).JPG

2019 YILI SERGİLERİM

62 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
-Eskişehir Etkinliği
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Eskişehir Karma Sergisi
Yer: Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu
Sergi Tarihi: 21-25 Haziran 2019
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=27642&ItemIndex=1

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_eskisehir_telif%20(12).JPG

61 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
Denizli Etkinliği
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Pamukkale Üniversitesi Denizli Karma Sergisi
Yer: Pamukkale Üniversitesi İİB Fakültesi Konferans Salonu
Sergi Tarihi: 1 - 5 Mart 2019
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26604&ItemIndex=5

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_pamukkale_%C3%BCniversitesi_telif%20(29).JPG

60 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
Bursa Etkinliği
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Bursa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bursa Karma Sergisi
Yer: Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
Sergi Tarihi: 8-15 Şubat 2019
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9119&ItemIndex=52

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_bursa_telif%20(19).jpg

59 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
Büyükşehir - Gündem Güzel Sanatlar ve Telif Hakları
- Balıkesir Etkkinliği
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Balıkesir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Balıkesir Karma Sergisi
Yer: Balıkesir Karesi AVM Toplantı Salonunda
Sergi Tarihi: 11-13 Ocak 2019
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=5689&ItemIndex=89

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_bal%C4%B1kesir_telif%20(18).JPG2018 YILI SERGİLERİM

58 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Düzce Karma Sergisi
Yer:  Düzce Belediyesi Sanat Galerisi
Sergi Tarihi: 19 - 27 Ekim 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4262&ItemIndex=114

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_d%C3%BCzce%20(21).JPG

57 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Osmaniye Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Osmaniye Karma Sergisi
Yer:  Park 328 AVM
Sergi Tarihi: 28 Eylül - 3 Ekim 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4697&ItemIndex=101

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam-osmaniye%20(5).jpg

56 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Ardahan Valiliği, Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ardahan Karma Sergisi
Yer:  Tarihî Kongre Binası
Sergi Tarihi: 1 - 8 Haziran 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3602&ItemIndex=125

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ardahan%20(14).JPG

55 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile
Yer:  MEDAŞ Sanat Galerisi
Sergi Tarihi: 27 Nisan - 5 Mayıs 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3551&ItemIndex=127

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_konya_%C3%BCniversite%20(18).JPG

54 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
KilisValiliği, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kilis Karma Sergisi
Yer: Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde
Sergi Tarihi: 30 Mart - 5 Nisan 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26735&ItemIndex=3

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_kilis.jpg

53 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Iğdır Valiliği, Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Iğdır Karma Sergisi
Yer:  Kültür Merkezi - Iğdır
Sergi Tarihi: 2 - 12 Mart 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26680&ItemIndex=0

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/%C4%B1%C4%9Fd%C4%B1r%20can%20ak%C4%B1n.JPG

52 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Yalova Valiliği, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yalova Karma Sergisi
Yer:  Yalova Belediyesi Kent Müzesi - Yalova
Sergi Tarihi: 3 -13 Şubat 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26644&ItemIndex=0

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/yalova%20can%20ak%C4%B1n.JPG

51 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Bartın Valiliği, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bartın Karma Sergisi
Yer:  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonu Bartın
Sergi Tarihi: 6 - 16 Ocak 2018
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2949&ItemIndex=149

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/bart%C4%B1n%20can%20ak%C4%B1n.jpg

2017 YILI SERGİLERİM

50 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Şırnak Valiliği - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün destekleriyle
Yer: Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Salonu
Sergi Tarihi: 1 – 25 Aralık 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26545&ItemIndex=0

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20sirnak%20(30).jpg

49 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Karaman Valiliği, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Karaman Karma Sergisi
Yer: Karaman Hatuniye Medresesi
Sergi Tarihi: 4 – 9 Kasım 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2950&ItemIndex=147
 
http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/karaman%20gesam%20(10).jpg

48 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Batman Valiliği, Batman İl Turizm Müdürlüğü Batman Karma Sergisi
Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Galerisi
Sergi Tarihi: 13 – 20 Ekim 2017
 Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26487&ItemIndex=9

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20batman%20(12).jpg

47 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Tunceli Valiliği, Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tunceli Karma Sergisi
Yer:  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Tunceli
Sergi Tarihi: 29 Eylül – 8 Ekim 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26498&ItemIndex=6

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/tunceli%20gesam%20(15).jpg

46 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Bayburt Karma Sergisi
Yer: Bayburt Üniversitesi Konferans ve sergi salonu – Kampüs - Bayburt
Sergi Tarihi: 4- 11 Agustos 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26499&ItemIndex=5

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/bayburt%20gesam%20(18).jpg

45 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Çankırı Valiliği, Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çankırı Karma Sergisi
Yer: 100. Yıl Kültür Merkezi Çankırı
Sergi Tarihi: 4 - 24 Temmuz 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26505&ItemIndex=2

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/cank%C4%B1r%C4%B1%20gesam%20(18).jpg

44 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Hakkâri Valiliği, Hakkâri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hakkâri Karma Sergisi
Yer: Hakkâri Atatürk Kültür Merkezi
Sergi Tarihi: 2 – 8 Haziran 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26262&ItemIndex=10 

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20hakkari%20(13).JPG

43 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Yozgat Valiliği, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yozgat Karma Sergisi
Yer: Yozgat Kültür Merkezi
Sergi Tarihi: 6- 12 Mayıs 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26502&ItemIndex=4

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/yozgat%20gesam%20(31).jpg

42 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Uşak Valiliği, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Uşak Karma Sergisi
Yer: Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi  Sergi Salonu – Uşak
Sergi Tarihi: 1 – 8 Nisan 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26507&ItemIndex=1

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20u%C5%9Fak%20(20).jpg

41 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Bitlis Valiliği, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bitlis Karma Sergisi
Yer:  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi - Bitlis
Sergi Tarihi: 3 – 10 Mart 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26495&ItemIndex=7   

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/bitlis%20gesam%20(12).jpg

40 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kırşehir Valiliği, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kırşehir Karma Sergisi
Yer:  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi - Kırşehir
Sergi Tarihi: 11 – 17 Şubat 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26492&ItemIndex=8

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20k%C4%B1r%C5%9Fehir%20(26).jpg

39 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Amasya Valiliği, Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Amasya Karma Sergisi
Yer: Hazeranlar Konağı Güzel Sanatlar Galerisi 
Sergi Tarihi: 13 – 20 Ocak 2017
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26023&ItemIndex=13  

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20amasya%20(21).JPG

2016 YILI SERGİLERİM

38 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Afyonkarahisar Karma Sergisi
Yer: Afyon Lisesi Sergi Salonu - Afyonkarahisar
Sergi Tarihi: 17-27 Aralık 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26014&ItemIndex=2

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20afyonkarahisar%20(12).jpg

37 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Tokat Valiliği, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tokat Karma Sergisi
Yer: Sümbül Baba Zaviyesi - Tokat
Sergi Tarihi: 18 – 25 Kasım 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25914&ItemIndex=9

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20tokat.jpg

36 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Siirt Valiliği, Siirt  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Siirt Karma Sergisi
Yer: Kültür Merkezi - Siirt
Sergi Tarihi: 27 Ekim 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25898&ItemIndex=10

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20siirt%20(6).jpg

35 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Bingöl Valiliği, Bingöl  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Bingöl Karma Sergisi
Yer: Sanat Sokağı – Hükümet Caddesi - Bingöl
Sergi Tarihi: 7-12 Eylül 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26016&ItemIndex=0

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20bing%C3%B6l%20(14).jpeg

34 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Sinop Valiliği, Sinop  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Sinop Karma Sergisi
Yer: Sinop Kültür Merkezi - Sinop
Sergi Tarihi: 15 – 25 Temmuz 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26015&ItemIndex=1

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20sinop%20(14).JPG
     
33 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kars Valiliği, Kars  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Kars Karma Sergisi
Yer: Kars Kültür Merkezi Galerisi - Kars
Sergi Tarihi: 24 Haziran – 04 Temmuz 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26009&ItemIndex=3

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20kars%20(10).JPG

32 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Artvin Valiliği,  Artvin  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Artvin Karma Sergisi
Yer: Artvin Valilik Sergi Salonu
Sergi Tarihi: 27 Mayıs – 3 Haziran 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26002&ItemIndex=5

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20artvin%20(13).JPG

31 - T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kayseri Valiliği,  Kayseri  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kayseri Karma Sergisi
Yer: Atatürk evi - Kayseri
Sergi Tarihi: 1 – 8 Nisan 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25997&ItemIndex=8

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20kayseri%20(11).JPG

30 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Bilecik Valiliği,  Bilecik  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Bilecik Karma Sergisi
Yer: Bilecik Güzel Sanatlar Galerisi - Bilecik
Sergi Tarihi: 11 - 18 Mart 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=26008&ItemIndex=4

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20bilecik%20(7).jpg

29 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can Akın Karma Sergisi
T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı - Gesam, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Rize Valiliği,  Rize  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Rize Karma Sergisi
Yer: İsmail Kahraman Kültür Merkezi - Rize
Sergi Tarihi: 19 – 25 Şubat 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=25998&ItemIndex=6

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20rize%20(8).JPG

28 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Denizli Valiliği,  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Karma Sergisi
Yer: Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu - Denizli
Sergi Tarihi: 22-30 Ocak 2016
Tahmini Ziyaretçi : 2.000
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2955&ItemIndex=145

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam%20denizli%20(12).jpg

2015 YILI SERGİLERİM

27 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
29. Yılında Kutlama Plastik Sanatlar Ankara Karma Sergisi
Yer: YV Boutique Hotel Sergisi Oran – Ankara
Sergi Tarihi : 25 Aralık 2015 - 5 Ocak 2016
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3063&ItemIndex=10626 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Niğde Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Niğde Karma Sergisi
Yer:  Kültür Merkezi -  Niğde
Tarih: 5 – 15 Aralık 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4012&ItemIndex=112

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/nigde%20gesam%20(5).jpg

25 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kahramanmaraş Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kahramanmaraş Karma Sergisi
Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi - Kahramanmaraş
Sergi Tarihi : 7- 17 Kasım 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3265&ItemIndex=100

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/kahramanmara%C5%9F%20(7).jpg

24 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
29. Yılı Kutlama Ankara Karma Sergisi.
Yer: YV Boutique Hotel Sergi Salonu – Oran - Ankara
Sergi Tarihi: 28 Ağustos - 8 Eylül 2015 Cuma
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3025&ItemIndex=135

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ank%20(2).jpg

23 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Ordu Valiliği -  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ordu Karma Sergisi.
Yer: Kültür ve Sanat Merkezi -  Ordu
Sergi Tarihi: 9 - 19 Ekim 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3111&ItemIndex=131

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ordu%20(38).jpg

22 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,
Safranbolu Kültür ve Sanat Vakfı 
Safranbolu Belediyesi - Karma Sergisi.
Yer: Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi Salonu  - Safranbolu – Karabük
Sergi Tarihi: 18 - 28 Eylül 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9386&ItemIndex=41
 
http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_safranbolu%20(17).JPG

21 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kütahya Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kütahya Karma Sergisi.
Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi - Kütahya
Sergi Tarihi: 15 Ağustos 2015 - 22 Ağustos 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3012&ItemIndex=137

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_k%C3%BCtahya%20(51).jpg

20 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kırklareli Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kırklareli Karma Sergisi.
Yer: Prof. Dr. Gültaç Özbay Sanat Galerisi Salonu - Kırklareli
Sergi Tarihi : 31 Temmuz 2015 - 8 Ağustos 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4657&ItemIndex=96
 
http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_k%C4%B1rklareli%20(36).jpg

19 -  Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kırıkkale Valiliği -  İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kırıkkale Karma Sergisi.
Yer: Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Güzel Sanatlar Galerisi
Sergi Tarihi: 13 – 20 Haziran 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9792&ItemIndex=39
 
http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_k%C4%B1r%C4%B1kkale%20(8).jpg

18 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Isparta Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Isparta Karma Sergisi.
Yer: Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,  Güzel Sanatlar Sergi Salonunda
Sergi Tarihi : 2 - 8 Mayıs 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3148&ItemIndex=130

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_ISPARTA%20(36).JPG

17 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Gümüşhane Valiliği -  İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Gümüşhane Karma Sergisi.
Yer: Kültür Merkezi – Gümüşhane
Sergi Tarihi : 28 Nisan - 6 Mayıs 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4591&ItemIndex=98

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_gumushane%20(32).jpg

16 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Urfa Medeniyetler Turizm Araştırma Merkezi - Şanlıurfa Karma Sergisi.
Yer: Nevali Hotel Galeri Salonu - Şanlıurfa
Sergi Tarihi : 26 - 31 Mart 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6003&ItemIndex=76

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_sanl%C4%B1urfa%20(17).JPG

15 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Kocaeli Valiliği, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kocaeli Karma Sergisi.
Yer: İzmit Eski Tren Garı Sanat Galerisinde İzmit -Kocaeli
Sergi Tarihi:  6-17 Şubat 2015
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız

http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3659&ItemIndex=116:41.700

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/gesam_kocaeli_%20(19).JPG

2010 YILI SERGİLERİM

14 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Fotoğraf Sergisi" Balıkesir Tülükabakları
Yer: Balıkesir Yaylada AVM Sanat Galerisinde
Sergi Tarihi: 16 Eylül - 05 Ekim 2010
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=17062&ItemIndex=29

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/yaylada_bal%C4%B1kesir%20(7).jpg

13 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Fotoğraf Sergisi"  - Balıkesir Tülükabakları
Balıkesir Valiliği, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
Yer: Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Saat Kulesi Yanı - Balıkesir
Sergi Tarihi: : 6 - 15 Eylül 2010
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız

http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=16919&ItemIndex=02008 YILI SERGİLERİM

12 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
Can AKIN "Mevlana Konulu" Fotoğraf Sergisi
Samsun Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezinde
Yer: Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi Galerisi - Samsun
Sergi Tarihi: 6  Eylül - 6 Ekim 2008
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=10708&ItemIndex=3611 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
 "Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
İzmir Valiliğl - Konak Kaymakamlığı
Yer: Frida Sanat Evi 1456 sk 96-2 Alsancak – İzmir
Sergi Tarihi: 10 - 24 Ocak 2008
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8775&ItemIndex=50

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(13).jpg
 
2007 YILI SERGİLERİM

10 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
" Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
İzmir Valiliği Urla Kaymakamlığı  - İzmir
Yer: Hakan Çeken Kültür Merkezi Urla – İzmir
Sergi Tarihi: 30 Kasım - 10 Aralık 2007
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8516&ItemIndex=51

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(14).jpg

9 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
Maliye Bakanlığı Milli Piyango Genel Müdürlüğü
Yer: Milli Piyango Talih Kuşu Sanat Galerisi - Kızılay – Ankara
Sergi Tarihi: 02 Ekim -  10 Ekim 2007  
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=7845&ItemIndex=55

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(15).jpg

8 -  Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
Yer: Tarot Galeri - Cafe / Turgutreis – Bodrum - Muğla
Sergi Tarihi: 04 Ağustos -  04 Eylül 2007  
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=7330&ItemIndex=58

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(16).jpg

7 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
Ankara Amerika Birleşik Devletleri Büyük Elçiliği -  U.S. Embassy, Ankara
Türk - Amerikan Derneği   "Türk-Amerikan Dostluğundan Yansımalar" Ankara Sergisi
Yer: Türk - Amerikan Derneği  "Turkish - American Association"- M. Emin Hekimgil Sanat Galerisi Çankaya – Ankara
Sergi Tarihi: 7 Haziran - 7 Temmuz 2007
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız..
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6687&ItemIndex=64

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(17).jpg

6 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
" Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi "
Yer: Neva Sanat Ve Gelişim Merkezi - Bilkent / Ankara
Sergi Tarihi: 18 Mayıs - 18 Haziran 2007
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6613&ItemIndex=73

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(18).jpg

5 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
Beypazarı Belediye Başkanlığı -  Ankara 
Yer: Beypazarı Belediyesi Halk Evi Beypazarı - Ankara
Sergi Tarihi: 02 Haziran - 03 Haziran 2007
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6727&ItemIndex=63

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(19).jpg

4 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
Türk- Amerikan Derneği -  Ankara 
Yer: Türk - Amerikan Derneği  M. Emin Hekimgil Sanat Galerisi "Turkish - American Association" Çankaya - Ankara
Sergi Tarihi: 15 Mayıs  - 31 Mayıs 2007
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6622&ItemIndex=65

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(20).jpg

3 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
Zonguldak Valiliği - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü - Zonguldak
Yer: İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Atatürk Kültür Merkezi – Zonguldak
Sergi Tarihi : 21 Nisan - 30 Nisan 2007   
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız..
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6533&ItemIndex=68

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(21).jpg

2 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Kişisel Sergisi
"Can AKIN Mevlana Fotoğraf Sergisi"
Giresun Valiliği - Emniyet Müdürlüğü - İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü - Giresun
Yer: İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü "Can Akengin Sanat Galerisi" -  Giresun
Sergi Tarihi: 09 Nisan - 11 Nisan 2007
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6503&ItemIndex=69

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(22).jpg

1 - Fotoğraf Sanatçısı Şair Can AKIN Karma Sergisi
 İstanbul Valiliği - Emniyet Müdürlüğü "Sanatçı Polisler Sergisi"
Yer: Yeminli Mali Müşavirler Odası Sanat Platformu İstiklal Caddesi No: 302 Beyoğlu / İstanbul
Sergi Tarihi: 03 Nisan - 10 Nisan 2007
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6396&ItemIndex=70

Can AKIN

Yurtdışında yaşayan Türk ve Mevlana hayranı yabancılar tarafından tanınan 1958 doğumlu Tarım ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunarak aynı kurumdan başarılı bir sicille emekli olmuştur. Uluslararası Yabancı bir kuruluşun Türkiye danışmanlığını yapmaktadır...

Sanatçı olarak olanakları ölçüsünde yurt dışındaki müzeleri ve sanat merkezlerini gezme olanağı yarattı. Arnavutluk, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İran, İtalya, Karadağ, Kıbrıs, Kosova, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Makedonya, Nahcivan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Ukrayna, Vatikan, Yunanistan'ın bütün kentlerinde bulunan önemli müze ve sanat merkezlerini görme inceleme olanağı bulmuştur.

Kendisine özgü aşk şiirlerinin yanı sıra, Küresel Isınma, Terör, Uyuşturucu ve Çocuk Pornografisine karşı yazıları ve fotoğrafları "Türkiye'nin genç liderlere ihtiyacı var. Her konuda, her alanda genç lider yetiştirmeliyiz. Hepimiz Lideriz diyen Bülent Şenver'e ait TÜRK LİDER' gazetesinde yayınlanmaktadır.

2005 yılında Konya Mevlana Şebb-i Aruz Törenleri esnasında çektiği fotoğrafları, UNESCO'nun 2007 yılını Mevlana Huzur ve Sevgi Yılı ilan etmesinden dolayı çok büyük ilgi ve talep ile karşılanmaktadır. Fotoğraflarını dijital ortamda yurtdışında Almanya - Duesseldorf, Belçika - Antwerpen, Fransa - Paris, Hollanda - Amsterdam, Kıbrıs - Magosa, Lüksemburg Büyük Dükalığın'da sergi açmıştır. En son Polonya'da Varşova Üniversitesinde, Macaristan'da Pecs Üniversitesinde Fotoğraflarını dijital olarak sergilemiştir.

T.B.M.M Dostluk Gruplarının Teklifi, T.C Dışişleri Bakanlığının onayları, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığının olurları ile Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde GESAM Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği İle Azerbaycan'a bağlı Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, Arnavutluk - Tiran, İran - Tebriz, Polonya – Varşova, Ukrayna – Kiev, Lübnan - Beyrut'ta Karma Sergilere fiilen katılarak, Mevlana'yı tanıtımında bulunmuş, İngilizce kitaplarını imzalayarak hediye etmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM), "Türkiye Sergileri" programı çerçevesinde Dünyada ilk defa her ay Türkiye'nin 81ilinde sergi açarak rekor kırarak sanat dünyasına adını yazdırmıştır. Bu projede fiilen yer alan Sanatçı Can Akın: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Düzce, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illerinde toplam 42 şehirde fiilen sergilere katılarak eserleriyle Mevlana'yı tanıttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Büyükşehir-Gündem: Güzel Sanatlar ve Telif Hakları" konulu etkinliklerinde. GESAM Meslek Birliği tarafından düzenlenen, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Konya sergilerine katılmıştır.

14 kişisel sergi açan sanatçı, Giresun, İstanbul, İzmir, Muğla, Samsun, Zonguldak illeriyle toplam 51 İlde sergilere katılmıştır. Türkçe – İngilizce Mevlana şiir kitaplarını Şehirlerde Kütüphanelere ve sergilere gelen sanatseverlere imzalı kitaplarını ücretsiz dağıttı. Her ilde Kültür ve Turizm Müdürlüğünün önerdiği müzeleri ve tarihi ve doğal alanları sanatçı arkadaşları ile gezdi.

Türkiye'de yaşayan yabancı sanatçılarla birçok sergilere katıldı, Moldova Asıllı Uluslararası ressam Ecaterina Nikolau Mevlana ve Kültürünü anlatarak Dünyada ilk defa "Mevlana ve Semazenler" isimli sergilerini koordinatörlüğünü yaparak Kocaeli – İzmit Gar Sanat Galerisi, Cumhuriyet Parkı - İzmit Belediyesi sanat galerisi ve Sabancı Kültür Merkezinde semazenli açılışları basın ve halk tarafından çok büyük ilgi aldı.

Eğitimci, Yazar, Şair, Ressam Nilüfer Dursun ile Türkçe - İngilizce olarak çıkardığı "Uncle Ece The Ghazi & Little Can" Öykü kitabı ve "I LOVE YOU" - "Manevi İklimler Ozanı Mevlana" " Poet Of The Moral Climates Mevlana " - "Sevgi İçin Yaşamak" "Living For Love" - Türkçe İngilizce Mistik Şiirler - Turkish English Mystical Poems? İsimli şiir kitabı Yurt dışında Amerika, Avusturalya ve İngiltere'de büyük ilgi görmüştür.

Türkiye ve Dünya Edebiyatında ilk defa "KOZMİK ŞİİRLER" ismini kullanarak ve bu isimle "Senden Hiç Ayrılmadım ki" Kozmik Şiirler Albümünü Şair Nilgün NART ile piyasaya çıkarmıştır. Böylece şiir sanatında yeni bir ekolu da başlatmışlardır. Konusu Yaradılış Sevgisi olan, bütün bir Evreni de içine alan bir anlatımla şiirlerinde yeni bir akımın öncüsü olmuşlardır. "Senden Hiç Ayrılmadım ki" Kozmik Şiirler Albümü, Avrupa ve Amerika'da internet üzerinde en çok beğenilerek ve dinlenerek bir numara olmuştur.

Şiirlerinde yalın bir dil kullanan, Almanya da Düsseldorflu Can, Amerika'da Dr. Dream, Japonya'da Mr Mikado Kamekido, Türkiye'de de Mr Can Akın olarak tanınan Şair, bu şiirlerini her hafta 1.500.000'u aşkın hayranlarının internet adresine göndermektedir. Sosyal Medyada En çok takip edilen 500 Türk listesine girenler arasında yer almaktadır.

Şair ve Fotoğraf Sanatçısı Can AKIN tarafından düzenlenen Etkinlikler; insanlığın huzuru ve sevgiyi hatırlamalarına ve kültürler arası yakınlaşmaya vesile olması için Mevlana'nın sözlerinde yaşam bulan "Gel, Gel Ne Olursan Ol, Yine Gel" hizmet koşulsuzluğunda yürütülmektedir..

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne bağlı, Türkiye İlim Ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği İlesam üyesi olup, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Gesam, Basın ve Yayın Kurulu Başkanı ve Kocaeli il temsilcisi ve Kocaeli İl Bandrol Denetim Komisyon Üyesidir. Ayrıca International Police Association - Uluslararası Polis Birliği Ipa - Meslek Birliği üyesidir…

Şiir Cd

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n.jpg

01 - SENDEN HİÇ AYRILMADIM Kİ     
"Senden Hiç Ayrılmadım Ki "
Kozmik Şiirler - COSMIC POEMS - KOSMISCHE GEDICHTE
Nilgün Nart - Can AKIN
Bilgi Ve Fotoğraflar İçin Tıklayınız...
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4945&ItemIndex=89

Yazar, Şair, Fotoğraf Sanatçısı - Can AKIN - Kitapları

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/12A.jpg

Aşk - Seni Seviyorum - Şiir Kitabı – Şair Can AKIN
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8966&ItemIndex=47

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/ECEAMCAKAPAK.jpg

İNGİLİZCE HİKAYE KİTABI / ENGLISH STORY BOOKS
Stories Of Memory - In Balikesir City Uncle Ece And Little Can - Written By: Can AKIN
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=8866&ItemIndex=49

Balıkesir'de Gazi Ece Amca Ve Ben Öykü Kitabı - Yazar: Can AKIN
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3066&ItemIndex=101

TÜRKÇE - İSPANYOLCA / Turco - Español
Balikesir Ciudad, Su Héroe Ece Amca Y Yo Escribir: Can AKIN
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=4900&ItemIndex=60

TÜRKÇE - BULGARCA / Турски - Български
В Балъкесир Чичо Едже И Аз- Писател: Джан Акън-Разказ
Bulgarca - Balıkesir'de Gazi Ece Amca Ve Ben Öykü Kitabı - Yazar: Can AKIN
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=9121&ItemIndex=44

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/I_LOVE_YOU.jpg

TÜRKÇE – İNGİLİZCE  / TURKISH - ENGLISH

Türkçe - İngilizce - Poet Mr Can AKIN - Poet Nilufer DURSUN
Poetry Book - Love - I Love You
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6002&ItemIndex=77

http://www.turklider.org/TR/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/UserFiles/MR%20CAN%20AKIN/can_ak%C4%B1n%20(24).JPG

TÜRKÇE – İNGİLİZCE  / TURKISH - ENGLISH

Manevi İklimler Ozanı Mevlana -  Poet Of The Moral Climates Mevlana
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=6075&ItemIndex=74TÜRKÇE - İNGİLİZCE / TURKISH - ENGLISH

Sevgi İçin Yaşamak - Living For Love - Türkçe İngilizce Mistik Şiirler - Turkish English Mystical Poems
http://www.turklider.org/tr/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=2960&ItemIndex=144


Mr Can AKIN

               
Born in 1958, known by foreigners who are Turkish and Mevlana fans living abroad, he worked in various positions at the Ministry of Agriculture and Forestry and the Ministry of Interior and retired from the same institution with a successful record. Turkey is the advisor of an international organization ...

As an artist, he created the opportunity to visit museums and art centers abroad as much as possible. Albania, Germany, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, France, Georgia, Croatia, Netherlands, Iran, Italy, Montenegro, Cyprus, Kosovo, Lebanon, Luxembourg, Hungary, Malta, Macedonia, Nakhichevan, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, He had the opportunity to see and examine important museums and art centers in all cities of Ukraine, Vatican, Greece.

In addition to his unique love poems, his writings and photographs against Global Warming, Terrorism, Drug and Child Pornography are published in the newspaper TURKISH LEADER by Mr Bülent Şenver. "Turkey needs young leaders. Each issue, we must train young leaders in every field. We Leaders"

His photographs he took during the 2005 Mevlana Sebeb-i Aruz Ceremonies are met with great interest and demand as UNESCO declared 2007 as the Year of Mevlana Peace and Love. He opened his photographs in digital media abroad in Germany - Duesseldorf, Belgium - Antwerpen, France - Paris, Netherlands - Amsterdam, Cyprus - Magosa, Grand Duchy of Luxembourg. Most recently, he exhibited his photographs digitally at Warsaw University in Poland and Pecs University in Hungary.

GESAM Turkey Works Owners Association of the Fine Arts with: Nakhichevan, Albania - Tirana, Iran - Tabriz, in Poland - Warsaw, Ukraine - Kyiv, Lebanon - Beirut Mixed joined the art exhibition.

Fine Art Work Owners' Association of Turkey (GESAM), Turkey opened the art exhibition in 81il. He made a first in the world. Actress Mr Can Akın, who actually took part in this project: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Düzce, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Actually in 42 cities in Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat provinces. He participated in the exhibitions and introduced Mevlana with his works. In his activities on Fine Arts and Copyright. He participated in the art exhibitions of Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Konya, organized by the GESAM Professional Association.

Having 14 personal exhibitions, the artist participated in exhibitions in Giresun, Istanbul, Izmir, Mugla, Samsun, Zonguldak provinces and 51 provinces. He distributed Turkish and English Mevlana poetry books to art lovers who came to libraries and exhibitions in the cities free of charge. He visited museums and historical and natural areas recommended by the Culture and Tourism Directorate in every province with his friends.

With foreign artists living in Turkey has participated in many exhibitions, Moldova Ethnic International painter Ecaterina NiCOLAU Mevlana and explaining the culture for the first time in the world "Rumi and the Whirling Dervishes" By the coordinator of the exhibition called Kocaeli - Izmit Station Art Gallery, Republic Park - Izmit Municipality art galleries and Sabancı Cultural Center the whirling dervishes opened a great interest by the press and the public.

"Uncle Ece The Ghazi & Little Can" storybook, which was written in Turkish - English with the teacher, writer, poet, painter Nilufer Dursun And "I LOVE YOU" - "Spiritual Climates Ozani Mevlana" "Poet Of The Moral Climates Mevlana" - "Living For Love" Turkish English Mystical Poems. The poetry book is sold abroad in America, Australia and UK.

The first time in Turkey and World Literature "COSMIC POEMS" using the name and with the name "Senden never leave" Cosmic Poetry album has brought to the market with the Poet Nilgün NART. Thus, they started a new school in poetry. They became the pioneer of a new trend in their poems with a narrative that covers the entire Universe, which is the subject of Love for Creation. "I Have Never Left You" Cosmic Poems Album has become the number one in Europe and America with the most liked and rested on the internet.

Can, who uses plain language in his poems, is from Düsseldorf, Germany. Dream, Mr Mikado Kamekido in Japan, Mr Akin Can poet known as in Turkey, is to send these poems to the internet addresses of his fans over 1.500.000 every week. It is among the top 500 most followed Turkish list in Social Media.

Activities organized by the poet and photographer Mr Can AKIN; "Come, Come Whatever You Come, Come Again", which comes to life in the words of Mevlana, in order to remember the peace and love of humanity and to get closer to interculturality, is carried out in the unconditional service.

T. C. Culture and Tourism Ministry and the General Directorate of Copyrights, Turkey Science and Literature Work Owners' Association is a member İlesa. Turkey Works Owners Association of the Fine Arts I Gesam, Head of Press and Publication Board and Chairman of Kocaeli province and Ipa International Police Association - is a member.     
       

Quién es Can AKIN?

                      
Nacido en 1958, conocido por extranjeros que son fanáticos de Turquía y Mevlana que viven en el extranjero, trabajó en varios cargos en el Ministerio de Agricultura y Silvicultura y el Ministerio del Interior y se retiró de la misma institución con un historial exitoso. Turquía es el asesor de una organización internacional ...

Como artista, creó la oportunidad de visitar museos y centros de arte en el extranjero tanto como sea posible. Albania, Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, Francia, Georgia, Croacia, Países Bajos, Irán, Italia, Montenegro, Chipre, Kosovo, Líbano, Luxemburgo, Hungría, Malta, Macedonia, Nakhichevan, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Tuvo la oportunidad de ver y examinar importantes museos y centros de arte en todas las ciudades de Ucrania, el Vaticano y Grecia.

Además de sus poemas de amor únicos, sus escritos y fotografías contra el calentamiento global, el terrorismo, las drogas y la pornografía infantil se publican en el periódico TURKISH LEADER del Sr. Bülent Şenver. "Turquía necesita líderes jóvenes. En cada tema, debemos capacitar a líderes jóvenes en todos los campos. Nosotros los líderes"

Sus fotografías que tomó durante las Ceremonias Mevlana Sebeb-i Aruz de 2005 se encontraron con gran interés y demanda cuando la UNESCO declaró el 2007 como el Año de la Paz y el Amor de Mevlana. Abrió sus fotografías en medios digitales en el extranjero en Alemania - Düsseldorf, Bélgica - Amberes, Francia - París, Países Bajos - Ámsterdam, Chipre - Magosa, Gran Ducado de Luxemburgo. Más recientemente, exhibió sus fotografías digitalmente en la Universidad de Varsovia en Polonia y la Universidad de Pecs en Hungría.

GESAM Asociación de Propietarios de Obras de Turquía de Bellas Artes con: Nakhichevan, Albania - Tirana, Irán - Tabriz, en Polonia - Varsovia, Ucrania - Kiev, Líbano - Beirut Mixed se unió a la exposición de arte.

Asociación de Propietarios de Obras de Arte de Turquía (GESAM), Turquía abrió la exposición de arte en 81il. Hizo un primer en el mundo. La actriz Sr. Can Akın, que en realidad participó en este proyecto: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Düzce, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, actualmente en 42 ciudades de Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, provincias de Yozgat. Participó en las exposiciones y presentó a Mevlana con sus obras. En sus actividades de Bellas Artes y Copyright. Participó en las exposiciones de arte de Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Konya, organizadas por la Asociación Profesional GESAM.

Con 14 exhibiciones personales, el artista participó en exhibiciones en las provincias de Giresun, Estambul, Izmir, Mugla, Samsun, Zonguldak y 51 provincias. Distribuyó libros de poesía Mevlana en Turco e inglés a los amantes del arte que acudieron a bibliotecas y exposiciones en las ciudades de forma gratuita. Visitó museos y áreas históricas y naturales recomendadas por la Dirección de Cultura y Turismo en cada provincia con sus amigos.

Con artistas extranjeros que viven en Turquía, ha participado en numerosas exposiciones, la pintora de Etiopía Internacional de Moldavia Ecaterina NiCOLAU Mevlana y explicando la cultura por primera vez en el mundo "Rumi y los derviches giratorios" Por el coordinador de la exposición llamada Kocaeli - Izmit Station Art Gallery , Republic Park - Las galerías de arte del municipio de Izmit y el Centro Cultural Sabancı, los derviches giratorios abrieron un gran interés por parte de la prensa y el público.

Libro de cuentos " Uncle Ece The Ghazi & Little Can ", que fue escrito en turco - inglés con el maestro, escritor, poeta, pintor Nilufer Dursun y "I LOVE YOU" - " Spiritual Climates Ozani Mevlana " " Poet Of The Moral Climates Mevlana " - " Living For Love " Poemas místicos inglés Turco. El libro de poesía se vende en el extranjero en Estados Unidos, Australia y el Reino Unido.

La primera vez en Turquía y en la literatura mundial "POEMAS CÓSMICOS" usando el nombre y con el nombre "Senden nunca se va", el álbum de Poesía Cósmica ha salido al mercado con el Poeta Nilgün NART. Así, comenzaron una nueva escuela de poesía. Se convirtieron en los pioneros de una nueva tendencia en sus poemas con una narrativa que cubre todo el Universo, que es el tema de Love for Creation. El álbum de poemas cósmicos "I Have Never Left You" se ha convertido en el número uno en Europa y América con los más favoritos y descansados ​​en Internet.

Can, que usa lenguaje sencillo en sus poemas, es de Düsseldorf, Alemania. Sueño, el Sr. Mikado Kamekido en Japón, el poeta del Sr. Akin Can conocido como en Turquía, es enviar estos poemas a las direcciones de Internet de sus fanáticos más de 1.500.000 cada semana. Se encuentra entre las 500 principales listas turcas más seguidas en las redes sociales.

Actividades organizadas por el poeta y fotógrafo Mr Can AKIN; "Ven, ven lo que vengas, ven de nuevo", que cobra vida en las palabras de Mevlana, para recordar la paz y el amor de la humanidad y acercarse a la interculturalidad, se lleva a cabo en el servicio incondicional.

Actividades organizadas por el poeta y fotógrafo Mr Can AKIN; "Ven, ven lo que sea que vengas, ven de nuevo", que cobra vida en las palabras de Mevlana, para recordar la paz y el amor de la humanidad y acercarse a la interculturalidad, se lleva a cabo en el servicio incondicional.

T. C. El Ministerio de Cultura y Turismo y la Dirección General de Derechos de Autor, Asociación de Propietarios de Trabajo de Ciencia y Literatura de Turquía es miembro de İlesa. Turquía es miembro de la Asociación de Propietarios de Obras de Bellas Artes I Gesam, Jefe de la Junta de Prensa y Publicaciones y Presidente de la provincia de Kocaeli y de la Asociación Internacional de Policía de Ipa.Can AKIN


                 признана Турции и Маулану поклонник иностранцев, проживающих за рубежом Родился в 1958 выполнения различных задач лесной и Министерство по водным делам и МВД, Он ушел из того же учреждения в успешных записей целей.

                  Услуги создает возможность посетить музеи и художественные центры за рубежом степени. Германия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Франция, Грузия, Нидерланды, Италия, Кипр, Люксембург, Венгрия, Мальта, Македония, Нахичевань, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Украина, Ватикан, наиболее важных музеев Греции расположены во всех городах расследование и он имел возможность увидеть художественный центр.

                    а также стихи о любви, глобальное потепление, террора, хорошо известен своими статьями против наркотиков и детской порнографии.

                    Кроме того, он является международным фотографом, и его приветствуют с большим интересом и спросом из-за объявления фотографий, сделанных во время Церемоний Конья Мевлана Şebb-i Aruz в 2005 году, Всемирного года любви и любви 2007 года в Мевлане. Он выставил свои фотографии за границей в Германии, Бельгии, Франции, Голландии, Кипре, Люксембурге. Недавно он выставил свои фотографии в Варшавском университете в Польше и в Университете Печ в Венгрии.

                    Международный художник-художник, автор, Генеральная ассамблея Министерства культуры и туризма и Главное управление авторских прав с участием Ассоциации турецких художников-исполнителей GESAM в Нахичевани, Албании, Иране и Польше с одобрения Министерства иностранных дел Турции Иностранные дела. Будучи поэтом, он представил свои английские книги о Мевлане, подписавшись в дни открытия,

                  В Турции существует ряд городов в Турции, таких как Адана, Афьонкарахаисар, Амасья, Анкара, Артвин, Балыкесир, Бэтмен, Байбурт, Биледжик, Бинголь, Битлис, Чанкыры, Денизли, Гиресун, Гюмюшхане, Хаккари, Испарта, Стамбул, Измир , Кахраманмараш, Карабук, Кырыккале, Кыркларели, Кыршехир, Коджаэли, Кютахья, Мерсин, Мугла, Нигде, Орду, Ризе, Самсун, Сиирт, Синоп, Шанлыурфа, Шырнак, Токат, Тунджели, Ушак и Зонгулдак ... (14 персональных выставок) в 43 городах (14 персональных выставок), в том числе GESAM (Турецкое общество работников изобразительных искусств), работающих в области изобразительного искусства и авторского права в Министерстве культуры и туризма - Генеральная дирекция авторских прав, представила книги для городских библиотек и поклонников, которые участвовали в смешанные выставки в рамках «Выставки в Турции»
                   
                 Просветитель, писатель, поэт, художник Nilufer Dursun и турецкий - интерес к английскому "Дядя ЕЭК Гази и Маленький Джон" История книги, и "Я тебя люблю" - "духовный климат Поэт Руми" "поэт Моральные климатов Мевланы" - "Любовь жить "," Жизнь за любовь "- турецкий английский Мистическая поэзия - Турецкий İngilizce Мистические Поэмы книги стихов ... Названный Америку за границей, были предложены для продажи в Австралии и Англии ...

                в первый раз в Турции и мировой литературы "Cosmic Стихотворения", используя имя и с именем "Senden никогда не покидают" Космический Поэзия альбом принес на рынок с поэтом Nilgun NART. Таким образом, они начали новую школу в искусстве поэзии. Автор Любовь творения, вся вселенная также в том числе рассказ с поэзией были пионерами нового тренда. "Я никогда не покинуть" Космический Поэзия альбом был номером один самый любимый и слушал в Интернете в Европе и Америке.

                   используя простой язык в своих стихах, Может из Дюссельдорфа в Германии, В Америке, д-р сниться, Япония Mar Микадо Kamekido, Г-н Can AKIN в Турции, а также известен как поэт, эти стихи, чтобы отправить по адресу в Интернете каждую неделю более 1,5 миллиона поклонников. Социальные медиа является одним из наиболее широко используется в турецком списке 500.

                    Поэты и фотографы могут мероприятия, организованные Акин; будет способствовать сближению между человечеством и культуры мира и любви, чтобы помнить слова Руми считает, что жизнь "Come, Come Whatever You, Come Again" осуществляется в службе безусловности ..

                   Т. С. В зависимости от культуры и штаб-квартире Copyright Министерства туризма, Турции науки и литературы работ ассоциации собственников труда - ILESA I является членом изобразительных искусств в Турции Работы Владельцы профессиональной ассоциации - Gesam является председателем информации и публикации совета и представитель Коджаэли. Кроме того, устанавливается Советом Министров, турецкой - Ассоциация македонской дружбы, представители провинции Коджаэли. Кроме того, Международная полицейская ассоциация - Ipe - член профессиональной ассоциации.


Can AKIN

Er wurde 1958 geboren und ist Ausländern bekannt, die türkische und Mevlana-Fans sind, die im Ausland leben. Er arbeitete in verschiedenen Positionen beim Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und beim Innenministerium und zog sich mit einer erfolgreichen Bilanz aus derselben Institution zurück. Die Türkei ist Berater einer internationalen Organisation ...

Als Künstler schuf er die Möglichkeit, Museen und Kunstzentren im Ausland so oft wie möglich zu besuchen. Albanien, Deutschland, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bulgarien, Frankreich, Georgien, Kroatien, Niederlande, Iran, Italien, Montenegro, Zypern, Kosovo, Libanon, Luxemburg, Ungarn, Malta, Mazedonien, Nachitschewan, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Er hatte die Gelegenheit, wichtige Museen und Kunstzentren in allen Städten der Ukraine, des Vatikans und Griechenlands zu besichtigen und zu untersuchen.

Zusätzlich zu seinen einzigartigen Liebesgedichten werden seine Schriften und Fotografien gegen globale Erwärmung, Terrorismus, Drogen- und Kinderpornografie in der Zeitung TURKISH LEADER von Herrn Bülent Şenver veröffentlicht. "Die Türkei braucht junge Führungskräfte. In jeder Ausgabe müssen wir junge Führungskräfte in allen Bereichen ausbilden. Wir Führungskräfte"

Seine Fotos, die er während der Mevlana Sebeb-i Aruz-Zeremonien 2005 aufgenommen hat, stoßen auf großes Interesse und große Nachfrage, da die UNESCO 2007 zum Jahr des Friedens und der Liebe von Mevlana erklärt hat. Er eröffnete seine Fotografien in digitalen Medien im Ausland in Deutschland - Düsseldorf, Belgien - Antwerpen, Frankreich - Paris, Niederlande - Amsterdam, Zypern - Magosa, Großherzogtum Luxemburg. Zuletzt stellte er seine Fotografien digital an der Warschauer Universität in Polen und der Pecs Universität in Ungarn aus.

GESAM Turkey Works Owners Association of the Fine Arts mit: Nakhichevan, Albanien - Tirana, Iran - Tabriz, in Polen - Warschau, Ukraine - Kiew, Libanon - Beirut Mixed nahm an der Kunstausstellung teil.

Die türkische Vereinigung der Eigentümer künstlerischer Kunstwerke (GESAM) eröffnete die Kunstausstellung im Jahr 81il. Er machte eine Premiere in der Welt. Schauspielerin Herr Can Akın, der tatsächlich an diesem Projekt teilgenommen hat: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Düzce, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş , Karabük, Eigentlich in 42 Städten in Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat Yalova, Yozgat Provinzen. Er nahm an den Ausstellungen teil und stellte Mevlana mit seinen Werken vor. In seinen Aktivitäten zu Bildender Kunst und Urheberrecht. Er nahm an den Kunstausstellungen von Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Konya teil, die von der GESAM Professional Association organisiert wurden.

Mit 14 persönlichen Ausstellungen nahm der Künstler an Ausstellungen in den Provinzen Giresun, Istanbul, Izmir, Mugla, Samsun, Zonguldak und 51 teil. Er verteilte türkische und englische Mevlana-Gedichtbände an Kunstliebhaber, die kostenlos zu Bibliotheken und Ausstellungen in den Städten kamen. Mit seinen Freunden besuchte er Museen sowie historische und natürliche Gebiete, die von der Direktion für Kultur und Tourismus in jeder Provinz empfohlen wurden.

Mit ausländischen Künstlern, die in der Türkei leben, hat die Malerin Ecaterina NiCOLAU Mevlana von Moldova Ethnic International an vielen Ausstellungen teilgenommen und die Kultur zum ersten Mal in der Welt "Rumi und die wirbelnden Derwische" erklärt. Vom Koordinator der Ausstellung "Kocaeli - Izmit Station Art Gallery" , Republic Park - Kunstgalerien der Gemeinde Izmit und das Sabancı Cultural Center Die wirbelnden Derwische stießen bei Presse und Öffentlichkeit auf großes Interesse.

"Onkel Ece The Ghazi & Little Can" Märchenbuch, das auf Türkisch geschrieben wurde - Englisch mit dem Lehrer, Schriftsteller, Dichter, Maler Nilufer Dursun und "Ich liebe dich" - "Spirituelles Klima Ozani Mevlana" "Dichter des moralischen Klimas Mevlana" - "Living For Love" Türkisch Englisch Mystische Gedichte. Das Gedichtband wird im Ausland in Amerika, Australien und Großbritannien verkauft.

Das erste Mal in der Türkei und in der Weltliteratur "COSMIC POEMS" mit dem Namen und dem Namen "Senden Never Leave" Cosmic Poetry Album wurde mit dem Poet Nilgün NART auf den Markt gebracht. So gründeten sie eine neue Schule für Poesie. Sie wurden zum Pionier eines neuen Trends in ihren Gedichten mit einer Erzählung, die das gesamte Universum abdeckt, das Gegenstand der Liebe zur Schöpfung ist. "Ich habe dich nie verlassen" Cosmic Poems Album ist die Nummer eins in Europa und Amerika mit den beliebtesten und ausgeruhtesten im Internet.

Can, der in seinen Gedichten Klartext verwendet, stammt aus Düsseldorf. Traum, Herr Mikado Kamekido in Japan, Herr Akin Can Dichter, bekannt als in der Türkei, ist es, diese Gedichte jede Woche über 1.500.000 an die Internetadressen seiner Fans zu senden. Es gehört zu den 500 meistbesuchten türkischen Listen in den sozialen Medien.

Aktivitäten des Dichters und Fotografen Can AKIN; "Komm, komm, was auch immer du kommst, komm wieder", das in den Worten von Mevlana zum Leben erweckt wird, um sich an den Frieden und die Liebe der Menschheit zu erinnern und der Interkulturalität näher zu kommen, wird im bedingungslosen Dienst ausgeführt.

Das Ministerium für Kultur und Tourismus und die Generaldirektion für Urheberrechte der türkischen Vereinigung der Eigentümer von Wissenschafts- und Literaturarbeiten sind Mitglied der İlesam. Die Vereinigung der türkischen Werksbesitzer der Schönen Künste I Gesam, Leiter des Presse- und Publikationsausschusses und Vorsitzender der Provinz Kocaeli und der Ipa International Police Association - ist Mitglied. Can AKIN
      
1958-ci ildə anadan olan, xaricdə yaşayan Türk və Mövlana pərəstişkarları tərəfindən tanınan Əkinçilik və Meşə Nazirliyində və Daxili İşlər Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışmış və müvəffəqiyyətli bir qeydlə eyni qurumdan təqaüdə çıxmışdır. Beynəlxalq Yabancı bir quruluşun Türkiyə müşaviri etməkdədir ...

Bir sənətkar olaraq, mümkün qədər xaricdəki muzey və sənət mərkəzlərini ziyarət etmək fürsəti yaratdı. Albaniya, Almaniya, Avstriya, Azərbaycan, Belçika, Bolqarıstan, Fransa, Gürcüstan, Xorvatiya, Hollandiya, İran, İtaliya, Monteneqro, Kipr, Kosovo, Livan, Lüksemburq, Macarıstan, Malta, Makedoniya, Naxçıvan, Polşa, Rumıniya, Serbiya, Slovakiya, Ukraynanın, Vatikanın, Yunanıstanın bütün şəhərlərindəki əhəmiyyətli muzeyləri və sənət mərkəzlərini görmək və araşdırmaq imkanı əldə etdi.

Özünə xas eşq şeirlərinin yanında, Qlobal İstiləşmə, Terror, Narkotik və Uşaq Pornografisine qarşı yazıları və fotoşəkilləri "Türkiyənin gənc liderlərə ehtiyacı var. Hər mövzuda, hər sahədə gənc lider yetiştirmeliyiz. Hamımız lider deyən Bülent Şenver'e aid TÜRK LİDER 'qəzetində nəşr olunmaqdadır.

2005-ci ildə Mevlana Sebeb-i Aruz Mərasimləri zamanı çəkdiyi fotoşəkillər, YUNESKO-nun 2007-ci ilin Mövlana Barış və Sevgi ili elan etməsi ilə maraqla qarşılanır. Fotoşəkillərini Almaniyadakı xaricdəki rəqəmsal mediada açdı - Duesseldorf, Belçika - Antverpen, Fransa - Paris, Hollandiya - Amsterdam, Kipr - Magosa, Lüksemburqun Böyük Hersoqluğu. Ən son, fotoşəkillərini Polşadakı Varşava Universitetində və Macarıstandakı Peç Universitetində nümayiş etdirdi.

TBMM Dostluq Gruplarının Təklifi, TC Xarici İşlər Nazirliyinin təsdiqləri, TC Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin olurlar ilə Müəllif hüquqları Ümumi Müdirliyi tərkibində GESAM Türkiyə Gözəl İncəsənət Əsəri Sahibləri Peşə Birliyi ilə Azərbaycana bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası, Albaniya - Tiran, İran - Təbriz, Polşa - Varşava Ukraynada - Kiyev, Livan - Beyrutda Qarışıq Sərgilərdə iştirak etdi və Mövlananı tanıtdı, İngilis kitablarını imzaladı və təqdim etdi.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Müəllif hüquqları Ümumi Müdirliyi tərkibində fəaliyyət göstərən Türkiyə Gözəl İncəsənət Əsəri Sahibləri Peşə Birliyi (GESAM), "Türkiyə Sərgiləri" proqramı çərçivəsində Dünyada ilk dəfə hər ay Türkiyənin 81ilinde sərgi açaraq rekord qıraraq sənət dünyasına adını yazdırmışdır. Bu layihədə əslində iştirak edən sənətçi Can Akın: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Dənizli, Düzce, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük 42 şəhərdəki Qars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ili əsərlərində iştirak edərək Mövlananı tanıtdı.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Müəllif Hüquqları Baş Müdirliyi tərəfindən dəstəklənən "Böyükşəhər-Gündəlik: Təsviri Sənətlər və Müəllif hüquqları" fəaliyyətləri. GESAM Peşəkar Dərnəyinin təşkil etdiyi Balıkesir, Bursa, Dənizli, Eskişehir, Kocaeli, Konya sərgilərinə qatıldı.

14 fərdi sərgiyə sahib olan sənətçi Giresun, İstanbul, İzmir, Muğla, Samsun, Zonguldak əyalətlərində və 51 ildə sərgilərə qatıldı. Türk və İngilis Mövlana şeir kitablarını şəhərlərdəki kitabxanalara və sərgilərə gələn sənətsevərlərə pulsuz olaraq payladı. Dostları ilə hər vilayətdəki Mədəniyyət və Turizm Müdirliyi tərəfindən tövsiyə olunan muzeylərə və tarixi və təbii ərazilərə baş çəkdi.

Türkiyədə yaşayan xarici sənətçilərlə bir çox sərgilərdə iştirak edib, Moldova əsilli Beynəlxalq rəssam Ecaterina Nikolau Mövlana və Mədəniyyətini izah edərək Dünyada ilk dəfə "Mövlana və Semazenlerin" adlı sərgilərinə koordinatörlüğünü edərək Kocaeli - İzmit Gar İncəsənət Qalereyası, Respublika Parkı - İzmit Bələdiyyəsi sənət qalereyası və Sabancı Mədəniyyət Mərkəzində Fırlanan dərvişlər mətbuat və ictimaiyyət tərəfindən böyük maraq gördü.

"Ece əmi The Ghazi & Little Can" hekayə kitabı və "SİZİN SİZİNİM" ilə "Tərbiyəçi, Yazıçı, Şair, Rəssam Nilüfer Dursun" və "Səni Sevirəm" - "Mənəvi Təmizlik Şairi Mövlana" - "Sevgi "Yaşamaq üçün" - Türkcə İngilis mistik şeirləri - Türkcə İngilis mistik şeirləri? Sərlövhəli şeir kitabı xaricdə, Amerika, Avstraliya və İngiltərədə böyük maraq gördü.

Türkiyə və Dünya Edebiyatında ilk dəfə "KOSMİK ŞİİRLER" adını istifadə edərək və bu adla "Səndən Heç Ayrılmadım ki" Kosmik Şiirler Albümünü Şair Nilgün NART ilə bazara çıxarmışdır. Beləliklə, şeir sahəsində yeni bir məktəbə başladılar. Yaradılışa sevgi mövzusu olan bütün Kainatı əhatə edən bir povest ilə şeirlərində yeni bir cərəyanın qabaqcılı oldu. "Mən səndən heç ayrılmadım" Kosmik Şeirlər Albomu ən çox bəyənilən və internetdə istirahət edən Avropa və Amerikada bir nömrəli oldu.
Şeirində sadə bir dil istifadə edərək, Almaniyanın Düsseldorf şəhərindən. Dream, Yaponiyada Mr Mikado Kamekido, Türkiyədə də Mr Can Akın olaraq tanınan Şair, bu şeirlərini hər həftə 1.500.000'u aşan pərəstişkarlarının internet ünvanına göndərməkdədir. Sosial Mediada ən çox izlənən 500 Türk siyahısında yer alır.

Şair və fotoqraf Can AKIN tərəfindən təşkil edilən fəaliyyətlər; "Gəl, nə gəlirsənsə gəl, yenə gəl" şərtsiz xidmət altında həyata keçirilir.

T. Ç Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Müəllif hüquqları Ümumi Müdirliyinə bağlı, Türkiyə Elm Və Ədəbiyyat Əsəri Sahibləri Peşə Birliyi İlesam üzvü olub, Türkiyə Gözəl İncəsənət Əsəri Sahibləri Peşə Birliyi Gesam, Mətbuat və yayım heyəti Başçısı və Kocaeli il nümayəndəsi və Kocaeli İl Bandrol Yoxlama komissiya üzvünün. O, eyni zamanda Beynəlxalq Polis Assosiasiyasının - Beynəlxalq Polis Birliyi Ipa - Peşəkar Birliyin üzvüdür ...   

Kötü         Çok İyi  Oyla 
           
Tüm yazıları        ShareThis
  Geri  |  Arkadaşıma Gönder  |  Yazıcı Dostu
                 

    Hayat Verenler : Microsoft    HP Türkiye    PBS Bilişim    SAY Ajans    SFS - MAN    Superonline       

Türk Liderler:

Abbas Güçlü,Adil Karaağaç, Ali Ağaoğlu, <Ali Kibar, Adnan Nas, Adnan Polat, Adnan Şenses, Ahmet Başar, Ahmet Esen, Alber Bilen ,Ahmet Cemal Kura, Ali Abalıoğlu, Ali Naci Karacan, Ali Sabancı, Ali Koç, Ali Saydam, Ali Talip Özdemir, Ali Üstay, Arman Manukyan, Arzuhan Yalçındağ, Asaf Güneri, Atila Şenol, Attila Özdemiroğlu, Avni Çelik, Ayduk Koray, Aydın Ayaydın, Aydın Boysan, Ayhan Bermek, AyşeKulin, Ayten Gökçer, Başaran Ulusoy, BedrettinDalan, Bedri Baykam, Berhan Şimşek, BetülMardin, Bülend Özaydınlı, Bülent Akarcalı, Bülent Eczacıbaşı, Bülent Şenver, CağvitÇağlar, Can Ataklı, Can Dikmen, Can Has, Can Kıraç, Canan Edipoğlu, Celalettin Vardarsuyu, Cengiz Kaptanoğlu, Cevdetİnci, Çoşkun Ural, Cüneyt Asan, Cünety Ülsever, Çağlayan Arkan, Çetin Gezgincan, DenizAdanalı, Deniz Kurtsan, Didem Demirkent, Dilek Sabancı, Dr. Oktay Duran, Ege Cansel, Em. Org. Çevik Bir, Emre Berkin, Engin Akçakoca, Enver Ören, Erdal Aksoy, Erdoğan Demirören, ErhanKurdoğlu, Erkan Mumcu, Erkut Yücaoğlu, Ergun Özakat, Ergun Özen, Erol Üçer, Ersin Arıoğlu, Ersin Faralyalı, Ersin Özince, Ethem Sancak, Fatih Altaylı, Fatih Terim, Ferit Şahenk, Ferruh Tanay,Feyhan Kalpaklıoğlu, Feyyaz Berker, Fuat Miras, Fuat Süren, Füsun Önal, Göksel Kortay, Güler Sabancı, Güngör Kaymak, Hakan Ateş, Halit Soydan, Halit Kıvanç, Haluk Okutur, Haluk Şahin, Hamdi Akın, Hasan Güleşçi, HayrettinKaraca, Hazım Kantarcı, Hilmi Özkök, Hüsamettin Kavi, Hüsnü Güreli , Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hüsnü Özyeğin, Işın Çelebi, İbrahim Arıkan, İbrahim Betil, İbrahim Bodur, İbrahim Cevahir, İbrahim Kefeli, İdris Yamantürk, İhsan Kalkavan, İshak Alaton, İsmet Acar, İzzet Garih, İzzet Günay, İzzet Özilhan, JakKamhi, Kazım Taşkent, Kemal Köprülü, Kemal Şahin, Leyla Alaton Günyeli, LeylaUmar, Lucien Arkas, Mahfi Eğilmez, MehmetAli Birand, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Başer, Mehmet Günyeli, Mehmet Huntürk, Mehmet Keçeciler, Mehmet Kutman, Mehmet Şuhubi, Melih Aşık, Meltem Kurtsan, Mesut Erez, Metin Kalkavan, Metin Kaşo, Muharrem Kayhan, Muhtar Kent, Murat Akdoğan, Murat Dedeman, MuratVargı, Mustafa Koç, Mustafa Özyürek, Mustafa Sarıgül, Mustafa Süzer, Mümtaz Soysal, Nafi Güral, Nail Keçili, Nasuh Mahruki, Nebil Özgentürk, Neşe Erberk, Nevval Sevindi, Nezih Demirkent, Nihat Boytüzün, Nihat Gökyiğit, Nihat Sırdar, Niyazi Önen, Nur Ger, Nurettin Çarmıklı, Nuri Çolakoğlu, Nüzhet Kandemir, Oğuz Gürsel, Oktay Duran, Oktay Ekşi, Oktay Varlıer, Osman Birsel, Osman Şevket Çarmıklı, Ozan Diren, Özen Göksel, ÖzdemirErdoğan, Özhan Erem, Pervin Kaşo, R.BülentTarhan, Raffi Portakal, Rahmi Koç, Rauf Denktaş, Refik Baydur, Rıfat Hisarcıklıoğlu, SakıpSabancı, Samsa Karamehmet, Savaş Ünal, SedatAloğlu, Sefa Sirmen, Selçuk Alagöz, SelçukYaşar, Selim Seval, Semih Saygıner, SerdarBilgili, Sevan Bıçakçı, Sevgi Gönül, Sezen Cumhur Önal, SinanAygün, Suna Kıraç, Süha Derbent, Süleyman Demirel, ŞadanKalkavan, Şadi Gücüm, Şahin Tulga, Şakir Eczacıbaşı, Şarık Tara, Şerif Kaynar, ŞevketSabancı, Tan Sağtürk, Taner Ayhan, Tanıl Küçük, Tanju Argun, Tansu Yeğen, TavacıRecep Usta, Tayfun Okter, Tevfik Altınok, Tezcan Yaramancı, Tinaz Titiz, Tuna Beklevic, Tuncay Özilhan, Türkan Saylan, Uğur Dündar, Uluç Gürkan, Umur Talu, Ümit Tokçan, Üzeyir Garih, Vehbi Koç, Vitali Hakko, Vural Öger, Yaşar Aşçıoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Yılmaz Ulusoy, Yusuf Köse, Zafer Çağlayan, Zeynel AbidinErdem

Tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın @ Copyright 2004 turklider.org